Navigera till sidans huvudinnehåll

Utskrivning från sluten psykiatrisk tvångsvård till ÖPT och ÖRV - vårdsamordning

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128) och lagen om rättspsykiatrisk vård (SFS 1991:1129) ska följas. Öppenvårdsmottagningar inom specialistpsykiatrin samordnar vårdplaneringsprocessen för personer inom den öppna psykiatriska tvångsvården (ÖPT) och den rättspsykiatriska öppenvården samordnar vårdplaneringsprocessen för personer inom rättspsykiatrisk vård (ÖRV).

Inskrivningsmeddelande och vårdtidsplanering

Inskrivningsmeddelandet i Link startar den gemensamma vårdplaneringsprocessen. Meddelandet skrivs när personen kommit till vårdavdelning oavsett tid på dygnet. Ansvarig vårdavdelning skriver inskrivningsmeddelande för:

 • Personer med kommunala insatser sedan tidigare enligt SOL, HSL och LSS.
 • Personer med nytt behov av insatser.
 • Personer som vårdas enligt LPT eller LRV som ska överföras till ÖPT och ÖRV.

Om ett nytt behov av insatser identifieras senare under vårdtiden skrivs meddelandet omgående vid det tillfället.

Slutenvård

 • Skriv inskrivningsmeddelande
 • Samtycke – välj tvångsvård, finns i vallist under alternativet Ja.

Fråga aktuella aktörer i ärendet (kommunen, vårdcentralen och öppenvårdsmottagningar inom specialistpsykiatrin) vilka insatser personen har enligt SOL, HSL, LSS, ÖPT och ÖRV. Skriv frasminnet ”inslink”+ enter i kommentarsfältet. Lägg till öppenvårdsmottagning inom specialistpsykiatrin och aktuell vårdcentral som patienten tillhör/ska tillhöra efter utskrivning, som aktörer i ärendet genom att välja aktuell mottagning under ”öppenvårdsenhet”. Se manual Link.

Kommun

 • Kontrollera folkbokföringsadress.
 • Avvisa ärendet om personen inte är folkbokförd i din kommun. Svara ”ej känd” om personen inte har några pågående insatser på aktuell enhet.

Om personen är känd:

 • Ange aktuella insatser enligt SOL, HSL och LSS
 • Ange boendeform
 • Avboka och omboka planerade besök och pågående insatser från exempelvis hemsjukvård och boendestöd.

Vårdcentral

 • Avboka/omboka eventuella planerade besök på vårdcentral
 • Ange aktuella insatser som är relevanta för vårdtillfället

Öppenvårdsmottagningar inom specialistpsykiatrin

 • Bedöm om eventuella planerade besök på mottagningen ska om- eller avbokas.
 • Ange aktuella insatser som är relevanta för vårdtillfället.

Beräknat datum för utskrivning

Beräknat datum för utskrivning skickas först när beslut har erhållits hur länge tvångsvården får pågå.

Slutenvård

 • Ange beräknad dag för utskrivning, genom att använda meddelandetypen ”ny beräknad tidpunkt för utskrivning”. Ange det datum som tvångsvården som längst får pågå.
 • Justera datumet vid förändring.

Kommun

 • Notera beräknad dag för utskrivning
 • Planera och förbered för personens hemgång

Vårdcentral om aktuellt

 • Notera beräknad dag för utskrivning
 • Planera och förbered för personens hemgång

Psykiatriska specialistöppenvårds mottagningen

 • Notera beräknad dag för utskrivning
 • Planera och förbered för personens hemgång

Permissioner

Inför längre permissioner under LPT- och LRV vård skickar slutenvården ett generellt meddelande med rubriksättning ”initiera till permission”. Observera att patienten formellt fortfarande är inskriven i slutenvård.

Samordnad vårdplan enligt ÖPT/ÖRV

Samordnad vårdplanering genomförs inför ansökan om ÖPT/ÖRV. Den samordnade vårdplanen enligt ÖPT eller ÖRV ska bifogas ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) alternativt öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV). Det är förvaltningsrätten som beslutar om vården övergår till öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) eller öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV).

Kallelse till Samordnad individuell planering enligt ÖPT/ÖRV

Det är alltid slutenvården som kallar till den första samordnade planeringen som sker på sjukhuset innan beslut fattas om ÖPT/ÖRV. Detsamma gäller i de fall en patient vårdas enligt HSL med underliggande ÖPT/ÖRV på psykiatrisk vårdavdelning.

Slutenvården

 • Informera personen om samordnad individuell planering
 • Kalla aktuella aktörer till samordnad planering inför ansökan om ÖPT/ÖRV. Kallelsen skickas i Link genom att välja meddelandetypen ”kallelse”.
 • Kalla övriga professioner/funktioner som inte har tillgång till Link angående tid och plats enligt ÖPT/ÖRV.
 • Specialistläkare i slutenvården ansvarar för att dokumentera i samordnad vårdplan enligt ÖPT/ÖRV. Blanketten finns i Cosmic och skrivs ut för underskrift av berörda parter.
 • Vårdadministratör skannar in den samordnade vårdplanen enligt ÖPT/ÖRV i Cosmic.
 • Vårdadministratör bifogar den samordnade vårdplanen enligt ÖPT/ÖRV till ansökan till Förvaltningsrätten.

Meddelande om utskrivningsklar

Patienten är utskrivningsklar i juridisk mening först när domstolsbeslut om ÖPT/ÖRV är meddelat.

Slutenvården

 • Skicka utskrivningsklar i Link genom att välja meddelandetypen ”utskrivningsklar” i Link.
 • Genomför sedvanliga utskrivningsrutiner.

Kommunen

 • Ange lämplig tid för hemkomst i ett meddelande med rubriksättning ”Tidpunkt för hemgång” om det bedöms finnas behov av kommunala insatser omgående.

Psykiatriska specialistöppenvårdsmottagningen

 • Planera in uppföljningsbesök efter den inneliggande vården och notera aktuell tid i LINK.

Kallelse till fortsatt ÖPT/ÖRV

Den psykiatriska specialistöppenvårdsmottagningen är nu samordnande fast vårdkontakt och kallar för fortsatt ansökan om ÖPT/ÖRV inför nästa prövning i Förvaltningsrätten.

Psykiatriska specialistöppenvårdsmottagningen

 • Kallar till vårdplanering inför fortsatt ansökan om ÖPT/ÖRV. Kallelsen skickas i Link genom att välja meddelandetypen ”kallelse”.
 • Kalla de professioner/funktioner som inte har tillgång till Link angående tid och plats för SVPL ÖPT/ÖRV.
 • Specialistläkare på öppenvårdsmottagningen ansvarar för revidering av samordnad vårdplan enligt ÖPT/ÖRV. Blanketten finns i Cosmic och skrivs ut för underskrift av berörda parter. Datum för revidering ska anges i planen.
 • Vårdadministratör skannar in den samordnade vårdplanen enligt ÖPT/ÖRV i Cosmic.
 • Vårdadministratör bifogar den samordnade vårdplanen enligt ÖPT/ÖRV till ansökan till Förvaltningsrätten.

Avsluta samordningsärende i Link

Samordningsärendet i Cosmic Link fortsätter efter utskrivning. Det är den psykiatriska specialistöppenvårdsmottagningen som avslutar samordningsärendet i Link när tvångsvården avskrivs eller när samordningsbehovet har upphört. När en aktör avslutar ett ärende avslutas ärendet hos samtliga inblandade aktörer.

Psykiatriska specialistöppenvårdsmottagningen

 • Avslutar ärendet när behov av samordning inte längre föreligger oftast i samband när tvångsvården avslutas.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Ulrika Stefansson

Gäller från

2022-01-01

Version

5.0

Handlingstyp

Processbeskrivning

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Ulrika Stefansson

Dokument-ID

132205

Källa

Evolution