Navigera till sidans huvudinnehåll

Cosmic Beställning och svar (BoS), beställningsprocessen för patologi- rekommendation

Bakgrund

Det finns några viktiga skillnader mellan ROS och BoS som i många fall kommer att medföra ett förändrat arbetssätt för den personal som är delaktig i provtagningsflödet för patologi.

Nedan finns rekommenderat basflöde beskrivet steg för steg. Lokala anpassningar kan behövas för vissa verksamheter beroende på vilka förutsättningar man har.

Viktiga skillnader mellan ROS och BoS

Provlokalisation och provmaterial/typ

I ROS valdes alternativ från lista på provmaterial och provlokalisation för varje provkärl.

I BoS finns istället en fritextruta i beställningen; Provet utgörs av. Där fyller provtagaren manuellt i lokalisation och material för varje burk. T.ex Burk 1, Biopsi, höger flexur. Frasminne kan skapas för snabbare hantering.

Frasminne: Är ett kortkommando för en text eller ett ord som varje enhet kan lägga till själva i Cosmic Fraseditor.

Provetikett

I ROS skrivs automatiskt provlokal och provmaterial ut på etiketten.

Informationen på provetiketten som skrivs ut från BoS innehåller inte provlokal och provmaterial/typ. Detta måste därför fyllas i för hand på etiketten.

Unikt ID-nr

I ROS får varje prov ett unikt ID-nr. Detta gör det möjligt att identifiera varje provkärl och dess innehåll. Det gör det också möjligt att använda sig av skanning.

I BoS har alla provkärl samma ID-nr vilket utgör en begränsning av vad systemet kan göra.

Flödesbeskrivning beställning och provtagning

Nedan följer stegvis beskrivning av beställningsförfarandet av patologi. Mer information om de olika stegen hittar du längre fram i dokumentet.

Steg

Förberedelser

1.

Välj aktuell patient och öppna beställningsfönstret för patologi.

2.

Välj patologimall och fyll i administrativ data.

3.

Skriv i det antal provkärl som förväntas tas vid provtagningstillfället i fältet Antal provkärl.

4.

Skriv ut numrerade provetiketter.

5.

Spara beställningen.

 

Steg

Provtagning

6.

Fäst provetiketter på provkärl och kontrollera personnummer.

7.

Lägg i provtagningspreparat i provkärlet och skriv på etiketten vad burken innehåller (provlokalisation och material/typ).

 

Steg

Slutföra beställning

8.

Öppna den sparade beställningen.

9.

Fyll i Provet utgörs av i beställningen, ange burkens nummer, provlokalisation och provmaterial/typ.

10.

Kontrollera att rätt antal burkar är angivna och att informationen på burken stämmer överens med informationen i beställningen.

11.

Fyll i resterande information i beställningen.

12.

Kontrollera att antal burkar i beställningen stämmer med det antal burkar som ska skickas till patologen. Kontrollera också att beställnings-Id på provetiketterna och beställning stämmer överens.

13.

Skicka beställningen.

14.

Samla om möjligt ihop provkärlen från samma beställning med gummiband eller liknande.

Val av patologimall

Det går att välja mall från:

 1. Enhetens favoritmallar
 2. Listan med mallar

C:\Users\stesa2\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\D44D3BFA.tmp

Bild 1: Enhetens favoritmallar

C:\Users\stesa2\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7D53D618.tmp

Bild 2: Lista med patologimallar

Lista med patologimallar

Lista med patologimallar fälls ut genom att klicka på pilen.

Som standard visas de mallar som finns med i enhetens urval (Alla i urval)

För att se samtliga patologimallar som finns, välj (Alla)

https://lok.rjl.se/LuvitPortal/education/luvitcontentfiles/5533/content/93bac64d-61db-4fef-8e28-be7d7233dbfa/courses/1/media/lok-patologimallar7.png

Bild 3: För att se samtliga patologimallar, välj (Alla) i listan.

Det går att söka bland de mallar som visas i listan (Alla i urval) eller (Alla) genom fritextsök längst upp i listan.

https://lok.rjl.se/LuvitPortal/education/luvitcontentfiles/5533/content/93bac64d-61db-4fef-8e28-be7d7233dbfa/courses/1/media/lok-patologimallar6.png

Bild 4: Fritextsök

OBS! Det går inte att byta patologimall efter att du har sparat beställningen. I sådana fall får beställningen makuleras och ny beställning skapas.

SVF-förlopp

Vid SVF-förlopp ska du välja en lämplig patologimall med prefix *SVF_ t.ex. *SVF_PAD allmän.

SVF-förlopp väljs under sökordet SVF-förlopp inne i mallen, se under rubriken Så fyller du i sökorden.

https://lok.rjl.se/LuvitPortal/education/luvitcontentfiles/5533/content/93bac64d-61db-4fef-8e28-be7d7233dbfa/courses/1/media/lok-svf%20patologen.png

Bild 5: SVF-förlopp

För mer information om handläggning vid SVF-förlopp se Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd.

Så fyller du i sökorden

https://lok.rjl.se/LuvitPortal/education/luvitcontentfiles/5533/content/93bac64d-61db-4fef-8e28-be7d7233dbfa/courses/1/media/lok-sokord%20mall.png

I varje patologimall  finns ett antal sökord/frågor att fylla i och ibland information att ta del av. Innehållet varierar beroende på vilken patologimall som du har valt.

Sökord som är obligatoriska att besvara är markerade med en stjärna (*)

Nedan beskrivs hur du fyller i några av de vanligaste sökorden i beställningen.

SVF-förlopp [namn på patologimall]

Detta sökord har en vallista (C) med flöden som är kan förekomma för den SVF-mall som är vald. Välj det SVF-flöde som är aktuellt för beställningen.

https://lok.rjl.se/LuvitPortal/education/luvitcontentfiles/5533/content/93bac64d-61db-4fef-8e28-be7d7233dbfa/courses/1/media/lok-svf%20patologen.png

Bild 6: SVF-förlopp

Prioritet

I detta sökord ska du ange vilken prioritet som ska gälla på beställningen. De olika prioriteter som finns att välja mellan är Rutin, Fryssnitt och Snabbsvar.

 • Fryssnitt: Finns endast med på fryssnittsmallar. Telefonnummer till operationssal/opererande läkare är obligatoriskt att fyllas i.
 • Snabbsvar: Används vid de beställningar som kräver skyndsam hatering (innebär en extra debiteringskostnad.).

Finns med i alla mallar förutom SVF och Fryssnitt. Telefonnummer till provtagare går att ange men är inte obligatoriskt. Beställning kommer att markeras som AKUT.

 • Rutin: Används vid de beställningar som inte kräver skyndsam hantering. Finns med i alla mallar förutom fryssnitt.

SVF-mallar har endast Rutin som prioritet och är då förvald. Patologen kommer att hantera dessa beställningar med förtur enligt rutin.

Antal provkärl

Här ska du ange hur många provkärl som kommer att skickas till patologen. 

Antal provetiketter som skrivs ut är beroende av vad som anges i detta sökord.

Det går att ändra antal provkärl fram till att beställningen skickas.

Kontrollfråga ska besvaras innan beställningen skickas, där du säkerställer att antalet som är angivet i beställningen stämmer överens med det antal provkärl som lämnas in till patologen.

C:\Users\stesa2\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\417881FE.tmp

Bild 7: Dialogruta för kontroll att antal provkärl stämmer.

Provet utgörs av

I fritextfältet Provet utgörs av är det mycket viktigt att fylla i vad respektive burk innehåller. Du ska ange:

 •  Provmaterial/provtyp
 • Provlokalisation
 • Provkärlets nr (det löpnummer som burken har och som också står på etiketten. 1, 2, 3 o.s.v.)

Bild 8: Sökordet ”Provet utgörs av”

OBS! Det är även viktigt att skriva provlokalisation och provmaterial/typ för hand på etiketten för att kunna jämföra beställningen mot provkärlet.

C:\Users\stesa2\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\9AF7578D.tmp

Bild 9: Provetikett där provtyp och provlokalisation skrivits för hand

Provtagare

Namn och telefonnummer till provtagaren ska alltid anges här för att patologen snabbt ska kunna ringa till rätt person vid behov.

C:\Users\stesa2\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\4CE839C8.tmp

Anamnes

Relevant sjukdomshistoria för patienten ska anges under sökordet Anamnes. Hänvisning till journalen ska inte användas.

Frågeställning

Här ska en kortfattad frågeställning anges.

Beställarens kommentar

Här kan du skriva information som inte passar på annat sökord i beställningen

Kontroller innan beställningen skickas

C:\Users\stesa2\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\D5EB6B16.tmp

Innan beställningen skickas till patologen behöver du kontrollera att:

 1. Antal provkärl som skickas till patologen stämmer överens med det antal som står angivet i beställningen.
 2. Provlokalisation, provmaterial/provtyp och nummer på provkärl som står skrivet på etiketterna stämmer med det som står angivet i beställningen.
 3. Beställningsidentitet på etiketterna stämmer överens med beställningen.

När en beställning är skickad får den status (4) Skickad, går den inte längre att makulera eller göra några ändringar i.

När burkarna anländer till patologen och registreras i deras system får beställningen status (5) Mottagen på lab.

C:\Users\stesa2\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\39CEFF94.tmp

Bild 10: Kontrollera innan beställningen skickas

Provtagningsanvisningar

För specifika instruktioner kring respektive remissmall, se provtagningsanvisningar för klinisk patologi som du hittar på folkhalsaochsjukvard.rjl.se

Sökväg: Vårdstöd/Diagnostik/Laboratoriemedicin

Bild 11: Provtagningsanvisningar för klinisk patologi

Sidinformation

Innehållsansvarig

Sara Sterner

Gäller från

2023-08-23

Version

2.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Sara Sterner

Dokument-ID

272533

Källa

Evolution