Navigera till sidans huvudinnehåll

Riktlinjer för innehåll på 1177.se

 

1177.se är Region Jönköpings läns webbplats och källa för patientinformation.

Nyttan med att ha all information samlad är att den alltid är tillgänglig och bidrar till att patienter/invånare kan ta del av samma information.

Region Jönköpings län, tillsammans med alla andra regioner i Sverige, äger innehållet på 1177.se. Tillsammans säkerställer vi att informationen som står där är godkänd och granskad av Sveriges främsta sakkunniga inom hälso- och sjukvård.

Avsändare och målgrupp

Informationen ska rikta sig direkt till invånare, patienter och närstående.

Information på 1177.se har aldrig en viss verksamhet som avsändare, utan formuleras utifrån patientens behov. Undantaget är information på kontaktsidorna där verksamheten beskriver hur man kommer i kontakt med dem, vilket vårdutbud man har och kan hänvisa till relevant innehåll på 1177.se.

Digitalt i första hand

Information till våra patienter ska i första hand vara tillgänglig digitalt. 1177.se är alltid tillgänglig och patienten/den närstående kan ta del av samma information. Vårdpersonalen ska alltid kunna känna sig trygg med att hänvisa till 1177.se.

Utskrifter från 1177.se ska prioriteras före egenproducerat kopierat informationsmaterial med samma innehåll.

Kriterier för regionalt innehåll

Allt innehåll ska uppfylla särskilda kriterier för att publiceras på 1177.se. Innehållet:

 • har invånare som målgrupp
 • handlar om hälsa och vård
 • är regionalt, det vill säga gäller hela Region Jönköpings län (informationen i artiklar måste gälla för hela länet och alla verksamheter)
 • har ett tydligt syfte
 • finns inte redan på 1177.se (informationen ska tillföra något på regional nivå och inte bara vara upprepning av det nationella innehållet på 1177.se)
 • är anpassat för målgruppen och 1177.se samt följer webbplatsens riktlinjer
 • har granskats av en sakkunnig faktagranskare.

I första hand kompletteras nationella artiklar med regionala tillägg. Egna artiklar görs när 1177-redationen bedömer att det är relevant.

Språket ska formuleras enligt Riktlinjer för språket, 1177.se

Det här ska inte finnas på 1177.se

 • Presentation av verksamheter
 • Patientspecifik patientinformation
 • Pdf-filer (vi kan inte nå upp till webbtillgänglighetsdirektivet som trädde i kraft 23 september 2020). De som finns nu på 1177.se ska fasas ut, och eventuellt ersättas med e-tjänst. Behövs en tillgänglig pappersblankett så kan det framgå hur man gör för att få tag i den.
 • Informationsdokument och broschyrer (foldrar i Word och PDF ska ersättas med webbsidor och artiklar på 1177.se)

Bild och film

Detaljerade riktlinjer finns för bild och film. Se riktlinjerna här:

Lätt svenska

En del personer kan behöva få information på ett enklare språk. På 1177.se kallas det för lätt svenska, men i andra sammanhang kallas det också för lättläst. Texter på lätt svenska på 1177.se riktar sig framför allt till personer som är nya i Sverige och som har en annan språklig och kulturell bakgrund.

Hur ser texter på lätt svenska ut?

Texter på lätt svenska är konkreta och tydliga. De innehåller bara det som är viktigast för invånaren. Ibland kan de ha en annan struktur än texten på klarspråk, och texterna är oftast som längst mellan 500 och 700 ord.

Andra kännetecken för texter på lätt svenska:

 • enklare grammatik, rak ordföljd och helst inga bisatser
 • konkreta och vardagliga ord
 • fler beskrivningar och förklaringar av svåra ord
 • tydliga rubriker och mellanrubriker.

Kontakta Region Jönköpings läns redaktion för 1177.se om du vill veta mer om lätt svenska.

Översättningar

Översättningar av nationella texter på 1177.se utgår alltid från en målgruppsanalys. Genom en målgruppsanalys får man veta vilka språk som är prioriterade att översätta till. Det är viktigt för att kunna nå sin målgrupp. Ibland kan analysen visa att texterna inte behöver översättas, utan att det räcker med lätt svenska.

Inera har också identifierat prioriterade språk i den nationella strategin för översättningar.

De regionala texterna, det vill säga de texter vi producerar i Region Jönköpings län, översätts endast till lätt svenska för publicering på 1177.se när det bedöms behövas.

Om en verksamhet gjort en målgruppsanalys, och bedömt att en text behöver översättas till annat språk, behöver man kommunicera till målgruppen på annat sätt och genom andra kanaler.

Kontakta Region Jönköpings läns 1177-redaktion för att få mer vägledning kring översättningar till lätt svenska på 1177.se.

Översättningen görs alltid av en översättningsbyrå

Alla översättningar görs alltid av översättare på en av Region Jönköpings läns upphandlade översättningsbyråer.

Alla texter som är översätta ansvarar verksamheten själv för. Om en text är godkänd för översättning så ska verksamheten själv beställa och bekosta översättningen.

Läs mer om hur man beställer översättningar

Krav på tillgänglighet

Innehållet på 1177.se ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att alla ska kunna ta del av och förstå informationen, även om man har en funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att vi anpassar innehållet så att det blir så tillgängligt som möjligt. Läs mer:

Externa länkar

Vid länkning till annan webbplats ska 1177-redaktionen först göra en bedömning. Webbplatsen ska utvärderas för att avgöra vem som är avsändare, vad syftet är med webbplatsen och vem som är målgrupp.

Vi länkar inte till webbsidor:

 • som riktar sig till andra målgrupper än invånare/patient.
 • där innehållet kan motverka syftet med varumärket 1177.

Webbplatserna vi länkar till ska uppfylla följande kriterier:

Innehållet ska vara relaterat till hälsa, sjukvård eller omsorg.

 • Webbplatsen ska ha en tydlig avsändare.
 • Webbplatsen ska vara seriös och fri från reklam och kommersiella budskap. Undantag görs för till exempel patientföreningar som inte är kommersiella men som tar emot sponsorbidrag i mindre omfattning. Vi tar ställning i varje enskilt fall.
 • Innehållet får inte uppfattas som anstötligt.

Läs mer:

Förvaltning av innehållet

Innehåll som finns på 1177.se behöver förvaltas för att hållas uppdaterat, relevant och korrekt.

Förvaltningen sker löpande. Det vanligaste tidsintervallet för att granska fakta och innehåll är 1–3 år. Tiden beror på vad innehållet handlar om. När det är dags får faktagranskaren ett mejl från Region Jönköpings läns redaktion för 1177.se. Faktagranskaren behöver då avsätta tid för att granska innehållet för att kontrollera att det fortfarande stämmer.

Om fakta behöver ändras, eller inte stämmer före nästa planerade översyn, kontaktar faktagranskaren 1177-redaktionen, som uppdaterar informationen.

En faktagranskare som slutar eller byter tjänst ansvarar för att meddela 1177-redaktionen vem som efterträder rollen. Då uppdaterar redaktören sidan med namnet på den nya faktagranskaren.

Material som inte granskas tas till slut bort från 1177.se.

 

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Anna Franzén Ekros

Gäller från

2023-02-22

Version

5.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Patrick Nzamba

Dokument-ID

247622

Källa

Evolution