Navigera till sidans huvudinnehåll

Vårdhygien i kommunal vård och omsorg

Regelbunden mätning av följsamhet till basala hygienutiner och klädregler ger ett underlag till förbättringar i verksamheten. Hög följsamhet bidrar till en minskning av vårdrelaterade infektioner och på så vis till att öka säkerheten för de boende.

För att få effekt måste resultaten av mätningarna efterfrågas av enhetschef och diskuteras i arbetsgruppen på olika arbetsplatsträffar. Mätningar som utförs regelbundet, utvärderas och återkopplas  medför en ökad medvetenhet hos alla och håller ämnet basala hygienrutiner och klädregler vid liv i vardagsarbetet inom vård och omsorg.

Mätningarna ska fungera som ett pedagogiskt stöd, i verksamheten utan att peka ut enskilda personer genom att:

  • Identifiera eventuella brister
  • Ge initiativ till förbättringsåtgärder
  • Ta fram praktiska situationer i vardagsarbetet att diskutera
  • Påminna om olika risksituationer

Följsamhetsmätningen är helt enkelt ett redskap till att kunna arbeta förebyggande och medverka till att alla följer hygienrutiner, vilket är ett gemensamt ansvar.

Hygienrådet i Jönköpings län rekommenderar att varje kommun utför följsamhetsmätning av basala hygienrutiner och klädregler regelbundet, dock minst 2 ggr/år.

Här finns material för dig som vill undervisa och/eller informera om vårdhygien på din arbetsplats.

Denna verktygslåda ska hjälpa till att skapa intressanta och verksamhetsnära diskussioner på er arbetsplats.

Materialet är av vitt skilda slag men allt syftar till att på alla sätt höja kunskapen och medvetenhet om vårdhygienens betydelse i vård- och omsorg.

Visirublampan kan användas som ett hjälpmedel för kontroll av handhygien. Genom att belysa händerna, som applicerats med testmedlet Ecocontrast, kan man på ett tydligt sätt se kvaliteten på sin handdesinfektion.

Vi har möjlighet att låna ut en sådan till er enhet beroende på när ni behöver den.  Hör av dig för bokning och frågor.Det finns även en Visirublampa på varje sjukhus som kan bokas via Metodikum av anställda inom Region Jönköpings län. Boka Visirulampa

Så här används Visirub®