Navigera till sidans huvudinnehåll

Cosmic Uppmärksamhetssignal (UMS), tidigare bedömningar som ska flyttas, rekommendation

Bakgrund

Hantering av uppmärksamhetsinformation i Cosmic och innehållet i Uppmärksamhetssignalen (UMS) har förändrats genom åren. Detta innebär att det kan finnas bedömningar som har migrerats till UMS men som nu ska registreras på annan term eller kategori än tidigare. Det kan också finnas bedömningar som inte längre ingår i UMS.

Tidigare bedömningar presenteras under samtliga kategorier i UMS och hanteras enligt nedan.

Tidigare bedömningar i kategorierna Medicinskt tillstånd och behandling, Överkänslighet, Vårdrutinavvikelse, Smitta

Uppgifter under dessa kategorier presenteras på samma sätt som övriga bedömningar bortsett från något av följande:

 • Bedömningen går endast att avsluta. (Alternativen Ny bedömning och Omsignera (korrigera) är inte valbara).
   
 • Bedömningen är markerad för omprövning (röd flagga) med information om att bedömningen är importerad från tidigare version. Det går att ompröva dessa om termen fortfarande ingår i UMS (det kan innebära ett nytt namn för termen).
   

För hantering av dessa bedömningar, gör såhär:

 1. Klicka på bedömningen i UMS för att visa mer information. Observera att bedömningar under termerna ”Annat” har en titel som användaren som gjort registreringen själv har valt. Bedömningen kan därför ha en titel/rubrik som är lik eller likadan som de termer som ingår i UMS, till exempel registrering på termen ”Annat – Kemikalie” med titel ”Klorhexidin”.
   
 2. Använd översättningstabell nedan för att se hur bedömningen nu ska hanteras. Fortsätt därefter enligt steg a eller b.
  1. Flytta i UMS
   Tidigare bedömningar som ska flyttas till en annan kategori och/eller en ny term i UMS ska först avslutas. I listrutan avslutningsorsak, välj ’Annat’. Skriv ”Flyttad” i kommentarsfältet. Skapa därefter en ny registrering för bedömningen i UMS enligt instruktion i översättningstabellen.
  2. Registreras inte längre i UMS
   Tidigare bedömningar som inte längre ingår i UMS ska avslutas. I listrutan avslutningsorsak, välj alternativ ’Ej längre uppmärksamhetsinformation’. Verifiera att uppgifterna finns dokumenterade alternativt hantera dem enligt instruktion i översättningstabellen.

Översättningstabell från tidigare versioner av Cosmic

Registrerad uppgift i tidigare version av UMS:

Uppgift ska nu registreras/dokumenteras enligt följande:

Behandling:

 

Antikoagulantiabehandling

I UMS:

– Medicinskt tillstånd och behandling

– Behandling

– Välj bland följande: Vitamin K-antagonister, Heparingruppen, Direkt trombinhämmande medel, Direktverkande faktor Xa-hämmare, Warfarinbehandling.

Immunhämmande/immunmodulerande behandling

I UMS:

- Medicinskt tillstånd och behandling

- Behandling

- Välj bland följande: Immunstimulerande medel, Immunsuppressiva medel

Kelatbehandling

Behandlingen framgår i läkemedelslistan.

Poliklinisk smärtbehandling

Behandlingen framgår i läkemedelslistan samt i ICD-kod.

Strålbehandling

Dokumenteras i journalanteckningar och åtgärdskodning.

Syrgasbehandling

Behandlingen framgår i läkemedelslistan.

Annat - Observation

Ska inte längre registreras i UMS. Hanteras via lokala rutiner.

Annat – Varning

 

Tillstånd,
Implantat:

Biologisk hjärtklaffsprotes

Dokumenteras i journalanteckningar och kodning.

Höftprotes

Implantat i ögat

Implantat inklusive stentar i bukens hålorgan

Knäprotes

Kokleaimplantat

Neurostimulator i centrala nervsystemet

Neurostimulering av diafragma (frenikusstimulering)

Protes eller implantat i mun (exkl tänder), näsa, hals

Retinalt implantat

Stent i koronarkärl

Stent i kärl i buken

Stent i kärl i extremiteterna

Stent i kärl i huvud/hals

Stent i kärl i thorax

Stent i urinvägarna

Subkutan venport

Urogenitala implantat 

PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi)

Dokumenteras i Journaltabell In och utfarter.

Subkutan venport

Trakeostomi

Dokumenteras i Journaltabell Luftvägskanyl.

Annat - Implantat

Ska inte längre registreras i UMS.

Hanteras via lokala rutiner.

 

Tillstånd,
Transplantat:

Hjärt- och lungtransplanterad

I UMS:

– Medicinskt tillstånd och behandling

– Tillstånd

– Transplantat

Registrering på båda termer Hjärttransplanterad och Lungtransplanterad

Stamcellstransplanterad

Dessa registreringar behöver inte flyttas. Avsluta bedömningen om behandlingen är slutförd.

Annat - Transplantat

Ska inte längre registreras i UMS. Hanteras via lokala rutiner.

 

Tillstånd,
Annat medicinskt tillstånd:

Aortaaneurysm (ej åtgärdat och inte heller brustet)

Registreras med diagnoskodning.

Cerebralt aneurysm (ej åtgärdat och inte heller brustet)

Ehlers-Danlos syndrom

Epilepsi

Fenylketonuri

Hereditär hemorragisk telangiektasi

Hereditär hypogammaglobulinemi

Hydrocefalus

Hypoparatyreoidism

Hyposplenism

Loeys-Dietz syndrom

Malign hjärntumör

Maple syrup urine disease (MSUD)

Marfans syndrom

Mastocytos

MCAD-brist

Metylmalonisk acidemi

Mitrokondriesjukdomar

Moyamoysjukdom

Muskeldystrofi/myopatier

Myositis ossificans

Osteogenesis imperfecta

Paroxysmal nattlig hemoglobinuri

Situs inversus

Tuberös skleros

Wilsons sjukdom

Hörselnedsättning och dövhet

Registreras med diagnoskodning.

Kan dokumenteras i patientkortet under tolkbehov.

Synnedsättning och blindhet

Annat - Observation

Ska inte längre registreras i UMS. Hanteras via lokala rutiner.

Annat - Varning

 

Överkänslighet,

Reaktioner på överkänslighet läkemedel

Dokumenteras i journalanteckningar:

– Sökord Uppmärksamhetsinformation

– Överkänslighet

– Läkemedel

 

Observera att överkänslighet för läkemedel fortsatt registreras i UMS men att överkänslighetsreaktionen dokumenteras i journalanteckningar.

Annat

Ska inte längre registreras i UMS.

Hanteras via lokala rutiner.

 

Överkänslighet,

Övrigt, Allergen

Bistick

Registreras med kodning samt dokumenteras i journalanteckningar: sökord Överkänslighet kontrollerad

Blötdjur

Etylenoxid

Fisk

Formalin

Getingstick

Jordnötter

Kräftdjur

Lupin

Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos)

Nötter

Parfym

Plåster

Selleri

Senap

Sesamfrö/Sesamolja

Sojabönor

Spannmål, som innehåller gluten

Svaveloxid och sulfit i koncentrationer på mer än 19 mg/kg eller 10 mg/liter

Ägg

Annat - Födoämne

 

Registreras med kodning samt dokumenteras i journalanteckningar, sökord Överkänslighet kontrollerad

Annat - Insektsbett

Annat - Kemikalie

 

Överkänslighet,

Reaktioner på allergen inklusive

allvarlighetsgrad och visshetsgrad

 

Registreras med kodning samt dokumenteras i journalanteckningar, sökord Överkänslighet kontrollerad

 

Vårdrutinavvikelse

Hotbild mot vårdpersonal

Omfattas inte av patientdatalagen och ska inte dokumenteras i patientjournalen. Lokala rutiner för hantering av information (utifrån ett arbetsmiljöperspektiv) tas fram av berörd verksamhet vid behov.

Annat

Ska inte längre registreras i UMS.

Hanteras via lokala rutiner.

 

Smitta

Hepatit B

Alla tidigare registreringar raderades enligt beslut från Smittskydd vårdhygien 1 mars 2024.

Hepatit C

HIV

Annat – Luftburen smitta

 

Annat – Smittämne i blod

 

Annat – Smittämne i form av multiresistenta bakterier

Ska inte längre registreras i UMS.

Hanteras via lokala rutiner.

 

Bedömningar i kategorin Ostrukturerad uppmärksamhetsinformation


Kategorin innehåller bedömningar som registrerats före 2017 under knappen Observandum som fanns i den dåvarande versionen av Cosmic. Bedömningarna är markerade för omprövning (röd flagga) med information om att bedömningen är importerad från tidigare version.
 

För hantering av dessa bedömningar, gör såhär:

 1. Bedöm om den tidigare bedömningen fortfarande är aktuell, till exempel en behandling som nu är slutförd. Om bedömningen är inaktuell ska den tas avslutas i UMS. Om bedömningen är aktuell används översättningstabell nedan för att se om registreringen ska flyttas i eller utanför UMS. Fortsätt därefter enligt steg a eller b nedan.
  1. Flyttas i UMS
   Tidigare bedömningar som ska flytta till annan kategori och/eller term i UMS flyttas med hjälp av knappen Flytta till strukturerad area. Välj vilken kategori registreringen ska flyttas till (Uppgifter fylls automatiskt i för fälten Rubrik och Kommentar. Detta kan uppdateras vid behov.) Skapa ny registrering enligt ordinarie tillvägagångssätt.
  2. Registreras inte längre i UMS
   Tidigare bedömningar som inte längre ingår i UMS ska makuleras. I vallistan för makuleringsorsak: välj alternativ ’Felaktig registrering’ och ange i fritext ”Ej längre uppmärksamhetsinformation”. Verifiera att uppgifterna finns dokumenterade (om aktuellt), alternativt hantera dem enligt instruktion i översättningstabellen.

Översättningstabell från tidigare Cosmic-versioner

Registrerad uppgift i tidigare Cosmicversion (registrerades under knappen Observandum)

Uppgift ska nu registreras/dokumenteras enligt följande:

All medicinering ska skötas via dr xxx

I UMS:

– Vårdrutinavvikelse

– Förskrivningsrestriktion

All sjukskrivning ska skötas via dr xxx

I UMS:

– Vårdrutinavvikelse

– Hänvisning finns till en specifik vårdenhet

Allvarlighetsgrad 3 gällande Varning för läkemedel - (besvärande: överkänslighet som kan orsaka besvär men som inte anses vara livshotande eller skadlig).

I UMS:

– Överkänslighet

– Läkemedel

– Välj allvarlighetsgrad

– Välj visshetsgrad

Blind/Grav synnedsättning

Registreras med diagnoskodning.

Kan dokumenteras i patientkortet under tolkbehov.

Dialyspatient

I UMS:

– Medicinskt tillstånd och behandling

– Behandling

– Dialysbehandling

Dysfagi – risk för felsväljning (svårartad dysfagi)

Dokumenteras i journalanteckningar.

Döv/Grav hörselnedsättning

Registreras med diagnoskodning.

Kan dokumenteras i patientkortet under tolkbehov.

Endokarditprofylax

Dokumenteras i journalanteckningar.

Fistelarm höger/vänster (denna arm ska ej stickas, sparas för patientens säkerhet)

I UMS:

– Medicinskt tillstånd och behandling

– Medicinskt tillstånd

– Annat medicinskt tillstånd

– Anlagd AV-fistel

Främmande material (innefattande grafter, klaffar, cochleaimplantat etc)

I UMS:

– Behandling och tillstånd

– Tillstånd

– Implantat

– Välj implantat

 

Om implantatet inte finns i vallistan görs dokumentationen i kronologisk journal och kodning.

Hemofili

I UMS:

– Medicinskt tillstånd och behandling

– Medicinskt tillstånd

– Annat medicinskt tillstånd

– Koagulationsrubbningar

Insulinbehandlad diabetes

Registreras med diagnoskodning.

Ketogen kost

Dokumenteras i journalanteckningar.

Klinisk prövning - läkemedelsstudie

I UMS:

– Vårdrutinavvikelse

– Deltagare i klinisk prövning

– Ange i kommentarsfält:

”Studiens namn, typ av studie, ansvarig prövare, ansvarig forskningssjuksköterska”

Metadon Opioider via smärtklinik

I UMS:

– Vårdrutinavvikelse

– Förskrivningsrestriktioner

Pacemaker/Pacemaker med defibrilleringsfunktion

I UMS:

– Medicinskt tillstånd och behandling

– Medicinskt tillstånd

– Implantat

– Pacemaker

SEED-behandling

Registreras med diagnoskodning.

Shunt – namnge vilken typ av shunt det gäller

Dokumenteras i journalanteckningar.

Syrgasbehandling i hemmet

Behandlingen framgår i läkemedelslistan.

Transplantationspatient

I UMS:

– Medicinskt tillstånd och behandling

– Medicinskt tillstånd

– Transplantat

– Välj typ av transplantat

Vagusnervstimulator

Dokumenteras i journalanteckningar och registreras med åtgärdskodning.

Blodförtunnande behandling

(inte bara Waran/Warfarin utan även nya NOAKpreparat som Eliquis, Xarelto, Pradaxa och ev tillkommande preparat) T ex ”Xarelto

– antikoagulantiabehandling”

I UMS:

– Medicinskt tillstånd och behandling

– Behandling

– Välj bland följande: Vitamin K-antagonister, Heparingruppen, Direkt trombinhämmande medel, Direktverkande faktor Xa-hämmare, Warfarinbehandling.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Victoria Krantz

Gäller från

2024-03-27

Version

7.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Maria Carlström

Dokument-ID

266119

Källa

Evolution