Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Identifiera patienter i behov av koordinering – rutiner och sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan

 

Identifiera nya skrivningar i behov av koordinering

Det rekommenderas att rehabkoordinatorn går igenom sjukskrivningslistan i Rehabstödet regelbundet, exempelvis 1 gång per vecka.

 • Filtrera på startdatum så att de nyaste kommer först och gå igenom vilka som tillkommit sedan du senast gjorde en kontroll. Det underlättar därför att du skriver upp vilket datum du gör kontrollen.

Om man har behörighet till olika vårdenheter kan man enkelt växla mellan dem genom att klicka på ”Byt vårdenhet” längst upp på sidan och där välja aktuell vårdenhet/underenhet.

Identifiera patienter i behov av koordinering

Gå igenom i journalerna och identifiera patienter där behov kan finnas av koordineringsinsatser inom vården för att främja återgång till eller inträde i arbetslivet. Situationer då det kan bli aktuellt att erbjuda koordineringsinsatser är:

 • när en sjukskrivning befaras bli långvarig
 • när en patient har återkommande sjukskrivningsperioder
 • när patienten har eller har haft återkommande problem med psykisk ohälsa eller långvarig smärta

Lyft aktuella patienter i behov av koordinering med läkare/sjukskrivningsteam för planering av insatser. Insatser kan vara:

 • skicka till patienten ”Information om rehabkoordinering” (under uppbyggnad jan-feb 2021)” och ”Information till dig som är sjukskriven (inkl bipacksedeln)”
 • att tillsammans med patienten ta fram en sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan som dokumenteras i journal
 • kartläggande samtal
 • bedömning av annan profession eller teambedömning
 • tidig kontakt med arbetsgivare/Arbetsförmedling/Socialtjänst

Kallelsebrev finns i blankettbiblioteket i Cosmic under brev "Brev till patient - rehabkoordinator"

Genomgång av långa sjukskrivningar

 • Gå igenom längre sjukfall med respektive läkare regelbundet ex. en gång i kvartalet.
 • Följ upp sjukskrivnings- och rehabiliteringsplanen och vilka insatser som pågår och/eller behöver initieras. Insatser kan exempelvis vara:
  • kartläggande samtal
  • bedömning av annan profession eller teambedömning
  • kontakt med arbetsgivare/Arbetsförmedling/Socialtjänst
  • initiera avstämningsmöte med Försäkringskassan

Skriv ut en lista från Rehabstödet och lämna till läkaren innan mötet:
”välj aktuell läkare, filtrera på start- eller slutdatum, skriv ut”.

Rutin för systematisk genomgång av sjukskrivningar med läkare

En rutin bör finnas när/hur rehabkoordinatorn kan föra dialog med kare/sjukskrivningsteam om sjukskrivningarna. Flera vårdcentraler har fasta tider/rutiner där rehabkoordinatorn träffar varje läkare regelbundet och går igenom dennas aktuella sjukskrivningar ex. 30 minuter eller mer, 1 gång/ månad. 

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan

Erfarenheter av praktiskt arbete och forskning visar att ju längre tid den sjukskrivne är borta från arbetetslivet på grund av sjukdom, desto svårare är det att komma tillbaka på grund av sjukskrivningens "bieffekter" exempelvis dåligt självförtroende, depression, social isolering, risk för att tappa kontakten med arbetslivet. Därför är det viktigt med en plan och vid behov initiera insatser med andra berörda aktörer tidigt.

Enligt Socialstyrelsen är sjukskrivning en del av vård och behandling, som ska följas av en plan. Inom Region Jönköpings län bör en plan finnas på samtliga sjukskrivningar över 1 mån.

Planen bör skrivas in i sökordet Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan i Cosmic. Sökordet går att filtrera på, vilket gör att man lättare hittar information om sjukskrivningen. En sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan förtydligar:

 • för patienten i hens journal via nätet
 • för läkaren vid övertagande av sjukskriven patient
 • för sjuksköterskor i telefonrådgivningen och för rehabkoordinatorn när patienten ringer och frågar vad som är tänkt/planerat

Sökordet Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan kan användas av både läkare och annan berörd personal.

När vården upprättat en sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång i arbetslivet ska journalanteckningen KVÅ-kodas med DV077 ”Upprättande av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång i arbete eller annan sysselsättning.  

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplanen kan innehålla:

 • arbetsuppgifter
 • målsättning
 • planerade aktiviteter och behandling
 • planerad nedtrappning av sjukskrivning
 • planerad uppföljning
 • samverkan med arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller socialtjänst

Vid uppföljning av planen ska KVÅ-kod AW026 ”Uppföljning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång i arbete eller annan sysselsättning” användas.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Susanne Leander

Gäller från

2021-02-08

Version

12.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Susanne Leander

Dokument-ID

99924

Källa

Evolution