Navigera till sidans huvudinnehåll

Patientavgifter i vården

Nytt för året

 

 • Undantaget som togs under Covidpandemin om att avgift inte ska debiteras en patient som lämnar sent återbud har tagits bort. Nu ska patienter som gör sena återbud debiteras en avgift precis på samma sätt som innan pandemin.
  För mer info, se grundregelverket vad som annars gäller för sena återbud under Förtydligande om patientavgifter/När patienten lämnar sent återbud…
 • Vid årsskiftet ändras grundtaxan för intyg:

 

Exkl moms

Inkl moms

Intyg A

248 kr

310 kr

Intyg B

784 kr

980 kr

Intyg C

1 224 kr

1 530 kr

 

 

 

 • Högkostnadsskyddets kostnadsgräns höjs till 1 200 kr från årsskiftet 21/22. Detta sker per automatik då Region Jönköping har elektroniska frikort och patientavgifterna kopplas mot eFrikort.
 • Kvalificerad distanskontakt får ändrad patientavgift.

*

En kvalificerad distanskontakt kostar från årsskiftet 100 kr i patientavgift. Detta oavsett kanal (telefon, video, app, chatt…), yrkeskategori och vårdnivå. För att en distanskontakt ska generera en avgift bör patienten vara medveten om patientavgiften via kallelse, muntlig överenskommelse eller dylikt. Det är en medicinsk bedömning om en patientavgift ska debiteras, bedömningen grundas på utförd eller planerad insats. En distanskontakt betraktas som kvalificerad om den innehållsmässigt motsvarar de insatser som görs vid ett fysiskt besök.

En kvalificerad distanskontakt innebär att man gör en medicinsk bedömning som till exempel kan innehålla:

         beslut om behandling eller ytterligare utredning

         att man gör en ändring av pågående behandling

         utvärdering av läkemedel

Receptförskrivning och provtagning ingår inför/i samband med en kvalificerad distanskontakt. Avgiften räknas in i högkostnadsskyddet. Regelverken för avgiftsfria remissbesök respektive uteblivande/sent återbud gäller även för kvalificerade distanskontakter.

Vanliga rådgivningssamtal till 1177 eller vårdcentral är även i fortsättningen avgiftsfria. Även ärenden såsom utlämnande av provsvar, ombokning av tider, information och enkla råd om egenvård är avgiftsfria efter årsskiftet.

*

 

Se mer om regelverk för distanskontakter under Förtydligande om patientavgifter A-Ö.

Se mer om nya kontakttyper i Cosmic: Vårdadministrationsmodulen i Cosmic, Region Jönköpings län (rjl.se)

Information på 1177 till länsbor: https://www.1177.se/Jonkopings-lan/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/patientavgifter-i-jonkopings-lan/

 

Enhetliga patientavgifter

Ett urval/ex. vård/besök/kontakt

Avgift

 • Fysiska vårdkontakter
 • Allmänläkarvård och sjukvårdande behandling
 • Specialistsjukvård, primärvård samt närakut och akutmottagning
 • Hembesök, dagsjukvård, vaccinationer, vård av utomlänspatient
 • Bokade besök inför/efter KBT via internet
 • Vård på plats av ambulanspersonal
 • Avgift för sena återbud eller uteblivet besök fysiska besök

250: -

 • Kvalificerade vårdkontakter på distans
 • Provtagning mellan besök (s.k mellanliggande provtagn)
 • Bentäthetsmätning, aortascreening, blodtryck, EKG, Telefon-EKG, Band-EKG
 • Hälsovård, t ex viktgrupp, hälsokurva
 • Graviditetstest
 • Recept via telefon eller via nätet, inklusive ”dosförpackade läkemedel”
 • Sjukintyg via telefon eller via nätet
 • Avgift för sena återbud eller uteblivet fysiskt besök – barn
 • Avgift för sena återbud eller uteblivet besök – distanskontakter
 • Slutenvård/inläggning på sjukhus per dygn

100: -

 • Första remissbesök, remiss från primär- till specialistvård (även akut)
 • Första remissbesök, remiss från specialist- till primärvård (även akut)
 • Frikortsbesök
 • Barnsjukvård, hembesök palliativ vård, kontrollbesök organdonatorer, konsultbesök, smittskyddspatienter
 • Avgiftsfri hälsovård samt screening (kvinnohälsovård, barnhälsovård, tobaksavvänjning, mammografi, gynekologisk hälsokontroll)
 • Recept till barn, sjukintyg till tonåringar
 • Öppen hälso- och sjukvård för personer 85 år eller äldre.

0: -

Grundläggande bestämmelser för patientavgifter

Grundprincipen för att kunna ta ut patientavgift ska vara att patienten personligen träffar vårdgivaren. Men även vid kvalificerade distanskontakter som motsvarar insatsen vid ett fysiskt besök ska patientavgift tas ut.

För att avgöra vilken patientavgift som är aktuell måste följande frågor besvaras:

 • Omfattas personen av lagen om allmän försäkring?
 • Är det fråga om öppen vård?
 • Sker besöket grund av sjukdom?
 • Gäller det läkarvård eller sjukvårdande behandling?

Om samtliga dessa frågor kan besvaras med JA ska patienten betala patientavgift.

Patientavgift ska betalas med kort eller faktura, detta gäller även avgift för hälsovård. Det gäller även vid akutverksamhet och jourverksamhet.

Vilka som omfattas av lagen om allmän försäkring är alla i Sverige folkbokförda, såväl vuxna som barn, inskrivna hos försäkringskassan.

 

Patientavgifter vid remittering

 • Vid remissbesök från primär- till specialistvård eller från specialist- till primärvård (även privat specialist) erläggs ingen patientavgift vid första remissbesöket.
 • Vid remissbesök inom specialistvården betalas 250 kronor för alla remissbesök. Konsultbesök är däremot avgiftsfria.
 • Vid akuta remissbesök för samma sjukdom inom samma dygn tas ingen patientavgift ut.
 • Vid remissbesök för röntgen- och laboratorieundersökningar, som sker till följd av läkarbesöket, tas ingen patientavgift ut. För provtagning som sker utan samband med läkarbesök (så kallad mellanliggande provtagning) tas en patientavgift 100 kronor.
 • Vid remittering utomläns betalar patienten den patientavgift som gäller i vårdregionen.

Remiss från privatläkare verksamma enligt lag om läkarvårdsersättning eller vårdavtal med Region Jönköpings län

 • För besök inom specialistvården efter remiss från privat allmänläkare betalar patienten ingen patientavgift.
 • För besök inom specialistvården efter remiss från privat specialist betalar patienten 250 kronor.
 • Patienten betalar ingen patientavgift för laboratorie- och röntgenundersökning efter remiss från privatläkare.

Remiss från skolläkare

Skolläkare har rätt att remittera elev eller studerande till primärvård och specialistsjukvård. Oftast omfattas dessa patienter av regeln för fri barnsjukvård men om inte är fallet betalar patienten 250 kronor för ett läkarbesök. Skolläkare får remittera för labb och röntgen för sjukvård regionens bekostnad.

Remiss från helt privata läkare

För undersökning eller behandling av läkare som sker efter remiss från läkare utan avtal med regionen betalas patientavgift. Helt privata läkare betalar själva för labb och röntgen.

Remiss från företagshälsovård

Vid besök efter remiss från företagshälsovård betalar patienten 250 kronor i primärvård och 250 kronor vid specialistmottagning. Företagshälsovården betalar själva för labb och röntgen.

Betalning

Region Jönköpings läns vårdmottagningar och tandvårdskliniker tar inte emot kontanter. Vi ser helst att patienten betalar med kort vid sitt besök. Om de inte betalar med kort får de en faktura med posten som de har 30 dagar sig att betala. Region Jönköpings län tar inte ut någon extra avgift för fakturan.

Patienter som har ett särskilt behov av att betala kontant kan hjälp att göra det vid någon av vårdens ekonomiavdelningar:

 • Ekonomiavdelningen, Värnamo sjukhus
 • Centralreceptionen, Höglandssjukhuset Eksjö
 • Centralinformationen, Länssjukhuset Ryhov
 • Folktandvårdens kansli, Hermansvägen

Privata vårdcentraler som ingår i vårdval och privata vårdmottagningar som har avtal med Region Jönköpings län kan ha andra regler.

Högkostnadsskydd för öppenvård - eFrikort

14 maj 2019 blev frikort för sjukvård elektroniska i Region Jönköpings län. Patienten behöver inte längre använda sig av stämpelhäften och inplastade frikort. Det räcker med att de uppger sitt personnummer så känner systemet eFrikort av om frikortsgränsen är uppnådd eller om de ska betala och i så fall hur mycket.

Besök gjorda hos vårdgivare inom Region Jönköpings län registreras automatiskt i eFrikort om vårdgivaren har Cosmic, T4 eller Paratus. Besöker patienten en privat vårdgivare eller region i annat län som inte är ansluten till eFrikort så sparar patienten kvittot och får besöksavgiften registrerad nästa gång de besöker någon av Region Jönköpings läns vårdmottagningar. Kvittot måste kontrolleras så att samma besök inte räknas mer än en gång (förslagsvis noteras datum och signatur på det uppvisade kvittot). Har patienten frikort och ska besöka en privat vårdmottagning eller en mottagning utanför Region Jönköpings län kan de be om en utskrift som visar att de har frikort eller hur mycket de har kvar att betala till högkostnadsgränsen för frikort. Detta kan skrivas ut av alla mottagningar och vårdcentraler som har tillgång till eFrikort.

Allmänt

Högkostnadsskyddet är nationellt och gäller även för patienter från andra regioner. Frikort ska utfärdas för dessa patienter med tillämpning av de regler som gäller i patientens hemregion. Patienten måste kunna uppvisa tidigare erlagda patientavgifter, annars debiteras hel patientavgift. Även en EU/EES-patient, som är berättigad till vårdförmån, betalar till regionen samma vårdavgifter som personer som är bosatta i Sverige och omfattas därmed också av högkostnadsskyddet i hälso- och sjukvårdslagen. eFrikort kan hantera personer med A-nr och medlemskap EU/EES/Konvention.

För patienter bosatta i länet är högsta belopp för att få frikort för sjukvård 1 200 kronor. Ett frikort berättigar till fri sjukvård hos regionens vårdgivare, vårdgivare med vårdavtal samt hos vårdgivare med ersättning från regionen enligt särskild lag.

De grundläggande reglerna för högkostnadsskyddet finns i 26 § i Hälso- och sjukvårdslagen. Högsta nivå på högkostnadsskyddsbeloppet för öppenvård bestäms av aktuellt prisbasbelopp (uträknat av Statistiska Central Byrån) Region Jönköpings län följer alltid rekommenderad högstanivå.

Grundläggande regler

eFrikort gäller endast öppenvård. Regionens högkostnadsskydd för sjukvård gäller enligt följande regler:

Kvalificerande belopp:

1 200 kronor

Kvalificerande avgifter:

 • Patientavgift för sjukvård hos vårdgivare i alla regioner
 • Patientavgift för sjukvård hos vårdgivare med ersättning från regioner enligt lag eller avtal
 • Receptförnyelse/telefonrecept
 • Patientavgift för viss nödvändig tandvård som omfattas av sjukvårdens patientavgifter
 • Patientavgift för kvalificerade distanskontakter
 • Patientavgift vid vård plats av ambulanspersonal

Inte kvalificerande avgifter:

 • Patientavgift inom företagshälsovården
 • Patientavgift hos helt privata vårdgivare
 • Patientavgift som betalas av asylsökande
 • Patientavgift vid uteblivet besök
 • Besök som är hälsovård t ex vaccinationer, hälsokurva
 • Slutenvårdsavgift sjukhus

Frikort gäller:

 • Vid besök för sjukvård hos regionens vårdgivare (samt vid besök hos andra regioners vårdgivare)
 • Vid besök för sjukvård hos vårdgivare med ersättning från regionen enligt lag eller avtal
 • Receptförnyelse/telefonrecept
 • Vid besök för viss nödvändig tandvård som omfattas av sjukvårdens patientavgifter
 • Vid kvalificerade distanskontakter
 • Vid vård plats av ambulanspersonal

Giltighetstid:

Tolv månader räknat från och med dagen för det första vårdbesöket.

Frikortsbesök

Vid besök med frikort utfärdas ev. sjukvårdskvitto 0 kronor.

Frikort som anställningsförmån

Patient med anställning där arbetsgivaren betalar sjukvårdskostnaderna, t.ex. statligt anställda, regionsanställda m.fl. har även rätt till registrering i eFrikort.

Patientavgifter och avgiftskoder i Cosmic

Patientavgifterna i Cosmic är kopplade till vårdgivarkategori, vilket medför att de patientavgifter som kan vara aktuella visas upp i kassan. Även åldersintervall är kopplat till samtliga patientavgifter i Cosmic att urvalet för patientavgifter hänger samman med patientens ålder. Härigenom visas en anpassad patientavgiftslista utifrån patientens ålder och den vårdgivarkategori som är aktuell vid besöksregistrering.

 

Avgifts-koder

Produktnamn

Avgift

Beskrivning

100

Läkarbesök, primärvård

250:-

Allmänläkarvård, primärvård. Inklusive patient med EU-kort.
Vård av utomlänspatient.
Gäller vid hembesök, tillkommande patienter.
Gäller patienter upp till 85 år.

110

Läkarbesök, specialistvård

250:-

Länssjukvård, akutmottagning, jourcentral, allmänläkares mottagning efter kl 21.00, lör-, sön- och helgdag.
Gäller även vid hembesök.
Inkl patient med EU-kort.
Dagsjukvård läkare.
Vård av utomlänspatient.
Gäller patienter upp till 85 år.

120

Läkarbesök, remiss

0:-

Första remissbesök till specialistläkare gäller både akut och planerat remitterad från primärvården. Inkl patient med EU-kort.

130

Läkarbesök, asylsökande

50:-

Asylsökande

140

Läkarbesök, personer från andra länder

2 334:-

Vård av personer från andra länder. Patienten betalar hela avgiften.

150

Läkarbesök, utlandssvensk, planerad vård

600:-

Utlandssvenskar från länder utan konvention.

160

Läkarbesök, korttidsboende, planerad mottagning

250:-

Gäller endast primärvård.
Gäller patienter upp till 85 år.

170

Läkarbesök, korttidsboende, hembesök

250:-

Gäller endast primärvård.
Gäller patienter upp till 85 år.

180

Distanskontakt

100:-

Kvalificerad distanskontakt. Gäller alla yrkeskategorier, oavsett kommunikationsmedel.

181

Distanskontakt avgiftsfritt

0:-

Se ovan

182

Distanskontakt Läkare, personer från andra länder

500:-

Se ovan

182

Distanskontakt Psykolog/Kurator, personer från andra länder

425:-

Se ovan

182

Distanskontakt Sjukvårdande behandling, personer från andra länder

275:-

Se ovan

200

Sjukvårdande behandling

250:-

Sjukvårdande behandling, gäller även hembesök.
Dagsjukvård, annan än läkare. Inklusive patient med EU-kort.
Vård av utomlänspatient.
Gäller patienter upp till 85 år.

205

Sjukvårdande behandling, remiss

0:-

Första remissbesök till sjukvårdande behandling gäller både akut och planerat remitterad från primärvården. Inklusive patient med EU-kort.

210

Sjukvårdande behandling, asylsökande

25:-

Asylsökande
Gäller patienter upp till 85 år.

230

Sjukvårdande behandling, personer från andra länder

852:-

Vård av personer från andra länder. Patienten betalar hela avgiften.

240

Provtagning

100:-

Provtagning mellan läkarbesök. Bentäthetsmätning.
Gäller patienter upp till 85 år.

Gäller endast i primärvården

250

Sjukvårdande behandling, utlandssvensk, planerad vård

600:-

Utlandssvenskar från länder utan konvention

OBS!

Frikort fångas genom val i kassan besök registreras. När patienten har frikort ska aktuell patientavgift väljas i kassan, inte avgiftsfritt besök

0:-

Mottagning läkare, frikort.
Dagsjukvård, läkare, frikort.
Mottagning annan än läkare, frikort.
Dagsjukvård annan än läkare, frikort.
Recept, frikort.
Sjukintyg, frikort.

300

Läkarbesök, avgiftsfritt

0:-

Fri barnsjukvård.
Hembesök av läkare i palliativ vård.
Kontrollbesök för organdonatorer.
Konsultbesök.
Nedsatt avgift.
Hembesök, frikort alt. nedsatt avgift.
Tillsammans med vara: IVF läkare

305

Provtagning, avgiftsfritt

0:-

Gäller endast i primärvården.

306

Provtagning, avgiftsfritt, smittskydd

0:-

Alla enheter, länssjukvård och primärvård

307

Provtagning, remiss från primärvården

0:-

Provtagning

310

Sjukvårdande behandling, avgiftsfritt

0:-

Fri barnsjukvård.
Hembesök av annan än läkare i palliativ vård.
Konsultbesök.
Nedsatt avgift.
Hembesök frikort alt. nedsatt avgift.
Gästdialys.
Tillsammans med vara: IVF sjukvårdande behandling

320

Läkarbesök, avgiftsfritt, smittskydd

0:-

Smittskydd

330

Sjukvårdande behandling, avgiftsfritt, smittskydd

0:-

Smittskydd

340

Läkarbesök, team, ej första vårdgivaren

0:-

Gäller endast i primärvården

350

Sjukvårdande behandling, team, ej första behandling

0:-

Gäller endast i primärvården.

360

Läkarbesök, korttidsboende, avgiftsfritt

0:-

Gäller endast i primärvården

430

Hälsovård, avgiftsbelagd (varugrupp)

0:-

Denna kod kombineras med avgift bland varor i Cosmic.

440

Varuförsäljning

0:-

Denna kod används vid varuförsäljning utan besök.

450

Hälsokurva, avgiftsbelagd (varugrupp)

0:-

Denna kod används vid varuförsäljning i kombination med varan Hälsovård, avgiftsbelagd, 100 kr

500

Hälsovård, avgiftsfri (varugrupp)

0:-

Mödrahälsovård, barnhälsovård m.m.

600

Återbetalning, väntetid

0:-

Återbetalning, väntetid.

610

Uteblivet besök, ej meddelat återbud

100:-

Avgift vid provtagning, kontroll

610

Uteblivet besök, ej meddelat återbud, barn

100:-

Avgift vid uteblivet besök, läkare, annan personal, barn

610

Uteblivet besök, ej meddelat återbud, barn, tolk

410:-

Avgift vid uteblivet besök, läkare, annan personal, barn, tolk

610

Uteblivet besök, ej meddelat återbud

250:-

Avgift vid ej meddelat återbud, läkare, tolk.
Avgift vid ej meddelat återbud, annan personal.
Avgift vid ej meddelat återbud, avgiftsfritt barnbesök eller mödrahälsovård hos läkare.
Avgift för ej meddelat återbud, avgiftsfritt barnbesök hos annan än läkare. Gäller även besök inom kvinnohälsovården.

610

Uteblivet besök, sjukvårdande behandling, asylsökande, ej meddelat återbud

25:-

Se ovan

610

Uteblivet besök, sjukvårdande behandling, asylsökande, ej meddelat återbud, tolk

335:-

Se ovan

610

Uteblivet besök, sjukvårdande behandling, ej meddelat återbud, tolk

560:-

Se ovan

610

Uteblivet läkarbesök, asylsökande, ej meddelat återbud

50:-

Se ovan

610

Uteblivet läkarbesök, asylsökande, ej meddelat återbud, tolk

360:-

Se ovan

610

Uteblivet läkarbesök, ej meddelat återbud

250:-

Se ovan

610

Uteblivet läkarbesök, ej meddelat återbud, tolk

560:-

Se ovan

610

Uteblivet läkarbesök, primärvård, ej meddelat återbud

250:-

Se ovan

610

Uteblivet läkarbesök, primär-vård, ej meddelat återbud, tolk

560:-

Se ovan

610

Utebliven distanskontakt

100:-

Kvalificerad distanskontakt.

Gäller alla åldrar, alla yrkeskategorier, alla slags kommunikationsmedel

610

Utebliven distanskontakt, avgiftsfritt

0:-

Kvalificerad distanskontakt.

Gäller alla åldrar, alla yrkeskategorier, alla slags kommunikationsmedel

610

Utebliven distanskontakt, ej meddelat återbud, asylsökande

25:-

Gäller alla åldrar. Kvalificerade distanskontakter. Gäller alla yrkeskategorier men ej läkare, oavsett kommunikationsmedel.

610

Uteblivet läkarbesök distanskontakt, ej meddelat återbud, asylsökande

50:-

Gäller alla åldrar. Kvalificerade distanskontakter. Gäller läkarbesök, oavsett kommunikationsmedel.

610

Utebliven distanskontakt, ej meddelat återbud, asylsökande med tolk

335:-

Gäller alla åldrar. Kvalificerade distanskontakter. Gäller alla yrkeskategorier men ej läkare, oavsett kommunikationsmedel.

610

Uteblivet läkarbesök distanskontakt, ej meddelat återbud, asylsökande med tolk

360:-

Gäller alla åldrar. Kvalificerade distanskontakter. Gäller läkarbesök, oavsett kommunikationsmedel.

610

Utebliven distanskontakt, med tolk

410

Gäller alla åldrar. Kvalificerade distanskontakter. Gäller alla yrkeskategorier, oavsett kommunikationsmedel.

611

Sent återbud inom 72 timmar, läkarbesök

250:-

 

611

Sent återbud inom 72 timmar, läkarbesök, remiss PV

250:-

 

611

Sent återbud inom 72 timmar, läkarbesök, barn

100:-

 

611

Sent återbud inom 72 timmar, läkarbesök, barn, tolk

410:-

 

611

Sent återbud inom 72 timmar, läkarbesök inklusive tolk

560:-

 

611

Sent återbud inom 72 timmar, läkarbesök, asyl

50:-

 

611

Sent återbud inom 72 timmar, tolk, asyl

360:-

 

611

Sent återbud inom 72 timmar, sjukvårdande behandling

250:-

 

611

Sent återbud inom 72 timmar, sjukvårdande behandling inklusive tolk

560:-

 

611

Sent återbud inom 72 timmar, sjukvårdande behandling, asyl

25:-

 

611

Sent återbud inom 72 timmar, sjukvårdande behandling, tolk, asyl

335:-

 

611

Sent återbud inom 72 timmar, avgiftsfritt

0:-

 

611

Sent återbud Distanskontakt inom 72 timmar

100:-

Kvalificerad distanskontakt.

Gäller alla åldrar, alla yrkeskategorier, alla slags kommunikationsmedel

611

Sent återbud Distanskontakt inom 72 timmar, avgiftsfritt

0:-

Kvalificerad distanskontakt.

Gäller alla åldrar, alla yrkeskategorier, alla slags kommunikationsmedel

612

Vårdtillfälle, sent återbud inom 72 timmar

250:-

 

612

Vårdtillfälle, sent återbud inom 72 timmar, barn

100:-

 

613

Avgiftsfritt, när vårdenheten har avbokat inom 72 timmar

0:-

 

614

Sent återbud inom 24 timmar, läkarbesök PV

250:-

 

614

Sent återbud inom 24 timmar, läkarbesök PV, barn

100:-

 

614

Sent återbud inom 24 timmar, läkarbesök PV, barn, tolk

410:-

 

 

Sent återbud inom 24 timmar, läkarbesök PV, tolk

560:-

 

614

Sent återbud inom 24 timmar, läkarbesök PV, asyl

50:-

 

614

Sent återbud inom 24 timmar, läkarbesök PV, tolk, asyl

360:-

 

614

Sent återbud inom 24 timmar, sjukvårdande behandling, PV

250:-

 

614

Sent återbud inom 24 timmar, sjukvårdande behandling, PV, tolk

560:-

 

614

Sent återbud inom 24 timmar, sjukvårdande behandling, PV, barn

100:-

 

614

Sent återbud inom 24 timmar, sjukvårdande behandling, PV, barn, tolk

410:-

 

614

Sent återbud inom 24 timmar, sjukvårdande behandling, PV, asyl

25:-

 

614

Sent återbud inom 24 timmar, sjukvårdande behandling, PV, tolk, asyl

335:-

 

614

Sent återbud inom 24 timmar, avgiftsfritt
 

0:-

 

614

Sent återbud Distanskontakt inom 24 timmar

100:-

Kvalificerad distanskontakt.

Gäller alla åldrar, alla yrkeskategorier, alla slags kommunikationsmedel

614

Sent återbud Distanskontakt inom 24 timmar, avgiftsfritt

0:-

Kvalificerad distanskontakt.

Gäller alla åldrar, alla yrkeskategorier, alla slags kommunikationsmedel

615

Avgiftsfritt när primärvården har avbokat inom 24 timmar

0:-

 

616

Uteblivet vårdtillfälle, ej meddelat återbud

250:-

 

616

Uteblivet vårdtillfälle, ej meddelat återbud, barn

100:-

 

617

Uteblivet besök, avgiftsfritt

0:-

 

618

Sent återbud inom 24 timmar, hälsovård

100:-

Gäller patienter som lämnar sent återbud, vid hälsovård, t.ex. Hälsokurva.

620

Receptförskrivning

100:-

Recept utfärdat av läkare eller ssk.
Telefon-EKG, band-EKG.

Remiss utfärdat efter telefonsamtal.
Om både recept och sjukintyg utfärdas efter telefonsamtal, tas endast en avgift ut.
Recept ApoDos och förnyelse ApoDos.
Recept, frikort.
Gäller patienter upp till 85 år.

625

Recept, personer från andra länder

852:-

 

630

Recept, avgiftsfritt

0:-

Recept, sjukintyg till tonåring.

640

Sjukintyg

100:-

Sjukintyg utfärdat efter telefonsamtal.
Sjukintyg frikort.

650

Receptförskrivning, asyl

25:-

Gäller patienter upp till 85 år.
 

660

Sjukintyg, avgiftsfritt

0:-

 

700

Övrigt

12.757:-

Omskärelse av pojkar av icke medicinska skäl
DRG-baserad avgift enligt följande: DRG N20O, 12.757 kr*.

 

Varugrupper

 

Hjälpmedel, momsfritt (egenavgift ortoser, kompressionsstrumpor, journalkopior etc.).
Intyg utan moms, avgiftsfria intyg.
Övriga intyg med moms (inklusive körkortsintyg, provtagning).

* Priset justeras i början året enligt prislista "Nord DRG" som beslutas i december av Regionsjukvårdsnämnden.

** Priset justeras i början året enligt prislista "Utomlänsdebiteringar" som beslutas i december av Regionsjukvårdsnämnden.

Förtydligande om patientavgifter A-Ö

Abort och sterilisering

Abort och sterilisering ska betalas enligt gällande patientavgift för sjukvård.

Amningsmottagning

Besök gällande problem med amning är avgiftsfria.

ApoDos - se "dosförpackade läkemedel"

Arbetsplatsbesök

Om en arbetsgivare begär en insats av regionens personal avseende råd och anpassning i arbetsmiljön debiteras enligt gällande intygstaxa B (exkl moms) per besök. Om intyg måste skrivas ska det momsbeläggas.

Om arbetsplatsbesök initieras av vårdgivare debiteras patientavgift som vid sjukvårdande behandling.

Blodgruppering

Blodgruppering som initieras av privatpersoner väljs som ”vara” i Cosmic 250 kr (inkluderar provtagning).

Dagsjukvård

För dagsjukvård (dagmedicin, dagkirurgi) betalar patienten vanlig patientavgift.

Besök i dagsjukvård redovisas som ett besök oberoende av vilken/vilka kategorier hälso- och sjukvårdspersonal som medverkar i vården av patienten.

Patient med fler än 5 dagsjukvårdsbesök inom 30 dagar erhåller mat (lunch eller middag) utan egen kostnad från första lunch/middag. Detta gäller de enheter som serverar måltider i samband dagsjukvård. Övriga patienter betalar samma avgift som för personalkost. Barn får mat avgiftsfritt.

Enklare måltid, t.ex. dricka och smörgås kan tillhandahållas utan avgift.

Anhöriga hänvisas till matsal alternativt betalar som för personalkost.

Distanskontakter, kvalificerade

En kvalificerad distanskontakt – oavsett kanal, yrkeskategori och vårdnivå – kostar (från årsskiftet 2021/2022) 100 kr i patientavgift. En distanskontakt betraktas som kvalificerad om den innehållsmässigt motsvarar de insatser som görs vid fysiskt besök. T ex: beslut om behandling eller ytterligare utredning, att man gör en ändring av pågående behandling eller en utvärdering av läkemedel.

För att en distanskontakt ska generera en avgift bör patienten vara medveten om patientavgiften via någon slags överenskommelse.

Precis som vid ett fysiskt besök så ingår även receptförskrivning och provtagning inför/i samband med en kvalificerad distanskontakt. Likaså gäller regelverket för avgiftsfria remissbesök.

Avgiften för kvalificerad distanskontakt räknas in i högkostnadskyddet.

Distanskontakter, EJ kvalificerade (avgiftsfria)

De distanskontakter som fortfarande kommer att vara avgiftsfria avser upplysning, rådgivning, hänvisning och information. Till exempel:

         utlämnande av provsvar

         ändra eller boka tid

         telefonrådgivning

         vanliga enkla brevkontakter 

         kontaktgarantin inom primärvården - nationella vårdgarantin.

 

Dosförpackade läkemedel (förr: ApoDos)

Patientavgift för recept tas ut när vårdtagare/patient får Dosförpackade läkemedel utfärdat för första gången samt även vid förnyelse/förlängning av recepten i listan (förlängning/förnyelse görs oftast en gång per år). Om nytt läkemedel tas in i receptlistan för Dosförpackade läkemedel betalar patienten patientavgift samma sätt som för annan receptförskrivning (om receptförskrivning ingår i ett besök betalar patienten endast besöksavgift, om det avser typ telefonrecept utan besök betalar patienten receptavgift). Vid förändring av dosering utgår ingen ytterligare avgift, om inte ett helt nytt recept skrivs ut.

Drogtest, DNA-test

Intygstaxa B (exklusive moms), tillämpas vid t.ex. drogtest begärt av arbetsgivare, DNA-test vid t.ex. arvstvister. Läkarinsats + provtagningar. Provsvar går till beställaren som även betalar analyskostnaden.

Faderskapsprov

Intygstaxa B (exklusive moms), tillämpas för faderskapsprov. Läkarinsats + provtagningar, laboratoriekostnader. Provsvar till beställare som får skriva utlåtande.

Flera besök/behandlingar samma dygn, samma sjukdom

Om patienten återkommer till vårdgivare inom 24 timmar (ett dygn) för samma sjukdom betalas ingen ny patientavgift. Detta gäller endast för akuta besök. Det behöver inte vara samma vårdgivare.

Gruppbehandling

Varje patient som behandlas på grund av sjukdom betalar vanlig patientavgift.

Graviditetsdiabetes

Besök som görs på grund av graviditetsdiabetes är avgiftsfria

Hembesök

Vanlig patientavgift tas ut när läkare eller annan vårdgivarkategori (sjukvårdande behandling) besöker patienten i hemmet. Avser det provtagning utgår provtagningstaxa. Hembesök för medicinutdelning är avgiftsfritt.

Om besöket gäller flera patienter i samma hushåll betalar även övriga familjemedlemmar vanlig patientavgift.

Hjälpmedelsförskrivning

Förskrivning av hjälpmedel är en process där behovsbedömning, information, ordination, eventuell anpassning, träning, uppföljning och dokumentation ingår.

Vid förskrivning betalar patienten vanlig patientavgift per behandlingstillfälle (sjukvårdande behandling).

Bedömning och uppföljning av bostadsanpassning, som sker i hemmet, är avgiftsfritt. Även intyget är avgiftsfritt.

När utprovning/tillverkning av ortoser är en del i behandling kostar det vanlig patientavgift + kostnad för produkten.  För enbart utlämnande av ordinerad ortos uttas ingen besöksavgift (patienten betalar endast för produkten).

Hälsokontroll

Intygstaxa B (exklusive moms), tillämpas för hälsokontroller. Om intyg måste skrivas ska det momsbeläggas (gäller inte asylsökandes inledande hälsokontroll som är fri och betalas av migrationsverket).

En hälsokontroll bör innehålla: allmän anamnesupptagning, basal kroppsundersökning och provtagning, vid behov EKG och en sammanfattande bedömning.

Hälsovård

Vid t.ex. kostrådgivning och hälsokurva utgår en patientavgift för hälsovård/behandlingstillfälle. Mammografiundersökning, gynekologisk cellprovstagning och tobaksavvänjning är dock avgiftsfria (eventuellt recept i samband med tobaksavvänjning debiteras).

Avgift vid hälsovård är inte frikortsgrundande.

Hälsoundersökningar där sjukdom konstateras

Om sjukdom konstateras vid en hälsoundersökning gäller följande:

 • Om inga åtgärder vidtas p.g.a. den konstaterade sjukdomen betalas endast patientavgift för hälsoundersökningen.
 • Om den konstaterade sjukdomen leder till nytt besök betalas vanlig patientavgift.
 • Om den konstaterade sjukdomen vid samma tillfälle föranleder åtgärder som normalt inte ingår i hälsoundersökningen betalas patientavgift både för hälsoundersökningen, om denna är avgiftsbelagd, och för läkarbesöket/sjukvårdande behandlingen.
 • Om oklarhet råder vid tolkning av undersökningsresultatet och hälsokontrollen därför måste göras om, tas ingen ny avgift ut av patienten.

Högriskskydd för levande donatorer

Det finns ett särskilt högriskskydd för levande donatorer av organ och vävnader. Skyddet omfattar utredningar och operation i samband med donation. Skyddet innebär att donatorn har rätt till ersättning för sina kostnader. Den enskilde får ersättning från den första dagen i en sjukperiod (karensdagen). Informera patienten om att begära läkarintyg, där det framgår att den försäkrade är donator och vilket organ/vävnad som eventuellt ska doneras.

Donatorn har också rätt att i samband med donationsingrepp full ersättning för förlorad arbetsförtjänst av organmottagande region. Även andra kostnader som är relaterade till donationsingreppet kan ersättas av respektive region.

Hörselskydd och musikproppar

Kunden alternativt företaget betalar den faktiska kostnaden, 350 kronor per person, för avgjutning av hörselgången i syfte att göra hörselskydd och musikproppar.

Kvarskrivna patienter

En kvarskriven patient som är bosatt här i vår region, är av sekretesskäl fortfarande folkbokförd i sin gamla hemregion. Enligt en överenskommelse ska dessa patienter behandlas som om de vore skrivna här, dvs. de har rätt till planerad vård som vi normalt måste ha en betalningsförbindelse för.

Regionen, där patienten fortfarande är formellt folkbokförd, ska ej debiteras vårdkostnaden.

KBT via internet

Patienten betalar ingen patientavgift för tillgång till behandlingspaketet. Patientavgift erläggs för inledande bedömningssamtal samt vid eventuellt avslutningssamtal, precis som vid vanliga bokade besök. Övriga kontakter under vårdprogrammet genererar ingen patentavgift.

Konsultation

Konsultation som initieras av vården i samband med sluten vård/dagsjukvård/dagkirurgi är avgiftsfri för patienten. Planerade (tidsbeställda) besök annan klinik som görs under tiden patienten är inskriven i sluten vård är däremot avgiftsbelagda.

Körkortsintyg för vissa sjukdomsgrupper

Intyg för vissa sjukdomsgrupper, t.ex. diabetiker, epileptiker, som rutinmässigt vanligtvis årligen begärs av transportstyrelsen för att behålla körkort ska vara avgiftsfria.

Läkarbesök i samband med oplanerad inläggning

Om patienten läggs in för sluten vård i samband med att han/hon har haft ett öppenvårdsbesök samma dag, debiteras både öppenvårds- och slutenvårdsavgift.

Läkarbesök i äldreboende

När primärvårdsläkare organiserar mottagningsverksamhet äldreboende ska patienten betala samma avgift som vid besök vårdcentral. Om primärvårdsläkaren kallas till äldreboendet annan tid gäller samma patientavgift.

Läkarbesök när patienten är inskriven i sluten vård

Planerade (tidsbeställda) besök som görs under tiden patienten är inskriven i sluten vård är avgiftsbelagda. Konsultbesök är avgiftsfria.

Läkarbesök grund av sjukdom där samtidigt annan åtgärd vidtas

När en patient vid ett besök samtidigt önskar behandling, undersökning eller åtgärd för annan sjukdom än vad det ursprungliga bokade besöket avser ska det räknas som två separata bokade besök och patientavgift betalas för varje besök.

Läkarbesök och sjukvårdande behandling - flera samma dag

Om flera separata läkarbesök och/eller sjukvårdande behandlingar utförs samma dag betalas patientavgift för varje besök. Patientavgift ska betalas vid varje behandlingstillfälle, även när de av praktiska skäl samordnas samma dag.

Lärcafé

Lärcafé är en pedagogisk modell med målsättning att deltagande patienter och/eller närstående ska få ökad kunskap och lära sig hantera sin livssituation och därmed få bästa möjliga livskvalitet. Deltagande i ett lärcafé bokas inte som ett vanligt vårdbesök, därför är deltagande i lärcaféer avgiftsfritt.

Momsbelagda tjänster

Huvudregeln är att tjänster som görs för att tillhandahålla fakta som grund för tredje persons beslut ska påföras moms. Det gäller t.ex.:

 • Rättsintyg
 • Intyg till försäkringsbolag
 • Intyg om hälsotillstånd
 • Körkortsintyg inklusive drogintyg
 • Intyg för arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Medverkan i avstämningsmöte med försäkringskassan
 • Intyg för att styrka behov av särskilda hjälpmedel i arbetsliv eller skola, parkeringstillstånd
 • Alla typer av intyg för att styrka lämplighet; för att arbeta i utlandet, natten, höga höjder, med livsmedel, sjön, för att flyga, dyka, hoppa fallskärm etc.

Exempel momsfria tjänster:

 • LVM-intyg
 • LVU-intyg

Nyförlöst med förlossningsskada

Nyförlöst med förlossningsskada ska betala avgift för vård fr.o.m. vecka 13 efter förlossningen

När patienten lämnar sent återbud/uteblir från besök i primärvården

Återbud till erbjuden besökstid i primärvården ska lämnas senast 24 timmar före besöket.

Uteblivet besök och återbud senare än 24 timmar före besöket debiteras med vad besöket skulle genererat i patientavgift. Detta gäller även patienter som har frikort samt vid besök som normalt är avgiftsfria. Gäller även kvalificerade distanskontakter samt besök inom kvinnohälsovården.

Tidsbeställt avgiftsfritt barnbesök debiteras med 100 kronor för läkarbesök/sjukvårdande behandling, om patienten uteblir eller lämnar sent återbud. Undantag: Gäller ej BHV-besök.

Om en patient uteblir eller om återbud meddelas sent att språktolk inte kan avbeställas debiteras patienten även för tolkkostnad, 310 kronor. Förutsättning för detta är att patienten informerats om dessa regler i kallelsen.

Eventuella undantag från avgift vid sent återbud/uteblivande besök får tas av respektive klinik eller verksamhetschef.

Ovanstående avgifter är inte högkostnadsgrundande.

När patienten lämnar sent återbud/uteblir från besök i specialistsjukvården

Återbud till erbjuden besökstid i specialistsjukvården ska lämnas senast 3 hela vardagar (72 timmar) före besöket. Detta gäller både öppenvård och inläggning/operation.

Uteblivet besök och återbud senare än tre hela vardagar före besöket debiteras med vad besöket skulle ha genererat i patientavgift. För öppen vård utgår vanlig patientavgift. Samma avgift tas ut om besöket avser en inläggning eller operation. Detta gäller även patienter som har frikort samt vid besök som normalt är avgiftsfria. Det gäller även vid kvalificerade distanskontakter.

Tidsbeställt avgiftsfritt barnbesök debiteras med 100 kronor för läkarbesök/sjukvårdande behandling, om patienten uteblir eller lämnar sent återbud. Undantag: Gäller ej BHV-besök.

Om en patient uteblir eller om återbud meddelas sent att språktolk inte kan avbeställas debiteras patienten även för tolkkostnad, 310 kronor. Förutsättning för detta är att patienten informerats om dessa regler i kallelsen.

Eventuella undantag från avgift vid sent återbud/uteblivande besök får tas av respektive klinik eller verksamhetschef.

Ovanstående avgifter är inte högkostnadsgrundande

När patienten inte får vård

Om det är sjukvårdens fel att planerad åtgärd, t ex ett besök eller ett operativt ingrepp, inte utförs, ska patienten inte betala patientavgift.

För de som har rätt till sjukresa betalas detta av regionen, inklusive egenavgift (sjuktransportkvitto eller skrivet intyg behövs för att sjukreseersättning ska kunna betalas ut).  Andra kostnader, t ex förlorad arbetsinkomst eller kostnad för barnpassning, ersätts inte. För mer information om resor och ersättning, ta kontakt med regionens sjukreseenhet.

Om det beror patienten att åtgärden inte kan utföras, betalas patientavgift.

Om specialistsjukvården avbokar planerad vård senare än tre hela vardagar (72 timmar) före besöket behöver inte patienten betala för nästa planerade vårdbesök som gäller samma sjukdom.

Om primärvården avbokar planerad vård senare än 24 timmar före besöket behöver inte patienten betala för nästa planerade vårdbesök som gäller samma sjukdom.

Provtagning - mellanliggande eller inför ett besök

När provtagning görs utan samband med besök - kallat "mellanliggande provtagning" - ska patienten betala provtagningsavgift.

När provtagning görs inför eller i samband med ett besök eller en kvalificerad distanskontakt, ingår provtagningen i patientavgiften för besöket/kontakten.

Provtagning för alkoholtest ska faktureras polisen (ingår ej i högkostnadsskyddet).

Ex på provtagning: bentäthetsmätning, tfn- eller band-EKG, blodtryck (även -24 tim), blodprov.

Provtagning familjemedlemmar

Vid vissa sjukdomar är det nödvändigt att samtliga familjemedlemmar lämnar prover, ex svalgodling vid streptococcinfektion. I dessa fall betalas provtagningsavgift för varje prov. Eventuellt recept är avgiftsfritt.

Receptförskrivning

Recept ingår i patientavgiften för både sjukvårdande behandling och läkarbesök samt vid kvalificerade distanskontakter.

Remissbesök hos specialist- och primärvård

Första besöket hos specialistvården blir avgiftsfritt när man har remiss från primärvården och första besöket hos primärvården blir avgiftsfritt när man har remiss från specialistvården (undantag: bassängträning)

Remissbesök som sker mellan specialister genererar patientavgift.

Om man uteblir från sitt första avgiftsfria remissbesök och blir kallad till nytt besök blir det avgift för nästa besök.

Ovan regelverk gäller även för kvalificerade distanskontakter.

Smittskydd

Det ska inte tas ut några patientavgifter för provtagning, undersökning, vård, behandling och läkemedel avseende smittsamma sjukdomar som lyder under smittskyddslagen. Det är endast de besök som läkare bedömer minska risken för smittspridning som är avgiftsfria för patienten. För efterföljande kontrollbesök gäller kostnadsfrihet för åtgärder som avser att följa upp huruvida patienten fortfarande smittar och kan hantera de medicinska och praktiska åtgärder som getts.

Slutenvårdsavgift som tas ut för inneliggande vård ska fortfarande betalas av patienten.

Teambesök

Om det är flera besök som samordnas av hälso- och sjukvårdspersonal för en specifik patient är det ett teambesök och patienten betalar endast en avgift. Om det är flera besök som tidsamordnats på samma dag av hänsyn till patienten så ska besöken generera en patientavgift för varje besök.

Teambesök avser ett planerat öppenvårdsbesök där patienten möter ett vårdteam. Vårdteamet träffar patienten samtidigt eller tidsmässigt efter varandra under samma dag. Teamet kan bestå av hälso- och sjukvårdspersonal från samma såväl som från olika medicinska ansvarsområden där varje personal har ett eget behandlingsansvar. Teamet har ett gemensamt syfte och mål och det görs en gemensam bedömning eller uppföljning av patientens behov. Inga tidsmässiga preciseringar av besökets längd ska tillämpas. Besöket ska dokumenteras i journal.

Patientavgift tas endast ut för den som samordnar teamet. Övriga deltagare i teamet registrerar sina besök som avgiftsfria (se regelverk för kontakt-, diagnos och åtgärdsregistrering i Region Jönköpings län). Teambesök omfattar inte vårdpersonal som assisterar annan vårdpersonal.

Transport av avlidna

Regionen har ett yttersta ansvar för att den som avlider allmän plats eller i en privatbostad införs till bårhus. Kommunen har motsvarande ansvar för särskilda boenden. Polisen ansvarar vid transport för rättsmedicin. Sjukvårdshuvudmannens ansvar upphör när kroppen utlämnas för bisättning/kistläggning.

Regionen utför eller betalar transport

 • till sjukhus för obduktion som initierats av läkare
 • vid tillkommande transportkostnader för borttagning av implantat
 • vid hemtransport av avlidna utanför regionsområdet vid vård enligt specialistvårdsremiss. Dödsboet betalar egenavgift om 300 kronor. Dödsboet betalar övriga transporter.

Faktureringsadress: Region Jönköpings län, Fakturaenheten, Box 1024, 551 11 Jönköping. Märk fakturan med ansvarsnummer 900008.

Vård plats av ambulanspersonal

För patient som behandlas plats av ambulanspersonal tas vanlig patientavgift ut som för besök på akutmottagning/närakut. Om patienten istället förs till vårdcentral eller sjukhus betalar de som tidigare en patientavgift för det vårdtillfället och ingen avgift tillkommer för vård av ambulans. Avgiften är högkostnadsgrundande.

Återbetalning vid väntetid

Om väntetiden överstiger 30 minuter vid planerat besök, återbetalas den eventuellt erlagda patientavgiften. Detta gäller inte vid akuta besök eller vid planerade polikliniska ingrepp och mottagning som huvudsakligen har sådan verksamhet. Det åligger patienten att plats begära återbetalning i samband med besöket.

Patienter i slutenvård

Avgifter i slutenvård

För dag 1-10, inom samma vårdtillfälle, betalar patienten 100 kr per påbörjad vårddag. Därefter utgår en avgift på 80 kr per vårddag.

Med samma vårdtillfälle menas vård samma klinik. Vid överflyttning till annan klinik eller annat sjukhus påbörjas nytt vårdtillfälle.

Högsta nivå på slutenvårdsavgiften bestäms av aktuellt prisbasbelopp (uträknat av Statistiska Central Byrån) Region Jönköpings län följer alltid rekommenderad högstanivå.

Barn

Barn och ungdomar under 20 år har avgiftsfri slutenvård. Från och med 20-årsdagen gäller vanlig sjukvårdstaxa.

För vilka dagar betalar patienten?

Patienten betalar för samtliga vårddagar utom för permissionsdagar. Patienten betalar för inskrivningsdag, men inte för utskrivningsdag. Detta gäller även om patienten flyttas till annan avdelning, klinik eller annat sjukhus under pågående vårdtid.

Om patienten skrivs in och ut samma dag tas en slutenvårdsavgift ut.

Högkostnadsskydd och sluten vård

Patientavgiften för slutenvård är inte högkostnadsgrundande.

Patientgrupper med avgiftsfrihet

Anhållna och intagna kriminalvårdsanstalt

Patient som är anhållen, häktad eller intagen kriminalvårdsanstalt betalar ingen patientavgift för sluten vård. Hemregionen står för patientavgiften till dessa patienter.

Rättspsykiatrisk vård

Kriminalvården står för kostnaderna för rättspsykiatrisk utredning av häktade och intagna kriminalvårdsanstalt. Dessa patienter betalar ingen patientavgift. 

För den som ges rättspsykiatrisk vård som brottspåföljd efter beslut av domstol står hemregionen för vården till dessa patienter. Slutenvårdsavgift tas inte ut för psykiatrisk tvångsvård.

Smittskyddslagen

Det är endast besök som läkare bedömer minska risken för smittspridning som är avgiftsfria för patienten. Slutenvårdsavgift som tas ut för inneliggande vård ska fortfarande betalas av patienten.

Asylsökande

Asylsökande med LMA-kort betalar ingen avgift vid sjukhusvård.

Inskrivningsregler

Gränsdragning - öppen eller sluten vård?

Det är alltid behandlande läkare som avgör om patienten ska skrivas in för sluten vård. Från och med den tidpunkt patienten är inskriven är vården att beteckna som sluten vård.

Identitet och rätt folkbokföringsadress

Försäkra dig alltid om att patienten har uppgivit rätt identitet. Tänk att dokumentera samtliga uppgifter. Det är viktigt att kontrollera att den adress som patienten uppger överensstämmer med folkbokföringsadressen. Detta för att kunna debitera rätt hemregion efter avslutad vårdtid. Det är alltid patientens hemregion som har betalningsansvar för vården. I Riksavtalet definieras patientens hemmaregion som den region där patienten vid vårdtillfällets inledning var folkbokförd.

Permissionsregler

Betalning vid permissioner

För resdag betalar patienten patientavgift för sluten vård. För permissionsdag betalar patienten ingen patientavgift.

Resdag

Som resdag räknas den dag patienten lämnar avdelningen för att permission. Som resdag räknas också den dag patienten återkommer till avdelningen efter avslutad permission.

Permissionsdag

Som permissionsdag räknas den dag patienten vistas utanför sjukhuset i minst 12 timmar mellan kl 00.00 och kl 24.00.  Detta gäller även de dagar när man reser till och från sjukhuset.

Omfattning av permissionen

Permissionen får omfatta högst tre dagar, detta exklusive resdagar.

Undantag: Avsteg från denna regel får i undantagsfall göras för patienter som vårdas psykiatriska kliniken och där permissionen ingår som ett led i behandlingen.

Anhörigförmåner

När en patient får specialistvård långt från den egna bostadsorten kan ekonomisk ersättning ges till patient eller anhörig för patienthotell i samband med vård/vistelse hos patienten. Specialistvården ska ha initierats av regionen.

Se utförliga riktlinjer för hotell: Patienträttigheter-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)/ Hotellövernattning och ersättning.

Intygsavgifter

Patienten betalar inte patientavgift utan endast intygsavgift när enda syftet med besöket är att ett intyg.

Intygsavgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet.

Moms intyg

Skattemyndigheten har utgivit riktlinjer som innebär att vissa av hälso- och sjukvårdens tjänster ska påföras moms. Huvudregeln är att tjänster som görs för att tillhandahålla fakta som grund för tredje persons beslut ska påföras moms. Det gäller också de intyg som ligger till grund för tredje persons ställningstagande och som inte primärt är till för att skydda den enskildes hälsa eller är ett led i vård och behandling.

Det gäller t.ex:

 • Rättsintyg
 • Intyg till försäkringsbolag
 • Intyg om hälsotillstånd
 • Körkortsintyg inklusive drogintyg
 • Intyg för arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Medverkan i avstämningsmöte med försäkringskassan
 • Intyg för att styrka behov av särskilda hjälpmedel i arbetsliv eller skola, parkeringstillstånd
 • Alla typer av intyg för att styrka lämplighet; för att arbeta i utlandet, på natten, på höga höjder, med livsmedel, på sjön, för att flyga, dyka, hoppa fallskärm etc.

Exempel på momsfria tjänster:

 • LVM-intyg
 • LVU-intyg

Avgiftsfria intyg

 • Mycket enkla schablonintyg (kryssa i enkel fråga) för exempelvis mönstring eller enkla intyg som bara bekräftar diagnosen (svara: ja/nej) är avgiftsfria.
 • Intyg, utredningar och analyser m.m. till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) ska tillhandahållas utan kostnad.
 • Adoptionsintyg
 • Färdtjänstintyg

Detta gäller även för privata vårdgivare med vårdavtal med Region Jönköpings län.

Intygsavgifter* A, B och C

Intyg

Exkl moms

Inkl moms

A.

Enkelt intyg grundat patientkontakt eller journaluppgift.

248:-

310:-

B.

Intyg som kräver undersökning och/eller enkla prover t ex AMF-intyg, livsmedelsintyg inkl prover, LVM-intyg

784:-

980:-

 

C.

Intyg av omfattande karaktär som kräver kvalificerade undersökningar och/eller röntgen, t ex dykarcertifikat, rättsintyg, handskadeintyg, invaliditetsintyg.

1.224:-

1.530:-

 

Vid tidskrävande intyg kan timtaxa debiteras med

984:-/tim

1.230:-/tim

*Möjlighet ges till årlig indexering av intygsavgifterna baserad LPIK (Landstingsprisindex med kvalitetsjusterade löner)

Intygsavgifter enligt författning

Intyg

Avgift

Intyg för rättspsykiatriska undersökningar i brottmål (SOSFS 1996:15). Rättsmedicinalverket beslutar om ersättning

Taxa med moms

Intyg till försäkringskassan är kostnadsfritt för försäkringskassan. Vanlig patientavgift får tas ut om särskild undersökning behövs för intygets utfärdande (SFS 1984:908)

Patientavgift

Intyg för föräldrapenning (SFS 1995:584)

0:-

Körkortsintyg

Intyg

Exkl moms

Inkl moms

De rutinmässiga körkortsintyg som begärs av Transportstyrelsen grund av sjukdom är avgiftsfria. Patienten är känd för vårdpersonalen och det behövs oftast endast journalinformation när intyget skrivs. Om särskild undersökning krävs tas patientavgift ut för besöket.

Avgiftsfriheten gäller inte för de obligatoriska 45-årsintygen eller de intyg som krävs av Transportstyrelsen pga missbruk.

0: -

 

Intyg för behörighet till C- och D-körkort.

Obligatoriskt 45 års intyg för C- och D-körkort

784:-

980:-

 

Provtagningar och läkarbesök för att återfå/behålla körkort p.g.a. missbruk (gäller även för att körkortstillstånd) efter beslut av körkortsmyndighet (Transportstyrelsen). Taxan innefattar 4-6 analyskostnader, provtagningstaxa samt intyg och läkarbesök.

Taxa för kompletterande provtagningar utöver de 4-6 godkända som krävs: provtagningstaxa 100 Kr gäller (ej frikortsgrundande).

Hela intygskostnaden ska vara erlagd innan utlämnande av intyget.

! Om Transportstyrelsen kräver ny provomgång och nytt intyg tas hel intygstaxa ut nytt vid varje intygstillfälle.

1.224:-

 

1.530:-

 

 

 

Läkarintyg i samband med Transportstyrelsens beslut om alkolås, inklusive kostnaden för blodanalyser.

Om någon analys visar sig vara positiv och därför måste verifieras av Rättsmedicinskt laboratorium, får den enskilde utöver grundavgiften för intyget, betala provtagningstaxa 100 kr (ej frikortsgrundande).

Hela intygskostnaden ska vara erlagd innan utlämnande av intyget.

! Om Transportstyrelsen kräver ny provomgång och nytt intyg tas hel intygstaxa ut nytt vid varje intygstillfälle.

1.224:-

1.530:-

Övriga körkortsintyg enligt intygstaxa A, B eller C

 

 

 

Intyg om tandvård till särskilda patientgrupper

Personer med stora behov grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan tandvård till samma patientavgift som inom hälso- och sjukvården. För detta krävs ett särskilt läkarintyg: "Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enligt 3 a § tandvårdsförordningen (1998:1338)" (Socialstyrelsen).

Detta intyg är avgiftsfritt för patienten, de betalar endast patientavgift för besöket.

Avgifter för intyg och möten - sjukskrivningsprocessen

Sjukintyg, läkarintyg vid sjukskrivning, förstadagsintyg som sker via distanskontakt (t ex telefon, video) där avgift tas ut så ingår intyget i distanskontaktsavgiften. Om ingen avgift tas ut för distanskontakten kostar intyget 100 kr. Vid besök tas vanlig patientavgift ut och ingår intyget i besöksavgiften. Intyg gällande smittbärarpenning samt riskgrupp ang Covid 19 är avgiftsfria med motivering till smittskyddslagen.

Läkarutlåtande och intyg

Läkarutlåtande

Exkl moms

Inkl
moms

Begäran av läkarutlåtande av Försäkringskassan eller av patienten (inkl detaljerat läkarutlåtande, blankett E213*) i syfte att söka aktivitets- eller sjukersättning ingår i vårdens uppdrag och kan inte debiteras Försäkringskassan eller patienten (SFS 2004:888). Vanlig patientavgift tas ut (SFS 1984:908) om särskild undersökning behövs för intygets utfärdande.

 

-

 

-

*Detaljerat läkarutlåtande (blankett E213) - om en person arbetat i annat EU-medlemsland.

OBS! Enbart läkare som går under den nationella taxan kan begära ersättning (d.v.s. läkare som bedriver privat verksamhet och inte är knuten till landsting/vårdval). Fakturan skickas till Försäkringskassan (RFFS 1977:27).

4.500:-

5.625:-

Förfrågan (skriftligt) om medicinskt utlåtande från Arbetsförmedlingen eller förfrågan om läkarutlåtande från kommunens socialtjänst är avgiftsbelagda. Arvode tas ut. Faktura skickas till Arbetsförmedling eller kommunens socialtjänst. Om intyget kräver särskild undersökning tas ingen patientavgift ut eftersom besöket räknas in i arvodet.

OBS! Vid fakturering Arbetsförmedlingen ska det ärendenummer anges som står i förfrågningsunderlaget. Personnummer ska inte anges på underlaget.

2.200:-

2.750:-

 

Intyg (exkluderat sjukintyg, läkarintyg vid sjukskrivning, förstadagsintyg)

Om frågor från Arbetsförmedling, kommunens socialförvaltning eller försäkringsbolag besvaras i ett intyg eller brev gäller vanlig intygstaxa A-C.

Se ”patientavgifter i vården/ Intygsavgifter”

 

Avstämningsmöte när läkare medverkar

Exkl moms

Inkl moms

När Försäkringskassan kallar till avstämningsmöte enligt FKFS 2010:35 gäller att vårdenheten debiterar Försäkringskassan för läkarmedverkan. Fakturaunderlag behöver inte undertecknas av försäkringsutredaren.

Patientavgift tas inte ut. Om ett läkarintyg om sjukskrivning skrivs/förnyas efter mötet kostar intyget för patienten 100 kr.

Om tolkbehov finns vid avstämningsmötet ska Försäkringskassan boka och betala för den kostnaden. Det är viktigt att vården uppmärksammar Försäkringskassan om tolkbehov finns.

750: -

938: -

Trepartsmöte med extern aktör - utan Försäkringskassan

Trepartsmöte innebär ett möte med hälso- och sjukvården, patient och extern aktör, exempelvis arbetsgivare, arbetsförmedling eller socialtjänst. Försäkringskassan deltar inte. Syftet är att initiera och planera insatser för att om möjligt förhindra en sjukskrivning eller förkorta sjukskrivningsperioden. Extern aktör kan initiera, dock inte kräva, ett trepartsmöte med vården.

Trepartsmöte kan inte debiteras extern aktör och patientavgift tas inte ut. Om ett läkarintyg om sjukskrivning skrivs/förnyas efter mötet kostar intyget för patienten 100 kr.

Rehabkoordinator
Besök som görs som en del av vård och behandling för att följa upp/planera insatser under sjukskrivningen, exempelvis via kartläggande eller stödjande samtal.

För bokade besök och kvalificerade distanskontakter (t ex telefon, video…) med rehabkoordinator tas sedvanlig patientavgift ut.

Samordnad individuell plan (SIP)
Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §) som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en SIP när den enskilde har behov av stöd med samordning av insatser från båda huvudmännen. Syftet är att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen att den enskildes behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodoses. Samordnad individuell plan kan initieras av vårdtagare, närstående, sjukvården eller socialtjänsten. SIP kan inte debiteras socialtjänsten. Patientavgift tas inte ut.

Arbetsplatsbesök
Om en arbetsgivare gör en förfrågan om en insats av regionens personal avseende råd och anpassning i arbetsmiljön debiteras arbetsgivaren enligt gällande intygstaxa B (exklusive moms). Om intyg måste skrivas ska det momsbeläggas. Debiteringen blir intygstaxa (inklusive moms) för besök + intyg.

Det är alltså endast en avgift som debiteras. Man kan inte ta avgift för både ett besök samt ett intyg.

Om arbetsplatsbesök initieras av vårdgivare debiteras vanlig patientavgift som vid sjukvårdande behandling.

PR-team®
Patientavgift tas ut vid varje besök. Vid besök hos flera vårdgivarkategorier samma dag, tas endast en avgift ut.

Se regler för teambesök: ”patientavgifter i vården/förtydligande om patientavgifter”

Journal- och röntgenkopior

När en patient, myndighet, advokat, försäkringsbolag etc begär journal- eller röntgenkopia gäller att:

 • Kopiorna kan lämnas till patienten personligen eller skickas med post (det bör ske med rekommenderad post för att försäkra sig om att utskriften inte kommer till fel person, det finns dock inget lagkrav som stödjer att de måste rekommenderas).
 • Se hela regelverket om utlämnande av patientuppgifter i regionens dokumentationshandbok.

Kostnad vid journalkopior ska inte momsbeläggas. Detta räknas som ett led i sjukvård och är undantaget från momslagen.

Nedanstående kostnad gäller även för övriga administrativa handlingar.

Kostnad

 • 1-9 kopior/sidor: 0: -
 • 10 kopior/sidor: 50: -
 • Kopior där utöver (11 eller fler): 2: -/st
 • Röntgenfilm CD-skiva: 300: -
 • Kopia av ljudband: 120: -/st
 • Kopia av video/DVD: 600: -/st
 • Ultraljudsbild: 50: -/st

Exempel:
Om en patient begär att ut 15 kopior blir kostnaden 50 + 10 = 60: -

När försäkringsbolag, företag etc begär journal- och röntgenkopior kan dessa skickas mot faktura.

Uppgift om att journal finns, lämnas ut i samband med svar till personer som begärt utdrag enligt personuppgiftslagen. Journalutdrag lämnas enbart enligt ovan angivna regler i enlighet med patientjournallagen och sekretesslagen.

Avgiftsfria journalkopior
Patienten har rätt att utan kostnad läsa sin journal (gäller både pappersjournal och datajournal) mottagningen.

Journalkopior som utlämnas till statliga myndigheter, Försäkringskassan, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), Personskaderegleringen (PSR) och kommuner är avgiftsfria oavsett antal.

Journalkopior som behövs i direkt anslutning till vården av en enskild patient hos vårdgivare med vårdavtal eller hos landstingsansluten vårdgivare ska tillhandahållas utan kostnad. Gäller även företagshälsovården i länet.

Vaccinationer

Patienten betalar vanlig patientavgift + vaccinpris hos både primärvård och specialistläkare. En patientavgift gäller oavsett antal injektioner. Detta gäller även icke länsbor och asylsökande. För ej folkbokförda utlänningar/turister gäller debitering enligt fasta prislistan: sjukvårdande behandling + vaccinpris. Vaccinationsavgifter är inte högkostnadsgrundande.

Om distriktssköterskan utför vaccination patient som själv anskaffat vaccin ska patienten också betala vanlig patientavgift.

Vaccin som erbjuds till asylsökande och övriga nyanlända i samband med hälsoundersökning är avgiftsfria.

Vaccinationer inom barnhälsovårdsprogrammet är kostnadsfria, men i samband med resor eller andra vaccinationer utanför programmet kan extra vaccinationer barn utföras och är kostnaden enligt prislista + patientavgift även för barn.

För aktuella vaccinpriser se 1177: https://www.1177.se/jonkopings-lan/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/patientavgifter-i-jonkopings-lan/

Vaccinpriser

Barn äldre än 6 år som inte fått Hepatit B BVC och som ska ut och resa kan erbjudas hepatit B vaccin i kombination med hepatit A som resevaccin.

Incidenter med risk för blodsmitta

Vid incidenter där personal stuckit eller skurit sig material där risk för blodsmitta föreligger, gäller att enheten, där incidenten inträffade, står för kostnaden för eventuell provtagning. Om det av infektionsläkaren bedöms nödvändigt med vaccin eller immunglobulin debiteras detta smittskyddsenheten.

Vaccination mot influensa och pneumokocker

Region Jönköpings län erbjuder kostnadsfri vaccination (ingen vaccinkostnad eller patientavgift) mot influensa och pneumokockinfektioner till alla länsinvånare över 65 år samt riskgrupper (definieras av Folkhälsomyndigheten).

Pneumokockvaccinet beställs hos SBL och influensavaccinet beställs hos GSK enligt gällande föreskrifter. Givna vaccinationer ska registreras i vaccinationsregistret. Ersättning för vaccinkostnaden utbetalas en gång per år.

Gratis vaccination av barn med särskild risk

Enligt nationella riktlinjer har barn med Downs syndrom rätt till gratis vaccination mot Hepatit B.

I Region Jönköpings län erbjuds alla barn inom Barnhälsovårdsprogrammet kostnadsfri Hepatit B vaccination vid 3,5,12 månader. För alla barn som flyttar hit från andra länder bedöms vaccinationsstatus vid hälsoundersökning och dessa barn vaccineras att de kommer ikapp det svenska programmet, inklusive Hepatit B, kostnadsfritt.

Barn med svåra hjärtfel och svår lungsjukdom, t ex Cystisk fibros har rätt till gratis vaccination mot pneumokocker.

Avgiftsfria åtgärder enligt smittskyddslagen (SmL)

Behandling av allmänfarlig sjukdom är avgiftsfri för att förebygga att ingen avbryter behandlingen för tidigt.  Det tas inte ut några patientavgifter för provtagning, undersökning, vård, behandling och läkemedel avseende smittsamma sjukdomar som lyder under smittskyddslagen (SmL 2004:168 7 kap 2§). Det är endast de besök som läkare bedömer minska risken för smittspridning som är avgiftsfria för patienten. För efterföljande kontrollbesök gäller kostnadsfrihet för åtgärder som avser att följa upp huruvida patienten fortfarande smittar och kan hantera de medicinska och praktiska åtgärder som getts. För behandling av komplikationer betalas vanlig patientavgift. Kostnadsfrihet för läkemedel gäller de mediciner som bedöms ha en biologisk effekt på smittspridningen.

Slutenvårdsavgift som tas ut för inneliggande vård ska fortfarande betalas av patienten.

Detta gäller för personer som är inskriven i svensk försäkringskassa, asylsökande, personer som vistas i Sverige utan nödvändigt tillstånd, EU-medborgare och utländska patienter.

 För andra anmälningspliktiga sjukdomar än allmänfarliga betalas vanlig patientavgift.

Se mer info på infektionsavd hemsida ”kostnadsfria besök”: http://intra.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=46279&childId=20806#copy

Förteckning över sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen

Allmänfarliga sjukdomar

•Campylobacterinfektion

•Difteri

•Ebola

•Enterohemorragisk E.coli (EHEC)

•Fågelinfluensa (H5N1)

•Giardiainfektion

•Gonorré

•Hepatit A, B, C, D, E

•Hivinfektion

•HTLV I eller II

•Klamydiainfektion

•Kolera

•Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)

•Mjältbrand

•Paratyfoidfeber

•Pest

•Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G

•Polio

•Rabies

•Salmonellainfektion

•Shigellainfektion

•Smittkoppor

•Svår akut respiratorisk sjukdom (sars)

•Syfilis

•Tuberkulos

•Tyfoidfeber

•Virala hemorragiska febrar, exklusive denguefeber och sorkfeber

Avgiftsfria besök och åtgärder

Besök/åtgärd

Kommentar

Adoptionsintyg

Adoptionsföräldrar befrias från kostnad för sig och barnet vad gäller hälsoundersökning och ev lungröntgen.

Amningsmottagning

Besök gällande problem vid amning är avgiftsfria

Anhållna, häktade eller intagna vid kriminalvårdsanstalt

Öppenvårdsbesök (SFS 2010:611)

Antabusbehandling

 

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 20 år har avgiftsfri öppen sjukvård, inkl tobaksavvänjning (från och med 20-årsdagen gäller vanlig patientavgift). Avgiftsfriheten omfattar allt som för andra ingår i högkostnadsskyddet. Avgiftsfriheten omfattar även barn och ungdomar från EES-land, konventionsland samt asylsökande.

Besök inom barn- och ungdomspsykiatri.

Barnhälsovård

Hälsosamtal inom ramen för barnhälsovård ska vara avgiftsfritt.

Barnmisshandel

Undersökning av barn som leder till anmälan om misshandel Soc tjänstlag, § 71, (SoL 2001:453)

BB hemvård

Besök i BB hemvård och vid tidig hemgång är avgiftsfritt.

Dialysbehandling

 

Donatorer, kontrollbesök för organdonatorer

 

Dödsbevis

Konstaterande av dödsfall

Färdtjänstintyg

 

Förlossningsskada

Nyförlöst med förlossningsskada har rätt till avgiftsfri vård t.o.m vecka 12 efter förlossningen

Graviditetsdiabetes

Besök gällande graviditetsdiabetes är avgiftsfria

Gynekologisk cellprovtagning

Avgiftsfritt från 1 januari 2018

HIV-smittade som fått infektion genom blod eller blodprodukter

(SFS 1993:332)

Klinisk läkemedelsprövning

 

Körkortsintyg vid sjukdom

Gäller de rutinmässiga intyg som Transportstyrelsen kräver in vid vissa sjukdomar. Kan avse t ex diabetiker, epileptiker, psykisk sjukdom, stroke (patientavgift tas ut om särskild undersökning krävs)

Avser inte de körkortsintyg som Transportstyrelsen kräver in vid missbruk.

Konsultbesök

Besök för att belysa en viss fråga och där vårdansvaret kvarstår hos den remitterande vårdgivaren.


Kvinnohälsovård


Gäller endast besök hos kvinnohälsovården eller specialist-kvinnohälsovården

 

Lärcaféer

 

Deltagande i ett lärcafé bokas inte som ett vanligt vårdbesök, därför är deltagande i lärcaféer avgiftsfritt.


Mammografi


Avgiftsfritt från och med 1 juli 2018

Medicinhämtare/-
Depotinjektioner

Patienter inom psykiatrin, som får doserade läkemedel.

Palliativ vård

Hemsjukvårdsbesök av läkare eller annan vårdpersonal för patienter i palliativ vård.
Med palliativ vård menas vård åt patient med symptomgivande sjukdom med en begränsad förväntad överlevnad, oftast upp till sex månader och där kurativ vård inte längre är möjlig.

Preventivmedels- och abortrådgivning.
Insättning av spiral,
P-spruta

(SFS 2010:1218)
OBS! Patienten betalar själv spiralen eller sprutan.

Psykiatrisk tvångsvård, slutenvård

Ingen slutenvårdsavgift tas ut

Tobaksavvänjning

Själva tobaksavvänjningen är avgiftsfri (ev. recept debiteras som vanliga recept)

Vissa öppenvårdsbesök inom psykiatrin

Verksamhetschef kan i vissa enstaka tidsbegränsade fall (6 mån) medge avgiftsbefrielse när detta krävs för att genomföra en meningsfull behandling.

Vård enligt smittskyddslag
(SFS 2004:168)

Det ska inte tas ut några patientavgifter för provtagning, undersökning, vård, behandling och läkemedel avseende smittsamma sjukdomar som lyder under smittskyddslagen. Det är endast de besök som läkare bedömer minska risken för smittspridning som är avgiftsfria för patienten. För efterföljande kontrollbesök gäller kostnadsfrihet för åtgärder som avser att följa upp huruvida patienten fortfarande smittar och kan hantera de medicinska och praktiska åtgärder som getts.

(ev. slutenvårdsavgift som tas ut för inneliggande vård ska dock fortfarande betalas av patienten)

 

Vårdintyg för sluten psykiatrisk vård

Vårdintygsbedömning - patienter som behöver läkarbedömning angående vårdbehov enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Öppen sjukvård för regionanställda

Anställda i Region Jönköpings län betalar patientavgift för öppen sjukvård. Patientavgiften omfattas av högkostnadsskyddet. Kvittot insänds till lönekontoret för utbetalning med lön. Detta innebär att förmånen blir skattepliktig.

Förmånen omfattar besök för sjukvård (inte hälsokontroll, vaccinationer eller läkemedel).

Förmånen gäller vid besök regionens mottagningar samt hos de privata vårdgivare som har vårdavtal med Regionen.

För de anställda som är berättigade till förmånen och som bor i annat län, betalar regionen patientavgiften även vid besök hemlandstingets vårdinrättningar.

Vid t.ex. arbetsskada eller liknande, där försäkringsbolag eller annan utomstående har betalningsansvar, betalar inte regionen patientavgiften.

Öppen sjukvård för personer 85 år och äldre

Vårdavgifter eller andra avgifter (gäller även receptförskrivning) för öppen hälso- och sjukvård som ingår i högkostnadsskyddet tas inte ut för patienter som är 85 år eller äldre.

Övre luftvägsinfektion

Om patienten söker för övre luftvägsinfektion och inte får antibiotika har han vid behov rätt till ett avgiftsfritt återbesök inom fem dagar.
Patienten behöver endast uppvisa kvittot från första besöket och upplysa kassapersonalen om orsak till besöket. Vid tveksamhet kan diktat eller journal styrka rätten till avgiftsfrihet.

Patientavgifter för tandvård som ingår i hälso- och sjukvård

Barn och ungdomar har fri tandvård t.o.m. det kalenderår de fyller 23 år (från 1 januari 2019).

Viss tandvård debiteras enligt hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler och omfattas av högkostnadsskyddet för sjukvård. Detta gäller både offentlig och privat tandvård. Vissa patienter som omfattas av dessa regler måste uppvisa speciellt intyg.

Hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler gäller:

 • Om behandlingen följer Bedömning tandvårds regelverk.
 • Nödvändig tandvård till personer med stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i dagliga livet.
 • Nödvändig tandvård till personer som tillhör personkretsen LSS § 1, personkrets 1-3, samt har beslut om LSS-insatser enligt 9 §.
 • Nödvändig tandvård till personer med långvariga och allvarliga psykiska störningar som medfört funktionshinder.
 • Tandvård som krävs som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid.
 • Tandvård för personer med stora behov p g a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
 • Viss oralkirurgisk behandling där sjukhusets resurser krävs

 

Vårdgivare

Patientavgift

Tandläkare inom allmäntandvård

250:-

Tandläkare inom specialisttandvård

250:-

Annan vårdgivare än tandläkare, ex tandhygienist

250:-

För att ta ut patientavgift måste patienten vara fysiskt närvarande.

Patienter som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift.

Om patienten har giltigt frikort för sjukvård är besöket avgiftsfritt.

Patientavgift ska inte tas ut vid omgörningar under garantitiden.

Patientavgifter i ögonsjukvård

Åtgärder som utförs av olika yrkeskategorier/har ett ”klart samband”/med självklarhet utförs vid ett och samma tillfälle

Åtgärd

Avgift

a. Ny- eller återbesök hos läkare som föregås av förberedelser i form av synundersökning, tryckmätning OCT eller SLO utfört av usk/ssk/optiker eller efterföljs av exteriörfoto utfört av ssk.

250

b. Kombination av åtgärder i samband med ett akutbesök

250

Avgift tas bara för ett läkarbesök vid samma besökstillfälle även om fler än en läkare är involverad, t ex en som undersöker och en annan som ger injektion.

”Relativt omfattande åtgärder” som utförs självständigt och dokumenteras av usk/ssk, optiker eller ortoptist

Åtgärd

Avgift

a. Synfältsundersökning - ssk/optiker

250

b. FUS inför kataraktoperation - ssk/optiker/usk

250

c. Fluo (röntgen) - ssk

250

d. Diabetesfoto - ssk/optiker

250

e. SLO - usk/ssk/optiker

250

f. Makulabesök - ssk/optiker

250

Som ovan i kombination med läkarbesök

Åtgärd

Avgift

Synfältsundersökning av ssk/optiker + läkarbesök

2*250

Läkarbesök med beslut om kataraktoperation + efterföljande FUS av ssk/optiker

2*250

Fluo (röntgen) av ssk + läkarbesök

2*250

Makulabesök hos ssk/optiker + läkarinjektion

2*250

Makulabesök hos ssk/optiker + läkarbesök

2*250

Dubbla avgifter tas ut oavsett om åtgärderna utförs samma dag eller olika dagar. Det framgår av regelverket med följande lydelse: ”Om flera vårdbesök bokas efter varandra under samma dag för att underlätta för patienten ska det inte registreras som ett teambesök utan som enskilda besök. Avgift tas ut för varje besök”.

Patientavgifter, debiteringar och regelverk vård av personer från andra länder

 

(fullständigt regelverk för rätten till vård för asylsökande och flyktingar finns här: https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/dokument/evo/154b5110-cb34-4e27-9014-313479bedd17)

 

Asylsökande

Regionen har ansvar för hälso- och sjukvård åt asylsökande.

Samtliga asylsökande har rätt till en hälsoundersökning, tolk, eventuella hjälpmedel samt sjukresor.

Den inledande hälsoundersökningen är avgiftsfri och betalas av Migrationsverket.

Asylsökande barn och ungdomar under 20 år får hälso- och sjukvård utan kostnad på samma sätt som länsbarn. Från och med 20-årsdagen gäller patientavgift som för asylsökande vuxna. Asylsökande barn och ungdomar har upp till att de fyller 18 år rätt till tandvård som länsbarn.

Asylsökande vuxna har från och med 20-årsdagen rätt till akut sjukvård och vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt smittskyddslagen. Asylsökande vuxna har rätt till tandvård som inte kan anstå från 18 årsdagen.

I verksamhet som är avgiftsfri, betalar inte heller asylsökande någon egenavgift.

Vem är asylsökande?

Asylsökande och vissa andra utlänningar har rätt att ersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA) genom att uppvisa ett tillfälligt LMA-kort.

Kortets nummer anges alltid i Cosmic eller kvitton och annat debiteringsunderlag. Ersättning för vården sker vanligt sätt till enheterna via registrering i Cosmic eller för privata vårdgivare genom underlag till ekonomiavdelningen Regionens Hus.

Om patienten inte har LMA-kort kan Migrationsverket kontaktas för besked (0771-235 235).

Patientavgifter för asylsökande inom primärvård

Frikortsförmån gäller inte.

Läkarbesök

50: -

Sjukvårdande behandling

25: -

Telefonrecept

25: -

Patientavgifter för asylsökande inom länssjukvård

Vid första besök med remiss från primärvården:

Läkarbesök

50: -

Akuta remissbesök

0: -

Sjukvårdande behandling

25: -

Telefonrecept

25: -

Tolk*

 

*Sjukvården är skyldig att vid behov svara för att tolktjänst tillhandahålls. Kostnaden för detta är sjukvårdens ansvar. Uteblir patienten från tidsbeställt besök utan att meddela detta ska emellertid patienten debiteras en schablonmässig kostnad 310 kronor per planerat tolktillfälle + patientavgiften.

Vid återbesök efter att ha haft remiss från primärvården eller ansvarig läkare:

Läkarbesök

50: -

Sjukvårdande behandling

25: -

Vid besök utan remiss inom specialistsjukvården, t.ex. akutmottagningen:

Läkarbesök

250: -

Sjukvårdande behandling

250: -

Sjukhusvård

Asylsökande med LMA-kort betalar ingen avgift vid vård sjukhus (inläggning/sluten vård).

Debiteringsrutiner

Kostnader för vård åt asylsökande debiteras i vissa fall till ekonomiavdelningen Regionens Hus eller regleras vårdersättningen direkt via registrering i Cosmic (beroende vårdgivarens ekonomisystem).

Ersättningens storlek baseras öppenvårdsprislistan för utomlänsvård. Betald patientavgift räknas bort.

Läkarbesök i primärvård och länssjukvård

2.334 kr* - 50 kr = 2.284 kr

Besök hos annan vårdgivare

852 kr* - 25 kr = 827 kr       

Hjälpmedel

Kostnaden för inköp och anpassning för hjälpmedlet debiteras regionen

Hälsoundersökningar

2.175 kronor för rutinhälsoundersökning (inkl tolk) utförda under år 2021 samt även 2022.

*Priset justerat i början av året enligt prislista ”Priser och ersättningar för sydöstra sjukvårdsregionen” som beslutas i december av Regionssjukvårdsnämnden.

** Ersättning från migrationsverket regleras varje år

Övriga flyktinggrupper, tillståndslösa m.m

Regionen erbjuder tillståndslösa personer (förr kallade gömda/papperslösa personer) akutvård och annan vård som inte kan anstå. De har även rätt till en avgiftsfri hälsoundersökning där enheterna ersätts via regionen. För tillståndslösa barn gäller samma regler för hälso- och sjukvård som för länsbarn. Patientavgifter för tillståndslösa personer är detsamma som för asylsökande.

Även de flyktingar (kvotflyktingar och anknytningsflyktingar) som redan vid ankomsten till Sverige har fått sitt uppehållstillstånd och sina sista siffror i personnumret har rätt till en avgiftsfri hälsoundersökning. Den ersätts av Migrationsverket samma sätt som för asylsökande.

För flyktingar som tt uppehållstillstånd, men som ännu ej blivit kommunplacerade, gäller LMA-kortet. Först när man blivit kommunplacerad med ett eget boende gäller samma villkor som för övriga länsbor.

För kommunplacerade flyktingar, kvotflyktingar och flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd (har de sista fyra siffrorna i personnumret) gäller samma regler som för länsbor.

Berättigad vård ska ges även om patienten inte har möjlighet att betala vid tidpunkten när de får vård.

EU/EES-länder

EU/EES-länderna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland (inkl Åland), Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz (EES-avtal gäller), Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

För att styrka sin rätt till medicinskt nödvändig vård i Sverige, ska patienter från EU-länderna kunna uppvisa det europeiska sjukförsäkringskortet.

För Storbritannien som nu har genomfört Brexit finns samarbetsavtal med EU. Brittiska medborgare från Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (omfattar även Skottland och Wales) har som innan rätt till nödvändig vård precis som de medborgare som tillhör EU. Dessa samarbetsavtal innebär att det i nuläget finns olika varianter av brittiska s.k ”EHIC-kort”. Det gamla EU-kortet gäller fortfarande förutsatt att kortets giltighetstid gäller, men det finns även nya kort som utfärdas av brittiska myndigheter. Ett av korten gäller inom hela EU, ett annat kort gäller endast i specifikt angett land. Exempel på hur dessa kort ser ut och mer information finns i bilagan ”Utländska patienter” (observera att det precis som innan även kan finnas provisoriska intyg utfärdade av brittisk myndighet).

Patienter från de nordiska länderna behöver inte visa upp ett EU-kort, men i ansökan till Försäkringskassan måste det finnas med uppgifter på patientens namn och fullständiga adress i hemlandet samt en kopia på ID-handling (ID, körkort, pass eller EU-kort).

Svenskt EU-kort gäller inte i Sverige.

När vi debiterar Försäkringskassan för dessa patienter ska kopia deras EU-kort bifogas. Det är sidan med "stjärncirkeln" som ska kopieras. Vid osäkerhet, ta kopia båda