Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Uppdragsbeskrivning Hygienombud i kommunal vård och omsorg


Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälso- och sjukvård. Kontakterna mellan olika vårdformer är ofta tät och risken för smittspridning är stor. Alltmer vård bedrivs i dag inom olika boende, gemensamma eller i den enskildes hem med stöd av personal eller anhöriga. Oavsett boendeform är det i personens närmiljö som risken för smittspridning är som störst. Alla enheter inom äldre- och funktionshinderomsorgen som ger vård, omsorg, behandlar eller undersöker vårdtagare/brukare rekommenderas ha hygienombud som arbetar med vårdhygieniska frågor på sin arbetsplats.

Hygienombud ansvarar för:

  • Vara uppdaterad och väl insatt i de hygienrutiner som finns för verksamheten
  • Vara den egna arbetsplatsens kontaktperson och länk mellan enhetschef och sjuksköterska, samt övriga medarbetare gällande information, rutiner och förbättringsarbeten inom området vårdhygien
  • Arbeta aktivt med vårdhygieniska frågor på sin arbetsplats
  • Väcka intresse, entusiasmera och stimulera sina arbetskamrater till att arbeta vårdhygieniskt rätt i alla situationer
  • Vara en god förebild i det vårdhygieniska arbetet, agera som mentor för ny personal och bistå med sin ökade kunskap i arbetsgruppen.
  • Förmedla ny kunskap till sina kollegor  och ansvara för att ge information om rutiner och nyheter inom hygienområdet på APT
  • Utföra följsamhetsmätningar månadsvis och registrera dessa, samt delge resultatet till enhetschef och personal regelbundet
  • Delta i utbildning årligen, som hålls av hygiensjuksköterska
  • Vara ett stöd till ansvarig enhetschef genom att delta vid vårdhygienisk rond på den egna arbetsplatsen och i egenkontroller tillsammans med enhetschef för att säkra att arbetet utförs på ett vårdhygieniskt rätt sätt.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Pernilla Johansson

Gäller från

2018-11-08

Version

1.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Malin Bengnér

Dokument-ID

103040

Källa

Evolution