Navigera till sidans huvudinnehåll

Cosmic Beställning och svar (BoS), reservrutiner vid akuta och planerade driftstopp, rekommendation

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Reservrutiner vid driftstopp ska skrivas ut och förvaras på känd plats på enheten

 • Varje enhet ska ha dokument som beskriver arbetsgång vid driftstopp.
 • All personal ska känna till rutinerna och var nödvändiga dokument finns.
 • Det ska alltid finnas pappersremisser tillgängligt som kan användas vid driftstörning. Var noga med att ange rätt kundnummer samt ansvarig läkare.

IT-Support

Vid tekniska problem med BoS, kontakta Kundservice IT-centrum

Telefon: 010-24 141 41

E-post: kundservice.it-centrum@rjl.se

Röntgen

Gäller vid akuta och planerade driftstopp

Vid driftstopp i röntgens produktionssystem

Beställning skapas i och skickas från Cosmic BoS

 • Akuta beställningar skrivs ut och lämnas till röntgen.
 • Rutinbeställningar skapas i BoS och tas emot av röntgen när deras system åter är i drift.

Akuta beställningar vid driftstopp i Cosmic

Vid akuta undersökningar används pappersremiss.

Pappersremiss finns att skriva ut från intranätet; Service och stöd i arbetet / Blanketter, formulär och felanmälan / Blanketter /Patientblanketter i Cosmic, reservrutin / Remisser / Röntgenremiss (RjL1041) Blanketter-Regionens intranät (rjl.se)

Svar under driftstopp

I XeroViewer går det att ta del av röntgenbilder vid ett driftstopp. XeroViewer hittar man via externa applikationer i Cosmic läskopia.

Efter driftstopp

 • Remitterande enhet ansvarar för att remisser i BoS makuleras om man under driftstopp även skickat en pappersremiss på samma beställning.
 • De beställningar som skickats från BoS innan driftstoppet hanteras av röntgen enligt vanlig rutin och besvaras i BoS när Cosmic åter är i drift.
 • Pappersremisser som skickats under driftstopp besvaras i BoS men utan svarsmottagare och hittas i vyn Inkorg svar genom att filtrera på Svarsmottagare (Ingen). Tilldela svaret till lämplig svarsmottagare via funktionen Byt svarsmottagare.
 • Om inte samtliga beställningar blir besvarade kontaktas utförande enhet.

Kontakt

Röntgens kundtjänst 010-24 10 400 (vardagar kl. 08.00-16.00)

Röntgen Eksjö 010-24 352 22, rontgen.eksjo@rjl.se

Röntgen Värnamo 010-24 476 22, rontgen.varnamo@rjl.se

Röntgen Jönköping 010-24 224 24, rontgen.jonkoping@rjl.se

För mer information: Röntgen-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Klinisk fysiologi

Gäller akuta och planerade driftstopp

Vid driftstopp i klinisk fysiologis produktionssystem

Beställning skapas i och skickas från Cosmic BoS

 • Akuta beställningar skrivs ut och lämnas till klinisk fysiologi.
 • Rutinbeställningar skapas i BoS och tas emot av klinisk fysioloig när deras system åter är i drift.

Akuta beställningar vid driftstopp i Cosmic

Vid akuta undersökningar används pappersremiss.

Pappersremiss finns att skriva ut från intranätet; Service och stöd i arbetet / Blanketter, formulär och felanmälan / Blanketter /Patientblanketter / Remisser / Klinisk fysiologi (RjL1050) Blanketter-Regionens intranät (rjl.se)

Remissen skickas till klinisk fysiologi via fax eller mejl till funktionsbrevlåda klinisk.fysiologi.jonkoping@rjl.se

Svar under driftstopp

I PafWeb går det att ta del av svarsutlåtande och bilagor under driftstopp. Uthopp till PafWeb görs via externa applikationer i Cosmic läskopia.

För att se EKG under driftstopp nås MUSE EKG via externa applikationer i Cosmic läskopia.

Efter driftstopp

 • Remitterande enhet ansvarar för att remisser i BoS makuleras om man under driftstopp även skickat en pappersremiss på samma beställning.
 • De beställningar som skickats i BoS innan driftstoppet hanteras av klinisk fysiologi enligt vanlig rutin och besvaras i BoS när Cosmic åter är i drift.
 • Pappersremisser som skickats under driftstopp besvaras i BoS men utan svarsmottagare och hittas i vyn Inkorg svar genom att filtrera på Svarsmottagare (Ingen). Tilldela svaret till lämplig svarsmottagare via funktionen Byt svarsmottagare.
 • Om inte samtliga beställningar blir besvarade kontaktas utförande enhet.

Kontakt

Klinisk fysiologi Ryhov 010-24 234 34 eller 010-24 234 35, klinisk.fysiologi.jonkoping@rjl.se, 010-24 234 19 (fax)

För mer information: Klinisk fysiologi-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Mammografi

Gäller akuta och planerade driftstopp

Vid driftstopp i mammografins produktionssystem

Vid driftstopp i mammografins produktionssystem ska beställning skapas i Cosmic BoS. Beställningen tas emot av mammografin när deras system åter är i drift.

Akuta beställningar vid driftstopp i Cosmic

Vid akuta undersökningar används pappersremiss.

Pappersremiss finns att skriva ut från intranätet; Service och stöd i arbetet / Blanketter, formulär och felanmälan / Blanketter /Patientblanketter i Cosmic, reservrutin / Remisser / Röntgenremiss (RjL1041) Blanketter-Regionens intranät (rjl.se)

Remissen får sedan skickas med patienten eller lämnas till Mammografin

Svar under driftstopp

.I XeroViewer finns mammografibilder och svar synliga efter 48 timmar. XeroViewer hittar man via externa applikationer i Cosmic läskopia. Om brådskande tillgång till bilder önskas, kontakta Mammografin

Efter driftstopp

 • Remitterande enhet ansvarar för att remisser i BoS makuleras om man under driftstopp även skickat en pappersremiss på samma beställning.
 • De beställningar som skickats i BoS innan driftstoppet hanteras av mammografin enligt vanlig rutin och besvaras i BoS när Cosmic åter är i drift.
 • Pappersremisser som skickats under driftstopp besvaras i BoS men utan svarsmottagare och hittas i vyn Inkorg svar genom att filtrera på Svarsmottagare (Ingen). Tilldela svaret till lämplig svarsmottagare via funktionen Byt svarsmottagare.
 • Om inte samtliga beställningar blir besvarade kontaktas utförande enhet

Kontakt

I första hand kontaktas Sektionsledare, 010-24 264 62

I andra hand kontaktas Systemadministratör 010-24 264 52

För mer information: Röntgen-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Klinisk kemi och mikrobiologi

Gäller akuta och planerade driftstopp

Vid driftstopp i Cosmic

 • Använd pappersremisser.
 • Vid provtagning: märk provet med etikett från pappersremissen.
 • Om remiss utan streckkod används, kan patientetikett skrivas ut från Cosmic
 • Utskrivna BoS-etiketter får inte användas under driftstoppet. (se Efter driftstopp nedan).

Provtagning på annan enhet än beställande

 • Kontakta beställande enhet som om möjligt informerar om vilka prover som ska tas.
 • Använd pappersremiss.
 • Kontakta vid behov beställande enhet om vilket kostnadsställe samt svarsmottagande läkare som ska anges på remissen. Viktigt att dessa uppgifter är rätt.

Svar under driftstopp

Svar från laboratoriemedicin under driftsstoppet skickas via fax alternativt meddelas via telefon.

Efter driftstopp

Remitterande enhet ansvarar för att:

 • Beställningar som inte är skickade, makuleras och etiketterna kasseras. Gäller för de beställningar där man istället använt pappersremisser under driftstoppet.
 • De beställningar som skickats från BoS innan driftstoppet hanteras när systemet åter är i drift.
 • Pappersremisser som skickats under driftstopp besvaras i BoS men utan svarsmottagare och hittas i vyn Inkorg svar genom att filtrera på Svarsmottagare (Ingen). Tilldela svaret till lämplig svarsmottagare via funktionen Byt svarsmottagare.
 • Om inte samtliga beställningar blir besvarade, kontakta utförande enhet.

Pappersremisser

Remisser till klinisk kemi och mikrobiologen beställs via Länsförsörjningen. Övriga remisser provbundna tjänster kan skrivas ut via intranätet, se länk nedan till provtagningshandboken alternativt från laboratoriemedicins webbsida.

Klinisk kemi remiss 1

Artikel nr 90198301

Klinisk kemi remiss 2

Artikel nr 90198302

Klinisk kemi remiss 3

Artikel nr 90198303

Klinisk Mikrobiologi remiss 8

Artikel nr 91161101

Konsult/Allmän remiss

Laboratoriemedicin-Provtagningshandboken-Remisser-Klinisk kemi

Klinisk Mikrobiologi Sars-Cov-2

Laboratoriemedicin-Provtagningshandboken-Remisser-Kliniks mikrobiologi

Klinisk kemi SYRABAS

Laboratoriemedicin-Provtagningshandboken-Remisser-Klinisk kemi

Kontakt

Kundtjänst Laboratoriemedicin Ryhov 010-24 220 00, Laboratoriemedicin@rjl.se

Klinisk kemi Eksjö 010-24 352 70, klinisktkemisktlabEksjo@rjl.se

Klinisk kemi Värnamo 010-24 476 55, klinisktkemisktlab.Varnamo@rjl.se

För mer information: Laboratoriemedicin-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Lokala analyser

Gäller för de analyser som finns att välja under Lokala analyser i BoS vid planerade och akuta driftstopp i Cosmic.

Kontakt

PNA-teamet 010-24 223 78

Vid driftstopp i Cosmic

Spara analysresultat och registrera dem i BoS så snart Cosmic åter är i drift. Tänk på att ange korrekt provtagningstid.

Uppkopplade patientnära instrument i vården

Gäller för uppkopplade patientnära instrument vid akuta och planerade driftstopp i Cosmic.

Kontakt

PNA-teamet 010-24 223 78

Reservrutiner vid driftstopp i Cosmic

Analyserade resultat överförs per automatik till BoS så fort Cosmic är i drift igen.

Reservrutiner vid problem vid överföring från analysinstrument

Kontrollera att:

 • Skanning har utförts korrekt i instrumentet
 • Att beställningen är skickad (vid analyser på en BoS-beställning).

Reservrutiner om analysinstrument slutar fungera

 • Vid enstaka tillfällen kan svaret registreras som en journalanteckning.
 • Kontakta PNA-teamet.

Transfusionsmedicin

För att nå information från transfusionsmedicin vid driftstopp i BoS, kontakta transfusionsmedicin

För mer information: Laboratoriemedicin-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Kontakt

Blodcentralen Jönköping 010-24 223 86

Blodcentralen Eksjö 010-24 352 70

Blodcentralen Värnamo 010-24 476 55

Patologi

Gäller både akuta och planerade driftstopp i Cosmic.

Vid driftstopp i patologens produktionssystem

Vid driftstopp i patologins produktionssystem ska beställning skapas i Cosmic BoS. Beställningen tas emot av patologen när deras system åter är i drift.

Vid driftstopp i Cosmic

Endast fryssnitt, akuta cytologi- och benmärgsprover tas om hand under driftstopp.

 • Provtagningskärl märks med patientdata, nummer, provtagningstyp och lokalisation.
 • Pappersremiss lämnas till patologen tillsammans med provet.

Pappersremisser finns att skriva ut från Laboratoriemedicin-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se) samt från Provtagningshanboken Webbsortiment (rjl.se)

Svar under driftstopp

Svar lämnas telefonledes till beställare, samt skickas på papper till beställande enhet.

Snabbsvar:

Vid behov av snabbsvar på beställning tas kontakt med patologen, alternativt märk upp remiss med ”prioritet snabbsvar”.

Kopia av svaret skrivs ut från patologens produktionssystem och mailas därefter till respektive kliniks funktionsbrevlåda.  

Önskas telefonsvar under driftstopp kan granskande patolog ringa till ansvarig läkare och lämna telefonsvar. Inga telefonsvar lämnas ut på inkommande samtal.

Fryssnitt

Besvaras enligt rutin per telefon.

Efter driftstopp

 • Beställningar som inte är skickade, makuleras och etiketterna kasseras. Gäller för de beställningar där man istället använt pappersremisser under driftstoppet.
 • De remisser som skickats i BoS innan driftstoppet hanteras av patologen enligt vanlig rutin och besvaras i BoS när Cosmic åter är i drift.
 • Pappersremisser som skickats under driftstopp besvaras i BoS men utan svarsmottagare och hittas i vyn Inkorg svar genom att filtrera på Svarsmottagare (Ingen). Tilldela svaret till lämplig svarsmottagare via funktionen Byt svarsmottagare.
 • Om inte samtliga beställningar blir besvarade kontaktar beställande enhet patologen.

Kontakt

I första hand vårdadministratör 010-24 259 70

I andra hand laboratoriet 010-24 259 37

För mer information: Laboratoriemedicin-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Sara Sterner

Gäller från

2024-01-22

Version

15.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Sara Sterner

Dokument-ID

161504

Källa

Evolution