Navigera till sidans huvudinnehåll

Fritidsförskrivning av läkemedel inom Region Jönköpings län

Inledning

Denna riktlinje avser förskrivning av läkemedel för eget bruk, till närstående eller andra som förskrivning sker till på fritiden, dvs. utanför uppdraget som medarbetare i Region Jönköpings län. Riktlinjen gäller också medarbetare inom privata vårdgivare som Region Jönköpings län har samarbetsavtal med. För förskrivare som inte är legitimerade (t. ex. AT-läkare) gäller receptskrivningsrätten endast patienter vid tjänstestället under den tid utfärdaren har ett förordnande där, förskrivning för eget bruk eller på fritiden är alltså inte möjligt. All fritidsförskrivning bör ske i Cosmic. Detta för att öka patientsäkerheten och där målet är att all läkemedelsförskrivning syns i patientjournalen.

Arbetsgång

  • Fritidsförskrivning bör ske i journalsystemet Cosmic.
  • Fritidsförskrivningen sker på den arbetsplatskod där medarbetaren vid förskrivningstillfället är anställd.
  • Förskrivaren ska följa de krav som gäller enligt patientdatalagen i fråga om bl. a. medicinsk dokumentation.
  • Eftersom fritidsförskrivning inte utförs i uppdraget som medarbetare i Region Jönköpings län ska dokumentation, förutom förskrivning, inte ske i Cosmic utan det är alltså upp till var och en att ansvara för detta enligt patientdatalagen.
  • Förskrivaren förutsätts ha god följsamhet till läkemedelskommitténs rekommendationer samt förskriva enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Tillgång till journalinformation

Vid fritidsförskrivning bör läkemedelsmodulen i Cosmic användas.
Samtycke ska begäras in av patienten för att få tillgång till läkemedelslistan i Cosmic.

Vid behov av journalinformation utöver läkemedelsinformation från Cosmic eller andra patientjournalsystem vid fritidsförskrivning ska kopior av journalen begäras ut från aktuell vårdenhet (klinik eller vårdcentral). Direktåtkomst är inte tillåtet enligt patientdatalagen för detta ändamål.

Hantering i Cosmic

Vid fritidsförskrivning kan en ny vårdkontakt skapas. Vårdkontakttyp ska vara ”Administrativ vårdkontakt”, Medicinskt ansvarig enhet ska vara den vårdenhet som förskrivaren är anställd vid och Enhet ska vara en arbetsenhet inom den Medicinskt ansvariga enheten.

Fritidsförskrivning på pappersrecept

Fritidsförskrivning på vårdenhetens pappersrecept bör endast ske i undantagsfall vid:

  • längre sjukskrivning/långtidssjukskrivning
  • semester
  • om förskrivaren inte har behörighet till Cosmic eller läkemedelsmodulen

Observera att från och med 10 maj 2022 är elektronisk förskrivning huvudregel vid utfärdandet av recept till människa. E-hälsomyndigheten tillhandahåller ett webbaserat, kostnadsfritt verktyg för elektronisk förskrivning, Förskrivningskollen.

Förskrivare som inte är anställd av Region Jönköpings län

För pensionärer och arbetslösa finns en gemensam arbetsplatskod att använda vid fritidsförskrivning. För att erhålla arbetsplatskod för fritidsförskrivning måste förskrivaren vara folkbokförd i Jönköpings län. För ansökningsförfarande, se ”Arbetsplats- och förskrivarkoder samt recept” under Relaterat innehåll.

Från och med 10 maj 2022 kommer elektronisk förskrivning att vara huvudregel vid utfärdande av recept till människa. E-hälsomyndigheten tillhandahåller ett webbaserat, kostnadsfritt verktyg för elektronisk förskrivning, Förskrivningskollen.

För mer information om pappersrecept, se ”Arbetsplats- och förskrivarkoder samt recept” under Relaterat innehåll.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Anna Adamsson

Gäller från

2022-04-26

Version

4.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Mårten Lindström

Dokument-ID

105028

Källa

Evolution