Navigera till sidans huvudinnehåll

Introduktion till hälsolitteracitet

Hälsolitteracitet omfattar flera sorters färdigheter; att läsa och förstå information, att kunna förhålla sig till och värdera information och att kunna kommunicera hälsobudskap, både för att få råd angående den egna hälsan men också för att stödja andra i deras hälsorelaterade beslut. Utgångspunkten för hälsolitteracitet är att människor själva kan främja hälsa, lösa hälsoproblem och vara aktiva samarbetspartners i val av åtgärder och i beslut som fattas.

Tre nivåer av hälsolitteracitet

 • Funktionell hälsolitteracitet syftar på förmågan att läsa och använda skriftlig hälsoinformation.
 • Kommunikativ hälsolitteracitet syftar på individens kognitiva och sociala förmåga att kunna välja ut och kommunicera kring hälsa med andra utifrån den rådande situationen
 • Kritisk hälsolitteracitet handlar om förmågan att analysera och använda hälsoinformation för att bättre kontrollera olika livshändelser och situationer.

Hälsolitteracitet - i mötet med patienten

Jämlik vård innebär inte att behandla alla patienter lika utan snarare förmågan att behandla alla olika utifrån individens bakgrund, förutsättningar och behov. I hälso- och sjukvårdslagen samt FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskrivs tydligt individens rätt till anpassad information och kommunikation som ska ta hänsyn till såväl individens ålder, erfarenhet, mognad språkliga bakgrund samt eventuella funktionsnedsättningar

Viktigt att tänka på

 • Patienter med begränsad hälsolitteracitet har ofta sämre hälsa och är mindre nöjda med vården
 • Patienter med begränsad hälsolitteracitet ställer ofta färre frågor
 • Hälsolitteracitetsnivån följer inte alltid utbildningsnivån
 • Vårdpersonal överskattar ofta patienters hälsolitterata förmågor.
 • Ändrad livssituation som till exempel flytt till annat land, att bli förälder, att få en diagnos av något slag kan leda till minskad hälsolitteracitet

Varför behövs hälsolitteracitet?

 • För att kunna söka och hitta relevant information
 • För att kunna söka vård och veta när, var och hur vård ska sökas
 • För att förstå text på förpackningar, skyltar och kallelser
 • För att förstå information om hälsa, diagnoser, behandling
 • För att förstå varför undersökningar eller ingrepp sker
 • För att kunna analysera och värdera hälsoinformation
 • För att kunna kommunicera och ifrågasätta information
 • För att kunna följa information om egenvård/ medicinering
 • För att kunna planera och fatta hälsosamma beslut vad gäller t.ex. levnadsvanor

Vad kan en begränsad hälsolitteracitet innebära för individen?

 • Förstår inte hälsoinformation korrekt
 • Fattar beslut utifrån fel information
 • Följer inte instruktioner och information på rätt sätt
 • Förstår inte vikten av, deltar i, får nytta av hälsofrämjande insatser
 • Under- eller överutnyttjar vården
 • Åker till akuten för att få hjälp i högre utsträckning än andra
 • Upplever svårigheter med att kommunicera med personal inom hälso- och sjukvård
 • Ställer färre frågor när de träffar personal inom hälso- och sjukvård
 • Är, i högre utsträckning än andra, inte nöjd med hälso- och sjukvården

Vad kan du tänka på inför och under mötet med patienten?

 • Försök att mäta personens förståelse innan ny information ges
 • Förklara saker tydligt - Använd klarspråk
 • Lyft fram de tre saker som är viktigast
 • Uppmuntra att ställa frågor – använd öppna frågor
 • Använd ”återupprepning” (teach-back) för att vara säker på att personen har förstått
 • Skriv ner viktiga instruktioner eller viktig information
 • Erbjud användbart pedagogiskt material (bilder, pictogram etc.)

Instrument för att mäta hälsolitteracitet

Uppsala universitet och Göteborgs universitet har tagit fram svenska versioner av instrument för att mäta hälsolitteracitet. Instrumenten finns på webbplatsen Hälsolitteracitet som drivs av tre svenska forskare.

Svensk version av det europeiska hälsolitteracitetsinstrumentet HLS-EU-016 (pdf), Hälsolitteracitet

Fler mätinstrument, Hälsolitteracitet

Filmer om hälsolitteracitet

Detta är ett urval filmer om hälsolitteracitet och olika typer av kommunikationsstöd:

Förstå mig rätt – film om svenskt verktyg för förbättrad hälsokommunikation i vården (Youtube, 2,4 minuter)

Health Literacy Basics for Health Professionals – film på engelska från en kanadensisk hälsomyndighet (Youtube, 6 minuter)

KomHIT flykting – film om ett kommunikationsstöd inom vården (Youtube, 5 minuter)

Migration och hälsa – introduktionsföreläsning om hälsolitteracitet med Josefin Wångdahl (Youtube, 29 minuter)

Fler filmer finns länkade från verktygslådan på webbplatsen Hälsolitteracitet: Verktygslåda, Hälsolitteracitet