Navigera till sidans huvudinnehåll

Ledningssystem för samverkan Region Jönköpings län och kommunerna gällande hälsa, vård och omsorg

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångspunkt i invånarens behov av gemensamma insatser av flera samverkande parter, länets kommuner och regionen för sammanhållen vård, omsorg och hälsa som utgår från invånarens behov och fokuserar på att uppnå bästa möjliga kvalitet. Det handlar både om att arbeta mer systematiskt med att säkra verksamheternas kvalitet, men också om att fånga medarbetarnas kunskaper och engagemang samt omsätta idéer i handling genom att bedriva systematiskt förbättringsarbete.

Ett gemensamt ledningssystem syftar till att:

 • Öka fokus på det arbete som skapar värde för invånaren.
 • Att bygga gemensamma processer där man kan dra nytta av att fler agerar på samma sätt. För att kunna standardisera behöver processer för samverkan beskrivas, dokumenteras och accepteras.
 • Förbättra arbetet med att identifiera slöseri, dvs. sådant som inte bidrar till att lösa en arbetsuppgift eller inte bidrar med ett värde för invånaren.
 • På ett systematiskt sätt pröva och följa upp olika åtgärder i syfte att förbättra processer som avser samverkan.
 • Tillgodose nuvarande och förändrade behov med tillgängliga ekonomiska resurser.

Mål, gemensam värdegrund

Utgångspunkten för all samverkan är den sedan tidigare gemensamt framtagna och beslutade värdegrunden:

 • Vi utgår från invånarnas behov.
 • Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser så att de stärker den enskildes upplevelser av sammanhang och helhet.
 • Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit.
 • Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens.

Ledning och styrning

För ledning och styrning i samverkan finns en struktur, både på politisk och på tjänstemannanivå.

Kommunalt forum

Det politiska samverkansorganet mellan länets kommuner och regionen är Kommunalt forum. Kommunalt forum har en bred samverkan vilket innebär att länsövergripande samverkan och samråden inför beslut föreligger inom bland annat följande tre områden;

 • Folkhälsa- och sjukvård
 • Arbetsmarknad, näringsliv och attraktionskraft
 • Trafik, infrastruktur och miljö

Kommunalt forum utgör ett till regionstyrelsen anknutet samverkansorgan, där ledningar för regionkommunen och kommuner möts minst sex gånger per år för information och dialog kring länets utveckling och för samråd inför beslut, som ska fattas inom regionkommunen.

Kommunalt forums uppdrag inom ledningssystemet för samverkan inom hälsa, vård och omsorg

Kommunalt forum ger uppdrag till Reko i ärenden inom områdena hälsa, vård och omsorg.

Kommunalt forum ansvarar för samverkan inom hälsa, vård och omsorg, angående:

 • beslut om rekommendationer till regionkommunen och till länets kommuner
 • två gånger per år hålla fördjupade samråd i strategiska frågor
 • följa upp gemensamma uppdrag och satsningar som rör hela länet
 • ta ställning i ansvarsfrågor mellan kommun och region
 • besluta om revidering av det gemensamma ledningssystemet

Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och Jönköpings läns kommuner (ReKo)

ReKo är länken mellan Kommunalt forum och strategigrupperna.

ReKo ansvarar för att:

 • bereda ärenden till Kommunalt forum i områdena hälsa, vård och omsorg
 • besluta i frågor som har beretts i strategigrupperna, i styrgrupperna för eHälsoråd och hjälpmedelscentralen, i expertrådet samt besluta om fördelning av gemensamma medel som ej behöver vidare för beslut i Kommunalt forum
 • föra kontinuerlig dialog med strategigrupperna och skapa goda förutsättningar för deras arbete och ange inriktning av arbetet
 • leda och följa upp stödprocesserna
 • arrangera träffar med chefsgruppen i samråd med strategigrupperna
 • förmedla uppdrag och information om beslut som fattats av Kommunalt forum till strategigrupperna, för åtgärd, alternativt bilda arbetsgrupper
 • följa upp beslut som fattats inom ledningssystemet för samverkan
 • föra dialog om övergripande samverkansfrågor

Regionen representeras av hälso- och sjukvårdsdirektör, utvecklingsdirektör, direktör Bra Liv, representant för primärvårdsenheten, psykiatri, kirurgi, medicin, ordförande i eHälsorådet och folkhälsochef.  Kommunerna representeras av; tre socialchefer, tre skolchefer samt utvecklingschefen för Kommunal utveckling. Ordförandeskapet alternerar årligen mellan hälso- och sjukvårdsdirektör och utvecklingschefen för Kommunal utveckling. ReKo kan besluta om ytterligare deltagare. ReKo sammanträder minst sex gånger per år.

ReKos beredningsgrupp

En beredningsgrupp är sedan januari 2015 tillsatt med syfte att bereda ReKos möten. Beredningsgruppen bereder och färdigställer ärenden och handlingar från strategigrupperna och till Kommunalt forum inom området hälsa, vård och omsorg. Beredningsgruppen träffas minst sex gånger per år. ReKos beredningsgrupp formulerar förslag till beslut inför möten med ReKo. Beredningsgruppen representeras av hälso- och sjukvårdsdirektör, utvecklingschefen för Kommunal utveckling och ReKos sekreterare.

Chefsgruppen

Vid chefsgruppens träffar är syftet att föra fördjupad dialog över huvudmannagränser inför viktiga beslut. Chefsgruppen sammanträder två-tre gånger per år och utgörs av länets samtliga socialchefer/motsvarande, sjukvårdsdirektörer/motsvarande, och skolchefer/motsvarande.

Chefsgruppens ansvar är att arbeta med gemensamma strategiska frågor.

Strategigrupper

Det finns tre strategigrupper; Barn och unga, Psykiatri/missbruk och Äldre.

Strategigrupperna ansvarar för:

 • omvärldsbevakning
 • nationella överenskommelser
 • lagar, föreskrifter, riktlinjer, utlysningar
 • utveckling av befolkning, behovsförändring, etc.
 • nationella och internationella utblickar
 • att verka för bästa möjliga samverkan och på bästa sätt ta tillvara våra resurser: personella, utrustning och lokaler.
 • att ta fram en treårig strategi för respektive strategiområde. Strategin ska innehålla utvecklingsområden med mål och uppföljningsmetoder, samt hur strategin finansieras. Strategin fastställs av Kommunalt forum.
 • att ta fram och genomföra en årlig handlingsplan kopplad till strategin som antas av ReKo och anmäls till Primärkommunalt samverkansorgan samt till berörd nämnd inom Regionens nämndsorganisation.  Handlingsplanen följs upp årligen i samråd med berörda verksamhetsparter och brukarorgan.
 • att följa upp och hantera avvikelser i samverkan enligt ledningssystemet i samverkans rutiner.
 • beredning och förankring av ärenden sker inom ledningsgrupper i regionen, samt ledningsgrupper och chefsnätverk som samordnas av Kommunal utveckling.

Strategigruppernas arbete utgår ifrån ett evidensbaserat arbetssätt vilket innebär att arbetet ska beakta brukarens erfarenheter och kunskap, de professionellas yrkeskunskap samt bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap.

I respektive strategigrupp ingår fyra chefer från socialtjänsten och fyra chefer från regionen. I strategigrupp Barn och unga ingår även tre skolchefer. En representant i varje strategigrupp är också ledamot i ReKo och ansvarar för att förmedla information och uppdrag mellan Reko och strategigruppen. Varje strategigrupp leds av en ordförande från regionen eller kommunerna. Till varje grupp knyts två till tre beredande tjänstemän från Kommunal utveckling och regionen. De beredande tjänstemännen är ett administrativt och expertstöd för strategigrupperna. Ytterligare personer adjungeras vid behov.

Varje strategigrupp utser sin ordförande och ordförandeskapet varar under två år. Strategigrupperna ska sammanträda minst fyra gånger per år och mötesanteckningar förs under mötena.

Strategigrupperna har ett fullständigt mandat att genomföra det som framkommer i de gemensamma handlingsplanerna som tagits fram och fastställts. Detta under förutsättning av att det finns beslut från parterna som har ansvar för att finansiera det som ska genomföras i handlingsplanen.

Strategigrupperna bildar arbetsgrupper med tidsbegränsade uppdrag för identifierade utvecklingsuppdrag. Varje strategigrupp beslutar om hur länsdelarnas redan befintliga tvärsektoriella arbetsgrupper används inom ledningssystemet för samverkan.

Folkhälsa och Funktionsnedsättning

Folkhälsa och Funktionsnedsättning är separata områden som båda ska ingå i samtliga strategigrupper. Det åligger strategigrupperna att bevaka så att dessa områden ingår i handlingsplanerna för strategigruppernas arbete. Strategigrupper som saknar representation från dessa områden ska vid behov adjungera denna kompetens.

E Hälsa och hjälpmedel

Inom ledningssystemet för samverkan ingår styrgruppen för eHälsoråd och styrgruppen för hjälpmedel. Styrgruppen för eHälsoråd ska koordinera och effektivisera eHälsoarbetet inom och mellan kommunerna och regionen. Styrgruppen för hjälpmedelsverksamheten i samverkan ska ansvara för den övergripande styrningen av den gemensamma hjälpmedelsverksamheten samt samordning mellan huvudmännen.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Mats Bojestig

Gäller från

2024-01-01

Version

6.0

Handlingstyp

Information

Handlingsslag

INFORMERANDE DOKUMENT

Godkänt av

Ulrika Stefansson

Dokument-ID

112191

Källa

Evolution