Navigera till sidans huvudinnehåll

Hälsofrämjande och förebyggande arbete för barns utomhusmiljö

Betydelsen av stödjande utemiljöer i vardagen nämns allt oftare som en faktor med många positiva effekter såsom inlärning och psykisk samt fysisk hälsa hos barn. Region Jönköpings län och Jönköping University leder ett arbete där nio förskolor deltar i en unik satsning och forskningsstudie med fokus på barns utomhusmiljöer.

Spridningen av detta arbete pågår i länet. Det finns en hel del man kan göra för att skapa en så bra utomhusmiljö som möjligt på föreskolegården. Här har vi samlat erfarenheter från arbetet med att förbättra utomhusmiljön på nio förskolor i Jönköpings län, tillsammans med metodik, förbättringsidér och kontaktuppgifter.

Att utifrån ett nuläge ta tillvara på utemiljöns möjligheter och tillsammans med barnen genomföra praktiska åtgärder med inriktning på natur/mini-skogsträdgårdar, rörelse, återhämtning och UV-skydd är en framgångrik strategi i arbetet med att utveckla utomhusmiljön.

En annan stategi är att personal på förskolan omsätter en metod för teambaserat förbättringsarbete som kan användas i vardagen i olika sammanhang t.ex. vid verksamhetsutveckling. Fokusområden att starta med kan vara:

 • Natur/grönytor och mini-skogsträdgårdar
 • Fysisk aktivitet/rörelse
 • Återhämtning
 • UV-skydd

Kontaktuppgifter:
Lena Hedin, sektion Folkhälsa
lena.hedin@rjl.se

Metodiken

Erfarenheterna från de pilotförskolor som har lyckats bäst med att förbättra utomhusmiljön visar att det behövs ett övergripande arbetssätt för att nå resultat. Här beskrivs de avgörande stegen i detta arbetssätt tillsammans med rekommenderade verktyg. I grunden bygger metodiken på en arbetsgång som är formad av Regionen Jönköpings län utvecklingsenhet, Qulturum. Qulturum har i sin tur utvecklat metoden utifrån andra organisationers kvalitetsarbete. För att få genomslag har pilotförskolorna och projektledningen anpassat metodiken till de förutsättningar som finns inom förskolan.

Metodiken går ut på att man följer de olika stegen i nummerordning:

 1. Nulägesorientering
  Börja med att rita upp skolgården (antal träd, antal öppna ytor etc.) Använd t.ex. mätverktyget ”OPEC”. Beskriv hur utomhusmiljön ser ut idag - tillgångar och utmaningar. Ta reda på i vilka miljöer barnen befinner sig respektive inte befinner sig på förskolegården. Personalens egen upplevelse av utomhusmiljön idag. Sammanfatta läget tillsammans.

 2. Prioritering och målsättning
  Välj ut de största problemsituationerna, hitta orsakerna och sätt mål för dem.

 3. Planering av test och mätning
  Gör en kort planering för vilka åtgärder ni vill göra för att förbättra i utomhusmiljön på förskolegården i valda områden - natur, UV-skydd, återhämtning och rörelse. Beskriv vilka förändringar och tester ni har genomfört och på vilket sätt. Vilka på förskolan ska involveras i mätningar och tester? Fundera över om samverkan med andra personer utanför förskolan kan förekomma.

 4. Förändring och mätning
  Genomför åtgärderna och beskriv om det gick som förväntat, eventuella möjligheter, svårigheter och andra iakttagelser. Dokumentera avvikelser, svårigheter och/eller oförutsedda effekter.

 5. Effektkontroll och analys
  Kontrollera om åtgärderna gav effekt på förskolegrådens utomhusmiljö. Ta reda på barnens upplevelse. Hämta inspiration från andra förskolors erfarenheter.

 6. Beslut om fortsättning
  Summera erfarenheterna och bestäm vilka åtgärder som ska bli rutin och vilka situationer som behöver förbättras ytterligare.

Praktiska tips och verktyg

 • Nulägesorintering
 • Prioritering och målsättning
 • Förändring och mätning
 • Effektkontroll och analys
 • Beslut om fortsättning
 • Fiskbensdiagram - lathund
 • Flödesdiagram - lathund
 • PGSA-hjul - arbetsblad
 • Handlingsplan - mall
 • Dokumentera förbättringarna

Mätverktyg

 • OPEC mätverktyg
 • OPEC definiton
 • Verktyg ekosystemtjänster, Riksbyggen
 • Kriterier för utemiljö på förskolor som främjar fysisk aktivitet och solskydd genom fri, aktiv lek

Förbättringsarbeten

De metoder och arbetssätt som har fungerat bäst har vi tagit tillvara och de finns att tillgå på den här webbplatsen. Här finns olika former av stöd för dig som vill göra skillnad i utomhusmiljön på din förskolegård. Stödet bygger på resultatet av de tester som de nio pilotförskolorna har gjort.

Medverkande förskolor har bildat team med olika professioner som funnits med under hela arbetsprocessen. Fyra gemensamma lärandeseminarier har genomförts under en period. Arbetssättet har utgått från den så kallade genombrottsmetodiken där förbättringsarbete sker kontinuerligt i teamform och förändringar testas i liten skala. Teamen har därmed omsatt en generell modell för hur förbättringar kan genomföras i verksamheten.

Pilotförskolornas förbättringsarbeten

De nio förskolorna har satt gemensamt syfte och mål för perioden. Det handlar om att göra ett positivt genombrott i utomhusmiljön på förskolegårdarna. Vi har sammanfattat detta:

 • Att involvera personal och barn inom förskolan i ett förbättringsarbete för en hälsofrämjande utomhusmiljö
 • Att utveckla mångfunktionella utomhusmiljöer på förskolegårdar med förstärkta ekosystemtjänster för hälsa och hållbarhet

Alla team har gemensamt följt en serie med lärandeseminarier. Tyngdpunkten har dock varit på det praktiska förbättringsarbetet som skett mellan träffarna, på respektive förskola tillsammans med barn och annan personal. I det sammanhanget har det varit viktigt att deltagande team består av personal från samma avdelning och att rektor och övrig personal är involverade.

Förskoleteam började med att ringa in behov, idéer och erfarenheter utifrån varje förskolas förutsättningar. Övriga seminarier genomfördes i helgrupp i Jönköping. Kännetecknande för träffarna var inriktningen på planering, inspiration, erfarenhetsutbyte och verktyg som gav energi till det praktiska förbättringsarbetet på förskolan.

Här ser du teamens gemensamma resa som kan användas vid genomförandet av ett förbättingsarbete i din verksamhet, steg för steg:

1. Teamens egna aktiviteter på förskolan, steg 1:

 • Nuläget beskrivs via kartläggning och poster.
 • Baslinjemätning påbörjas.
 • Förankring av mål och förväntningar hos kollegor.

2. Lärandeseminarie 1:
Alla teamen träffas tillsammans med projektledningen och forskargruppen.

3. Teamens egna aktiviteter på förskolan, steg 2:

 • Mål och metoder för utsatta utomhusmiljöer bestäms.
 • Minst två förbättringstester med mätningar genomförs tillsammans med barnen.
 • Föräldrarna involveras.
 • Personalmätning påbörjas och genomförs var tredje vecka.

4. Lärandeseminarie 2:
Alla teamen träffas tillsammans med projektledningen och forskargruppen.

5. Teamens egna aktiviteter på förskolan steg 3:

 • Testerna utökas med framgångsrika exempel från andra team.
 • Teamen reflekterar över mätmetoderna och förbättrar dem eventuellt.

6. Lärandeseminarie 3:
Alla team träffas tillsammans med projektledningen och forskargruppen.

7. Teamens egen aktivitet på förskolan steg 4:

 • Testerna utökas för att hantera flera tester.
 • Teamen tolkar mätningar och och reflekterar över mätmetoderna.
 • Teamen sammanställer rapport.

8. Lärandeseminarie 4:

 • Alla team träffas tillsammans med projektledningen och forskargruppen.
 • Presentation av teamarbete från respektive förskola.

9. Inspirationsträff för teamen

10. Konferens med syfte att sprida alla erfarenheter från utvecklingsarbetena.

Deltagande pilotförskolor

Eksjö kommun: Blåsippans förskola, Baronens förskola

Habo kommun: Äventyrets förskola

Jönköpings kommun: Anna Dalins förskola, Huskvarna, Förskolan HallonEtt, Jönköping
Öxnehaga förskola, Huskvarna

Nässjö kommun: Grimstorps förskola och fritidshem, Malmbäcks Östra förskola

Tranås kommun: Ängaryds förskola

Resultat

Under arbetsprocessen har har förskoleteamen genomfört ett 70-tal tester. De allra flesta av dessa gav ett bra resultat eftersom testerna är gjorda där behovet av en bättre utomhusmiljö på förskolegården har varit störst. För att nå ett bra resultat behövs inte bara förbättringsidéerna utan även ett fungernade arbetssätt, från kartläggning till genomförande och mätning. Se bild/illustration (överst på webbsidan) över resultaten. Varje prick/färg är ett genomfört test vars resultat bedöms utifrån hur effekten blev på utomhusmiljön samt hur enkelt det var att genomföra.