Navigera till sidans huvudinnehåll

Glasögonbidrag för barn och unga

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

 

Om bidraget

Barn och unga upp till 19 år har enligt lag rätt till 800 kronor i bidrag för standardglasögon eller kontaktlinser. Syftet med bidraget är att skapa en jämlik tillgång på glasögon och att möjliggöra för alla, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, att kunna delta på lika villkor i skolan och på fritiden.

Regeringen har lämnat föreskrifter om bidragets storlek och övriga villkor samt om återbetalningsskyldighet. Hanteringen av bidrag sker genom regionerna och landstingen, som har frihet att betala ut bidraget på det sätt som anses mest ändamålsenligt. Region Jönköpings län har beslutat att bidraget ska lämnas ut via optiker genom avdrag i samband med köp av glasögon eller kontaktlinser.

Regler och rutiner

När får kunden bidrag?

Kunden får bidrag till och med det kalenderår hen fyller 19 år. En förutsättning är att synundersökning hos optiker visar att hen har en synnedsättning som kan korrigeras med glasögon eller kontaktlinser. Behovet kan också vara styrkt genom remiss från ögonläkare eller ortoptist men det är inget krav.

Kunden kan bara få bidrag i det län där hen är folkbokförd. Även barn i familjer som söker asyl, ensamkommande flyktingbarn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd har rätt till bidrag. Barn- och ungdomar folkbokförda utanför Jönköpings län måste söka bidrag i det landsting eller den region där de är folkbokförda.

Kunder ska inte hänvisas eller remitteras till ögonsjukvården om det inte finns misstanke om sjukliga förändringar.

Hur tar kunden del av bidraget?

För att ta del av bidraget vänder sig kunden till en valfri optiker i Jönköpings län för synundersökning. Om synundersökningen visar att kunden har behov av glasögon eller kontaktlinser görs ett avdrag på 800 kronor direkt när kunden betalar i butiken. Om glasögonen eller kontaktlinserna kostar mer än 800 kronor betalar kunden överstigande belopp själv. Kostar glasögonen eller kontaktlinserna mindre än 800 kronor är bidraget lika stort som kostnaden. Det går inte att få bidrag för köp av glasögon på Internet.

Vad omfattar bidraget?

Kunden får bidrag för synkorrigerande glasögon eller kontaktlinser. Kunden betalar själv synundersökningen.

Kunden kan inte få bidrag för:

 • glasögon eller kontaktlinser som har skadats eller tappats bort.
 • kontroll och rengöring av kontaktlinser eller rengöringsvätskor.
 • reservglasögon eller motsvande kontaktlinser.

Hur ska jag tänka när kunden kommer för att få sitt första glasögonbidrag?

Alla kunder som uppfyller grundreglerna rätt till ett "första par" glasögon eller kontaktlinser. Som optiker behöver du första gången inte fråga efter kundens motiv. Det spelar alltså ingen roll om kunden på egen bekostnad nyligen har skaffat sig glasögon och vill ha ytterligare ett par eller om de kommer för att de gamla gått sönder. Det krävs heller ingen kontroll av huruvida synen förändrats jämfört med tidigare synundersökning.

Hur ofta kan kunden få ett nytt bidrag?

När en kontroll i webSESAM visar att kunden har önskemål om bidrag för andra (tredje osv) gången krävs en synundersökning som visar på behov av ändrad styrka. För synfel som kan mätas i visus är riktmärket att bidrag beviljas om synskärpan med befintliga glasögon understiger 0,8. För andra typer av synfel är leg optikers bedömning avgörande. Kontaktlinser som efter ett år inte längre är funktionsdugliga berättigar till nytt bidrag, oavsett om synen har förändrats eller ej.

Kunden kan samtidigt inte få bidrag mer än högst en gång per år, räknat från den dag kunden köpt glasögon eller kontaktlinser. Det går inte att få bidrag mer än en gång om året även om totalbeloppet för ett visst år inte överstiger 800 kronor. Bidraget kan inte "föras över" till nästkommande år.

Vem har ansvar för att det blir rätt?

Om kunden lämnar felaktiga uppgifter eller tar emot bidrag på ett sätt som inte stämmer överens med reglerna, kan Region Jönköpings län kräva att få tillbaka pengarna. Vi rekommenderar att du som optiker kräver legitimation av kunden, för att säkra identitet och ålder. Vid inloggning i webSESAM framgår personens samtliga förnamn och adress, vilket betyder att det går att ställa kontrollfrågor om legitimation saknas.

För asylsökande krävs registrering av ett så kallat A-nummer. För registrering av personer som inte kan legitimera sig (tillståndslösa) krävs ett C-nummer. Kontakta supporten för webSESAM så får du hjälp med ett sådant nummer, se kontaktuppgifter på hemsidan. Du som optiker har ansvar för att bidrag ges enligt gällande lag och regelverk. Stickprovskontroller kan komma att göras.

Reglerna i korthet

 • Glasögon eller kontaktlinser - inte både och.
 • Till och med det kalenderår kunden fyller 19 år.
 • Endast personer folkbokförda i Jönköpings län.
 • Endast hos optiker som är belägen i Jönköpings län.
 • Asylsökande och tillståndslösa enligt särskild rutin.
 • Baserat på aktuell synundersökning med riktmärke att bidrag beviljas om synskärpan (där visusmåttet är relevant) med befintliga glasögon eller utan glasögon understiger 0,8.
 • Inte för skadade eller borttappade glasögon, inte heller för "reservglasögon" och kontaktlinser.
 • Faktiska kostnaden men maximalt 800 kronor.
 • Endast en gång per tolvmånadersperiod.
   

Steg för steg - hur gör jag?

Ansök om att bli leverantör i webSESAM

För att hantera bidraget använder du det webbaserade systemet webSESAM.  Det är kostnadsfritt för dig som optiker att använda. För att bli godkänd som leverantör i webSESAM ska du göra en ansökan. Dina inloggningsuppgifter kommer med e-post inom en vecka.

I webSESAM lagras uppgifter om bidrag till glasögon och kontaktlinser. Genom att mata in ett personnummer framgår det om kunden har fått bidrag förut och när bidraget senast betalades ut. På startsidan för webSESAM hittar du nyheter och förändringar som gäller glasögonbidraget.

Första gången du loggar in i webSESAM får du skapa ett eget lösenord. Notera lösenordet och förvara det på en säker plats.

När glasögonen provas ut

Logga in i webSESAM och slå in kundens personnummer. Be om legitimation för att kontrollera att det är rätt person som får bidraget och att åldern stämmer. Det är endast personer som är folkbokförda i vårt län som finns i systemet. Kontrollera att kunden inte tagit ut bidrag de senaste 12 månaderna.

Registrera bidraget

När du ska registrera bidraget är det viktigt att du anger rätt artikelnummer för beställningen. Ditt företag får ett artikelnummer för bidrag till glasögon och ett annat för kontaktlinser. Artikelnummer skickas med e-post samtidigt som du får inloggningsuppgifter till webSESAM.

Om kunden aldrig köper glasögonen eller om du av någon annan anledning behöver makulera en beställning, kontakta supporten för webSESAM så hjälper de till.

När glasögonen lämnas ut

När glasögonen eller kontaktlinserna levereras ska du kvittera detta i webSESAM. Vid kvittensen ska beloppet anges inklusive moms (maximalt 800 kronor). Observera att om glasögonen eller kontaktlinserna kostar mindre än 800 kronor är bidraget lika stort som kostnaden.

Skicka faktura

Första vardagen efter att du registrerat bidraget får du en inköpsorder med ett inköpsnummer och ett referensnummer. Dessa nummer anger du på fakturan som du skickar till Region Jönköpings län. Vi behöver en separat faktura för varje beställning (samlingsfaktura godkänns inte).

På fakturan ska framgå inköpsordernummer och referensnummer 197599. Fakturan skickas till:

 • i PDF-fil med e-post till  leverantorsfaktura@rjl.se eller
 • med brev till
  Region Jönköpings Län
  Fakturaenheten
  Box 1024
  551 11 Jönköping

För barn under 8 år bifogas även kopia på remiss. Fakturan bör skickas senast månaden efter att glasögonen/kontaktlinserna lämnats till kunden. Betalningsvillkor = 30 dagar.

Glasögonbidrag för barn upp till och med 7 år

Bidrag för standardglasögon till barn till och med sju års ålder ges efter remiss från ögonläkare eller ortoptist. Bidragsnivån är densamma som för de äldre barnen (800 kronor). Optiker utan särskild delegation från ögonsjukvården får inte förskriva glas och därmed inte heller genomföra synundersökning på barn under 8 år. 

Bidragen hanteras på samma sätt som bidrag för äldre barn och ungdomar i webSESAM. Följ faktureringsanvisningarna ovan och bifoga även kopia på remiss.

Support

webSESAM-support:

010-242 87 21

hjalpmedelsc.sesamsupport@rjl.se

 

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Britt Forsberg

Gäller från

2023-11-09

Version

5.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Britt Forsberg

Dokument-ID

109514

Källa

Evolution