Navigera till sidans huvudinnehåll

Smittskyddsåtgärder MERS - vid misstänkt eller bekräftat fall

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Allmän sjukdomsinformation

Agens

Middle East Respiratory Syndrome-Coronavirus. RNA-virus som tillhör Coronavirusfamiljen.

Inkubationstid

5 (2-14) dagar

Klinisk bild

Feber och hosta som följs av tilltagande andningssvårigheter. Så gott som samtliga fall som sökt sjukvård har haft luftvägssymtom vid ankomst. En tredjedel har mag-tarm-symtom. Halsont och led- och muskelvärk är också relativt vanligt.

Radiologiskt ses vanligen bild som vid viruspneumonit eller ARDS.

Typiska laboratoriefynd är leukopeni (ffa lymfopeni), trombocytopeni, förhöjt LD och transaminasstegring.

Vid progressiv sjukdom har dödsfallen inträffat ca 10-14 dygn efter insjuknandet.

Falldefinition av misstänkta fall

Klinisk bild

Allvarlig luftvägsinfektion

 

(klinisk eller radiologisk bild som vid pneumoni eller ARDS)

 

 

 

 

             OCH

 

Epidemiologi

Besök på Arabiska halvön*

             eller

Sjukvårdskontakt i land med spridning av MERS-CoV

inom 14 dagar före insjuknandet

ELLER

 

 

 

Klinisk bild

Luftvägssymtom oavsett allvarlighetsgrad

 

 

 

               OCH

 

 

Epidemiologi

Nära kontakt** med verifierat fall

eller

Sjukvårdskontakt i land med spridning av MERS-CoV

inom 14 dagar före insjuknandet

 

*Bahrain, Förenade Arabemiraten, Irak, Iran, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Yemen

Lista på länder som haft verifierade fall finns på Centers for Disease Control and Prevention (CDC's)

** Nära kontakt:

  • vårdat patienten, inklusive familjemedlemmar
  • bott tillsammans
  • mer än fem minuters kontakt ansikte mot ansikte (<1 meters avstånd) i ett slutet rum

Patient som uppfyller definitionen för misstänkt fall skall bedömas och provtas på isoleringsrum på infektionskliniken och hanteras enligt gällande vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt coronavirus (MERS-CoV)

Verifierade fall skall i regel vårdas på Högisoleringsenheten i Linköping. Kontakt tas via infektionsbakjouren i Linköping som nås genom växeln tel 010-103 00 00. Eventuellt kan även infektionsklinikerna i Huddinge och Malmö ha kapacitet att vårda dessa patienter.

Diagnostik

Viruspåvisning med PCR utförs vid Folkhälsomyndighetens säkerhetslaboratorium.

Ta alltid kontakt med Folkhälsomyndigheten innan prov skickas.

  • dagtid (växel): 010-205 20 00
  • jourtid (klinisk mikrobiolog i beredskap): 010-205 24 00

Prov kan tas emot dygnet runt. Patientens tillstånd och smittskyddsaspekter avgör om prov skall skickas med ordinarie transport eller akut med taxi.

Störst virusmängder finns i nedre luftvägarna och prov tas i första hand på sputum, inducerat sputum, trachealsekret eller BAL.

I samtliga fall tas också blodprov (EDTA-rör) för PCR och eventuellt serologi.

Prov kan tas även från övre luftvägarna (nasofarynxaspirat), men känsligheten blir då lägre.

Vid avancerad sjukdom kan virus finnas även i blod, urin och feces.

OBS – Initialt negativa prover har förekommit hos bekräftade fall, framför allt vid provtagning från övre luftvägarna. Vid kvarstående klinisk misstanke bör provtagningen upprepas efter 1-2 dygn.

Smittspårning

Minimera antalet besökare och personer som vårdar patienten.

Upprätta listor på all personal som vårdat patienten och alla andra som haft nära kontakt med patienten efter symtomdebut.

Nära kontakt definieras som:

  • vårdat patienten (inklusive familjemedlemmar) utan korrekt skyddsutrustning
  • bott tillsammans
  • >5 minuters kontakt ansikte mot ansikte (<1 meters avstånd) i ett slutet rum

På alla kontakter tas prov:

  • nasofaynxprov för PCR
  • serum (akutfasprov)

Provtagning görs eftersom ca 20 % av MERS-CoV-infektionerna är asymtomatiska. Det är okänt hur smittsam en asymtomatisk person med positiv PCR är, men WHO och FoHM rekommenderar provtagning för säkerhets skull. Upprepad provtagning för PCR, tex en gång per vecka under inkubationstiden, kan övervägas.

Alla kontakter uppmanas till uppmärksamhet på symtom så som feber, luftvägssymtom eller diarré under 14 dagar efter sista möjliga exposition.

Vid symtom skall kontakten bedömas på infektionskliniken. Viktigt att alla får tydlig information och direkta kontaktuppgifter.

Asymtomatiska individer som testats negativt eller där provsvar ännu inte föreligger har inga restriktioner avseende arbete, skolgång eller dylikt under inkubationstiden.

Asymtomatiska individer med positiv PCR skall isoleras hemma eller på sjukhus med noggrann observans på symtom enligt ovan. Sjukvårdspersonal skall inte arbeta.

Smittfriförklaring

Efter genomgången infektion kan virusutsöndringen fortsätta under lång tid även efter att symtomen försvunnit (upp till 42 dygn finns beskrivet). Det är oklart vilken smittsamhet en sådan asymtomatisk virusutsöndring innebär.

Vid ett bekräftat fall krävs minst två negativa prov från luftvägarna tagna med minst 24 timmars mellanrum för att avskriva smittsamheten. Första prov tas tidigast vid feberfrihet och symtomfrihet eller påtaglig regress av luftvägssymtom.

Asymtomatiska individer med positiv PCR följs med upprepade prov en gång per vecka till första negativa prov. Vid negativt prov tas ytterligare ett prov efter minst 24 timmar och vid två konsekutivt negativa prov kan smittsamheten avskrivas.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Bengnér

Gäller från

2019-09-06

Version

3.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Malin Bengnér

Dokument-ID

102841

Källa

Evolution