Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Arvodering till person med egen eller anhörigerfarenhet


Reglerar arvodering för medverkan som sker på uppdrag av Region Jönköpings län. Möjligheten att ta emot arvode avgränsas inte till ålder. Frågor om arvode klargörs av uppdragsgivaren innan uppdraget påbörjas, och skrivs i avtal.

För detta får du arvode

Arvode får du för att delta i förbättringsarbete inom olika områden och där din erfarenhet kan vara till nytta för fler personer än dig själv. Du kan vara representant för en intresseorganisation eller annan grupp människor med liknande erfarenheter.

Detta får du

Arvoderingen beräknas utifrån prisbasbelopp (år 2020, 47 300 kronor). Heldag ersätts med 2 % (946 kronor), och halvdag med 1 % (473 kronor). Du får betalt för ditt deltagande och för förberedelser och efterarbete. Uppdragets omfattning beslutas i samråd mellan uppdragsgivare och dig som uppdragstagare. Arvodet är skattepliktigt. Skatt och sociala avgifter betalas av uppdragsgivaren och dras av före utbetalning.

  • Du som får någon form av bidrag undersöker själv hur arvodet påverkar den egna ekonomin.
  • Du som tar ledigt från arbetet för ett uppdrag kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst i stället för arvode, som mest 4 % av prisbasbelopp (1892:-).
  • Du kan också få ekonomisk ersättning för omkostnader som är en konsekvens av uppdraget. Utlägg redovisas med kvitto.

Så här gör du för att få betalt

Använd blanketten Reseräkning utan traktamente (RJL1212) som du får av din uppdragsgivare. Skicka in blanketten till uppdragsgivaren senast tre månader efter avslutat uppdrag. Du ska bifoga eventuella kvitton för utlägg. Tänk på att kvitton inte får vara mer än sex månader gamla. Om de är äldre får du ingen ersättning för dem.

 

Du som får ersättning för förlorad arbetsinkomst ska bifoga intyg över löneavdrag från ordinarie arbetsgivare. Du kan be uppdragsgivaren om stöd att ansöka om arvode/ersättning.

Detta får du inte arvode för

  • Deltagande på individnivå, såsom deltagande i inventeringar, brukarundersökningar, enkäter, förfrågningsunderlag och motsvarande berättigar inte till arvode.
  • Volontäruppdrag ersätts enligt särskilt avtal.
  • Deltagande som åhörare på konferens, seminarium eller motsvarande berättigar inte till arvode.
  • Brukarrevision ersätts enligt separata avtal för varje revision, via Kommunal utveckling.
  • Dialogutbildare ersätts enligt regionalt avtal.
  • Hjärnkollsambassadörer ersätts enligt nationellt avtal.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Mattias Vejklint

Gäller från

2020-02-17

Version

3.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Ola Götesson

Dokument-ID

112365

Källa

Evolution