Navigera till sidans huvudinnehåll

Att tänka på vid tillgänglighetsanpassning

Olika förutsättningar och krav på tillgänglighet

Det finns flera saker att tänka på för att uppnå tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Några exempel:

Personer med nedsatt syn

För personer med nedsatt syn innebär tillgänglighet i den fysiska miljön att man ska kunna orientera och förflytta sig utan att bli utsatt för onödiga säkerhetsrisker. Ledstråk är viktigt för personer som använder teknikkäpp, vit käpp. Andra har nytta av kontrastmarkeringar. Tillgång till personlig service, till exempel i form av ledsagning, är ofta en förutsättning för att en obekant miljö ska vara tillgänglig. Information ska kunna lämnas i alternativa format, till exempel med skärmläsare, uppläsning med talsyntes eller punktskrift.

Personer med nedsatt hörsel

För personer med nedsatt hörsel innebär tillgänglighet att det finns tillgång till hörhjälpmedel som teleslinga, samtalsförstärkare eller receptionsslinga. Tillgänglighet handlar även om att ta hänsyn till hur kommunikationen sker muntligt då personer med hörselnedsättning kan behöva tid för bearbetning av det som sagts. Viktig information ska alltid lämnas skriftligt.

Personer med nedsatt rörelseförmåga

För personer med nedsatt rörelseförmåga innebär tillgänglighet främst att det ska vara möjligt att förflytta sig självständigt och säkert i den byggda miljön. Därför behöver underlaget vara jämnt och fast och man ska kunna ta sig fram utan att passera branta lutningar, trappor, höga trösklar, trånga passager och tunga dörrar. Man ska inte heller tvingas ta långa omvägar.

Personer med nedsatt kognitiv förmåga

Även för många personer med nedsatt kognitiv förmåga innebär tillgänglighet i den fysiska miljön att det är möjligt att orientera sig och använda miljön utan att utsättas för onödiga säkerhetsrisker. Inredning och utrustning ska utformas så att den är lättbegriplig. Bruksanvisningar ska vara konkreta och ha en tydlig formgivning. Hjälp av en handledare eller en assistent kan vara nödvändig vid kommunikation. Information av olika slag ska man kunna få i en förenklad form som är tydlig, konkret, kortfattad och entydig, till exempel skriven på lättläst svenska. Informationsskyltar ska vara lättbegripliga, till exempel med symboler.

Tillgängliga lokaler

En miljö som är utformad för personer med olika funktionsnedsättningar är bra för alla. Att göra lokaler tillgängliga betyder att personer med olika funktionsnedsättningar kan besöka offentliga lokaler och ta del av den verksamhet som finns i lokalen. Lokalerna ska även fungera som arbetsplats för personer med funktionsnedsättning.

Sedan 1 januari 2015 har Diskrimineringslagen en särskild diskrimineringsform - bristande tillgänglighet.

Boverket är den myndighet som ansvarar för samhällsplanering och byggande. Inom ramen för tillgänglighet finns föreskriften ”Enkelt avhjälpta hinder”.

Region Jönköpings län samarbetar med Funktionsrättsorganisationer i frågor som berör lokaler och anläggningar genom referensgrupp för byggfrågor som träffas regelbundet. 

Det finns en framtagen checklista för länets vårdcentraler, folktandvårdskliniker och ögonmottagningar. 

Enkelt avhjälpta hinder, Boverket.se

Tillgänglig information och kommunikation

Fingrar som läser punktskrift

För offentliga aktörer samt vissa privata aktörer som utför offentligt finansierade tjänster gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen ställer krav på att digital offentlig service ska vara tillgänglig.

Tillgänglig information innebär bland annat att arbeta med interna system och tjänster som exempelvis intranät. Det kan också handla om att förbättra tillgängligheten på den externa webben och i e-tjänster och appar.

Sedan 1 januari 2019 gäller lagen om tillgänglighet till digital service så kallad webb-direktivet. Ansvarig för den digitala omställningen är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

Region Jönköpings län erbjuder invånare som besöker och tar del av regionens verksamheter kostnadsfri anpassning av informationsmaterial. 

Information i tillgängligt format, Region Jönköpings län

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, digg.se

Hälsolitteracitet på folkhälsa och sjukvårdswebben

Tillgänglig verksamhet, service och tjänster

I Sverige beräknas ungefär 20 procent av befolkningen ha någon typ av funktionsnedsättning. Alla människor har rätt att bemötas på ett likvärdigt sätt med respekt, vänlighet och förståelse. För personer med funktionsnedsättningar är det extra viktigt att miljö, lokaler och de tjänster som verksamheten erbjuder är tillgängligt utformade. Det innebär en strävan att i varje möte göra det som är bäst för just den personen utifrån dennes förutsättningar.

För att skapa en tillgänglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning behöver man arbeta med såväl lokaler, information och arbetssätt likväl som planering hur tjänster och service utformas. Myndigheten för delaktighet (MFD) har tagit fram en vägledning för arbetet med tillgänglig verksamhet.  

Vägledning för en tillgänglig verksamhet, mfd.se

Vårdhandboken - omgivningens bemötande

Exempel som kan påverka tillgänglighet

Koncentration kan till exempel störas vid trötthet, stress eller med stigande ålder. Det kan då vara svårt att ta till sig information från en webbplats som är dåligt strukturerad, innehåller många obegripliga länkar, eller har alltför många bilder som inte är relevanta.

Personer med synnedsättningar eller kognitiva svårigheter kan ha svårigheter att använda tjänster som till exempel terminaler för självincheckning. 

Personer med nedsatt hörsel kan ha svårigheter att använda sig av olika digitala telefon- eller kommunikationssystem.

Personer med nedsatt rörelseförmåga kan uppleva svårigheter när lokaler inte ger möjlighet att självständigt förflytta sig mellan olika målpunkter. Exempel på målpunkter är reception, stor toalett (RWC), matinrättningar och samlingssalar eller konferensrum.