Navigera till sidans huvudinnehåll

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterad mässling

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Bakgrund

Misstänk mässling hos icke-immuna personer som insjuknar med feber, ögonirritation och torrhosta. Ofta finner man även saltkornsliknande utslag i munslemhinnan, s.k. Kopliks fläckar. Två till fyra dygn efter symptomdebut uppkommer ett fläckigt, rött utslag som vanligen debuterar i ansiktet och sedan sprider sig över bål och extremiteter.

 

OBS! Patienter med misstänkt mässling ska handläggas omgående och inte placeras i väntrum eller vistas i andra allmänna utrymmen på vårdinrättningar. Kontakta alltid infektionsjouren vid misstanke om mässling!

Smittvägar och smittsamhet
Mässling är en luftburen smitta och viruset kan spridas långa sträckor inomhus samt finnas kvar i luften upp till två timmar efter att den mässlingssjuke passerat.

 

Risken för smittöverföring utomhus är låg.

Inkubationstiden för mässling är 7-18 dygn (oftast 10-12 dygn).

Smittsamhetsperioden är från 4 dagar före till och med ca 4 dagar efter utslagsdebut, men kan vara längre hos personer med nedsatt immunförsvar. En individ som exponerats för mässlingsvirus kan vara smittsam innan symptomdebut, dock tidigast dag 5 efter smittotillfället.

För bedömning av immunitet, se dokumentet Mässlingsvaccination.

För att förhindra/begränsa ett utbrott är det av största vikt att snabbt påbörja smittspårning och snarast ge postexpositionsprofylax till exponerade, icke-immuna individer, se dokumentet Smittspårning vid mässling.

Skärpta hygienrutiner

Basala hygienrutiner med tillägg av andningsskydd av typen FFP3 ska alltid användas av all personal i vård-/undersökningsrummet, även vid korta besök. Vid patientnära kontakt med risk för stänk (t.ex. hosta/nysning), används även visir.
Observera att de skärpta hygienrutinerna gäller även personer som är immuna! Detta är en extra säkerhetsåtgärd, då varken tidigare vaccination eller anamnes på genomgången mässling kan anses vara 100 % tillförlitligt.

Placering av vårdtagare

Vid misstanke om mässling är det viktigt att patienten inte uppehåller sig i väntrum eller andra gemensamma utrymmen, utan undersöks och vårdas på rum med sluss och ventilation anpassad för luftburen smitta. Ta omedelbart kontakt med infektionsjour för råd angående placering och ev. transport av patienten.

Städning, rengöring och desinfektion

Vid städning används andningsskydd FFP3 av samtlig personal. Vid städning av patientnära ytor där stänk (t.ex. hosta/nysning) kan förekomma, används även visir.

Daglig städning

  • Rengör dagligen tagytor i patientens närhet med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. Kom ihåg dörrhandtag, strömbrytare och kranar!
  • Städa övriga ytor med rengöringsmedel och vatten.
  • Lägg mopp och städdukar i separata vattenlösliga tvättpåsar på rummet för vidare transport till tvätt.
  • Städa golv som vanligt med rengöringsmedel och vatten.
  • Städutrustningen ska desinfekteras efter varje vårdrum.

Punktdesinfektion

Vid spill av kroppsvätskor – utför punktdesinfektion med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel.

Rengöring och desinfektion av flergångsartiklar, utrustning och hjälpmedel

Rengör och desinfektera medicinsk utrustning (t.ex. saturationsmätare, inhalationsutrustning, blodtrycksmanschett och stetoskop) efter använding. Låt om möjligt den medicinska utrustningen vara rumsbunden.

Slutstädning

  • Använd alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel på kontaktytor i vårdrum och hygienutrymme.
  • Städa övriga ytor med rengöringsmedel och vatten.
  • Vädra om möjligt.
  • Rummet ska stå oanvänt i minst två timmar (120 minuter) innan det används till nästa patient.

Tvätt

Tvätt hanteras som smittförande, dvs. läggs i vattenlöslig tvättsäck.

Avfall

Förslut avfallspåsen inne på vårdrummet. Emballera så att läckage inte uppstår. Hantera därefter som vanligt avfall.

Behandling och undersökning på annan enhet

Undersökningar och behandlingar ska om möjligt utföras på vårdrummet. Om detta ej är möjligt ska mottagande enhet informeras om risk för luftburen smitta i god tid innan patienten skickas. Mottagande enhet kan behöva tid att evakuera patienter och personal som saknar immunitet.
Transportör ska ha immunitet mot mässling, bära andningskydd (FFP3), samt tillämpa basala hygienrutiner. Vid patientnära kontakt med risk för stänk används även visir.

Transporter

Transport av patient inomhus ska i det längsta undvikas pga smittrisk. Transport mellan sjukhusbyggnader sker om möjligt utomhus. Fordonstransport mellan vårdinrättningar ska om möjligt ske med egen bil om patienten är opåverkad. Om detta inte är möjligt ska patienten aldrig samåka med annan patient.

 

Vid låg misstanke om smitta kan patienten då åka med vanlig sjuktransport/taxi. Uppmana vårdtagaren att hosta och nysa i papper. Om patienten tolererar munskydd kan det vara ett alternativ. Informera chauffören om att patienten har en misstänkt luftvägsinfektion (enligt sekretesslagen har chauffören ingen rättighet att bli informerad om vilken smitta patienten eventuellt bär på) så hen kan hålla avstånd och använda skyddsutrustning vid närkontakt.

 

Vid hög misstanke eller bekräftad smitta ska patienten transporteras med ambulans. Endast immun ambulanspersonal får sköta transporten. Luckan mellan förarhytt och patientutrymme ska vara stängd och personal i patientutrymmet ska bära andningsskydd (FFP3) och vid risk för stänk även visir. Vårdtagaren uppmanas att hosta i pappersnäsduk eller bära munskydd. Vädra och rengör ambulansen efter avslutad transport.

Besökare

Besök hos mässlingssjuk ska undvikas, men personer som är säkert immuna mot mässling (själva tidigare haft mässling eller fått två doser mässlingsvaccin) får besöka patienten, men ska bära andningsskydd (FFP3) och vid behov visir.

Vårdpersonal

Endast personal som har immunitet mot mässling (genomgången infektion eller har fått två doser mässlingsvaccin) ska undersöka/vårda patienten. Gravid personal ska inte delta i vården.

Smittfriförklaring

Bedömning av när patienten kan smittfriförklaras görs i samråd med infektionsläkare och/eller Smittskydd Vårdhygien.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Amelie Magnander

Gäller från

2022-06-30

Version

5.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

David Edenvik

Dokument-ID

93778

Källa

Evolution