Navigera till sidans huvudinnehåll

Folkhälsoarbete i Region Jönköpings län

OBS! Informationen har flyttats till annan plats: Folkhälsoarbete i Region Jönköpings län-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se) Denna sida uppdateras inte. 

Region Jönköpings län ansvarar för att utveckla och samordna folkhälsoarbetet i länet. Bra folkhälsa är ett av våra övergripande strategiska mål. Det handlar om att ge länets invånare förutsättningar för ett bra liv i en attraktiv region.

Vi arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att stödja invånarnas hälsa och livskvalitet. Vi följer variationen i befolkningens hälsa, till exempel mellan olika grupper, och utvecklar insatser som gör att skillnaderna minskar. Alla våra samlade insatser ska göra så att länets invånare har de bästa möjligheterna till att kunna påverka och ta ansvar för sin egen hälsa.

God folkhälsa kräver gott samarbete. Vi på Sektion folkhälsa ansvarar för att utveckla och samordna ett aktivt folkhälsoarbete i samarbete med länets kommuner, myndigheter, näringsliv, föreningsliv, civilsamhälle och andra aktörer i länet. Vårt uppdrag handlar både om att stödja det lokala folkhälsoarbetet i var och en av länets kommuner. Men det handlar också om att driva viktiga utvecklingsinsatser i delar av eller hela länet.

Nyhetsbrev Sektion folkhälsa

Hösten 2023 lanserades Sektion folkhälsas första nyhetsbrev!
Syftet med detta nyhetsbrev är att sprida aktuell kunskap om hälsoläget i Jönköpings län, uppmuntra goda och viktiga främjande insatser som sker runtom i länets folkhälsoarbete och inspirera till mer samverkan. Nyhetsbrevet planeras att ges ut två gånger per termin, och innehålla en bredd av sektionens främjande insatser och frågor.

Klicka för att prenumerera på nyhetsbrevet

Övriga frågor: 

Cecilia Boij, utvecklingskoordinator, Sektion folkhälsa

eller

Pirjo Väätäjä, administrativ samordnare, Sektion folkhälsa

Om du erhåller flera mejl av samma nyhetsbrev beror detta sannolikt på att ditt namn även ligger med i en mejlgrupp. 

Utgivna nyhetsbrev


Ansvarig utgivare: Annette Frisk, folkhälsochef på sektion Folkhälsa, Region Jönköpings län