Navigera till sidans huvudinnehåll

Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel (ANDTS) - förebyggande barn och ung

Insatser för att skydda barn och unga mot andras och eget bruk av ANDTS utgör grunden för det hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbetet.  Studier visar att tidig debut av ANDTS är förknippat med risk för missbruk eller beroende i vuxen ålder. En längre exponeringstid och ökar risken för sjukdomar och för tidig död. Därför är det centralt med tidiga hälsofrämjande och förebyggande insatser.

En bild som illustrerar resultatet från folkhälsoenkät Ung kring spel och tobak

Metoder och verktyg 

Tobaksfri skoltid

Tobaksfri skoltid är en metod i sex steg som hjälper skolan att skapa en tobaksfri kultur i syfte att stödja elever till att förbli tobaksfria. När en skola inför tobaksfri skoltid betyder det att ingen form av rökning och snusning får förekomma under skoltid och att förbudet gäller alla.

Målgruppen är skolpersonal såsom rektorer, lärare och elevhälsa.

Steg 1 Tobakspolicy
Tobakspolicyn ska vara utgångspunkten för skolans tobaksförebyggande arbete. Det är den som beskriver hur ni ser på tobaksfrågan, hur ni vill arbeta med den och vad ni vill uppnå med ert arbete.

Steg 2 Förankring skolans personal
Förankra och få uppslutning kring skolans förhållningssätt och målbild bland skolans personal. Det har visat sig avgörande att man får en bred förståelse och acceptans för vad det är man försöker uppnå och varför man ska genomföra det tobaksförebyggande arbetet på skolan.

Steg 3 Förankring skolans elever
Förankra och få uppslutning kring skolans förhållningssätt och målbild bland skolans elever, syftar också till att ge förutsättningar för elevernas inflytande och delaktighet i det tobaksförebyggande arbetet på skolan.

Steg 4 Kommunikation
Kommunicera, synliggöra och förstärk skolans förhållningssätt till tobak. Utöver att skolpersonal och elever kan behöva påminnas då och då så är det också bra att ni kommunicerar till skolans övriga intressenter, så att också de känner till vad ni försöker uppnå och utifrån sin roll kan stödja ert arbete för en tobaksfri skoltid.

Steg 5 Förstärkande aktiviteter
Att förstärka skolans arbete för en tobaksfri skoltid. Det handlar om olika insatser som ni enligt skolans styrdokument ändå ska göra. Att stärka elevernas skydd mot tobak. Så som ANDT-undervisning, hälsosamtal och utvecklingssamtal.

Steg 6 Uppföljning
Att utvärdera, analysera genomfört arbetet samt utifrån det utveckla och stärka det fortsatta arbetet. Det handlar också om att bygga upp rutin och struktur så att det tobaksförebyggande arbetet blir en integrerad del i den ordinarie verksamheten.

Målgrupp

Barn och unga i skolålder (6-19 år).

ANDT på schemat

ANDT på schemat är ett metodmaterial för lärare. Det går ut på att integrera undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak i olika ämnen.

Utbildningen rikar sig till lärare i årkurs 6-9.

Tillvägagångsätt

De ämnen eller ämnesgrupper där ANDT på schemat med fördel kan tillämpas är biologi/kemi, samhällsorienterande ämnen, svenska, bild, matematik, idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap. Metodmaterialet är indelat efter de fyra drogerna Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak. Materialet inkluderar även värderingsövningar och examinationsuppgifter som ger ungdomarna möjlighet att undersöka, fundera, reflektera, värdera och ta ställning.

Målgrupp

Barn och ungdomar i årskurs 6-9.

SOTIS - Samtal Om Tobak I Skolan

Syfte

Sotis är en modell för Samtal Om Tobak i Skolan, utvecklad för att underlätta samtal om tobak (rökning och snus) med elever i skolan och på ungdomsmottagningen.

Modellen riktar sig till personal inom elevhälsa och på ungdomsmottagning.

Tillvägagångsätt

SOTIS kan användas både i samband med rutinmässiga hälsokontroller/hälsosamtal och spontanbesök. Modellen har utvecklats utifrån ett vetenskapligt underlag och använder en blandning av kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). Modellen består av strukturerade, korta och upprepade insatser som skräddarsys efter elevens erfarenhet av tobak. I Sotis finns tre så kallade spår.

Spår 1: tobaksfri elev

Spår 2: elev som experimenterar med tobak

Spår 3: elev som använder tobak

Målgrupp

Barn och unga i tonåren (12-19 år).

100 % ren hårdträning – PRODIS

Syfte

100% Ren Hårdträning är en arbetsmetod som syftar till att minska användningen av och tillgången till anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat. Metoden består av utbildning, diplomering och samverkan mellan gym, polis, idrott och kommun.

Metoden riktar sig till personal på gymanläggningar, polis och tjänstemän inom kommun.

Tillvägagångssätt

  1. Utbildning av nyckelpersoner (ägare av träningsanläggningar, träningsansvariga, instruktörer, polis, landsting, kommun, åklagarmyndighet och skola) i syfte att ge en ökad kunskap om effekter av preparaten, samt vilka metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet.

  2. Diplomering av träningsanläggningar. För att bli diplomerad måste träningsanläggningen uppfylla följande kriterier: utbildat personalen, utformat en policy och handlingsplan mot dopning som gäller alla tränande och personal, ha ett samarbete med polisen samt för föreningsdrivna träningsanläggningar dessutom ett samarbete med Distriktsidrottsförbundet, utsett en antidopningsansvarig på anläggningen samt att det ska finnas en antidopningspärm på anläggningen.

  3. Utveckling av ett aktivt samarbete mellan aktörer i lokalsamhället för att minska tillgången på och användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

I Jönköpings län samordnas och bekostas metoden av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Målgrupp

Besökare på länets gym- och träningsanläggningar.