Navigera till sidans huvudinnehåll

Anvisningar för att söka forskningsanslag

Hur görs ansökan?

Ansökan görs i förväg, inga ansökningar beviljas retroaktivt. Ansökan görs via ansökningssystemet Researchweb, ansökningsformulären öppnas i god tid före sista ansökningsdag.

Var noga med att du och dina eventuella medarbetare och handledare har uppdaterat era CV i Researchweb eftersom dessa används för bedömningen av ansökan. Det är också sökandens ansvar att se till att medarbetare och handledare besvarar din inbjudan om att medverka.

Verksamhetschefen ska intyga sitt godkännande genom att attestera din ansökan på de blanketter du anmodas att skicka in under ansökningsprocessen i Researchweb:

 1. Bekräftelse av ansökan (inom 5 dagar efter sista ansökningsdag)
 2. Förbindelse för att kunna rekvirera medel (när du fått besked att ansökan beviljats)
 3. Ekonomisk slutredovisning (när disponeringstiden för beviljat anslag är slut alternativt tidigare om anslaget redan är förbrukat eller inget ytterligare kommer att förbrukas). *

  * Blankett 3 gäller för ansökningar beslutade till och med 2023, ansökningar beslutade från och med 2024 slutredovisas i ansökans avsnitt återrapport istället. 

Ansökningssystemet Researchweb

Ansökningsdatum

Anslag till forskningsprojekt, forskningstid, projektplaneringstid eller tid för att skriva om uppsats till vetenskaplig artikel
31 mars, 31 oktober

Anslag till doktorandtid och postdoktorand- /handledartid
31 mars

Anslag till vetenskaplig konferens/forskningsvistelse eller publicering/språkgranskning
28 februari, 31 maj, 31 augusti, 30 november

Anslag till etikprövningsavgift
Vid behov

Vem kan söka?

Forskningsanslag från Futurum kan sökas av medarbetare grundanställda inom Region Jönköpings län eller hos privat vårdgivare inom vårdval i Jönköpings län. Sökanden ska vara anställd samt i aktiv tjänst minst 20 %, med eventuell forskningstid därutöver. Anställda vid Hälsohögskolan i Jönköping kan söka anslag till forskningsprojekt vid samverkan med forskare inom Region Jönköpings län men inte forskningstid eller konferensanslag. Varje sökanden får ha max en ansökan per kategori per ansökningsomgång.

Riktlinjer för beviljande av Futurums forskningsanslag

Vad kan jag söka medel för?

 • Anslag till forskningsprojekt
 • Anslag till forskningstid
 • Doktorandtid
 • Postdoktorand- eller handledartid
 • Anslag till projektplaneringstid/prova på forskning
 • Anslag till tid för omskrivning av uppsats till vetenskaplig artikel
 • Anslag till etikprövningsansökan
 • Anslag till språkgranskning/publiceringskostnad
 • Anslag till internationell vetenskaplig konferens (även digital) i samband med forskningspresentation

Uppsatser

Futurum beviljar inte forskningsmedel till uppsats på grundnivå (C-uppsats, kandidatuppsats) eller till uppsats på avancerad nivå (D-uppsats, magister- eller masteruppsats). Två veckors forskningstid kan beviljas för att omarbeta en uppsats på avancerad nivå till vetenskaplig artikel.

Ansökningar som prioriteras

 • Har god vetenskaplig kvalitet, kompetens och originalitet
 • Har kliniskt relevanta frågeställningar
 • Omfattar projekt som ger kunskap som omedelbart kan förbättra Regionens verksamhet och/eller befolkningens hälsa
 • Omfattar projekt som ingår i forskarutbildning
 • Har anknytning till Regionens verksamhet
 • Projekt inom området klinisk patientnära forskning prioriteras

Futurum prövar vetenskaplig kompetens/handledning för det föreslagna projektet.

Om du erhåller anslag

Om ansökan blir beviljad ska sökanden vara anställd och verksam minst 20 % inom Regionen (eller hos privat vårdgivare inom vårdval) respektive Hälsohögskolan det/de år då beviljade medel ska utnyttjas. Utbetalning av beviljat anslag sker retroaktivt via sökandens ekonomienhet allt eftersom kostnader uppstår (med undantag för doktorand- och post doktorandtid som registreras direkt i lönesystemet).

När anslaget är förbrukat, eller det står klart att inga ytterligare medel ska förbrukas, ska ansökan kompletteras med en vetenskaplig rapport, inklusive populärvetenskaplig sammanfattning (gäller anslag till forskningsprojekt och forskningstid) senast 2 år efter beslut, och återkoppling till berörda verksamheter göras. Eventuell ansökan om förlängd rekvireringstid görs via särskilt formulär i Researchweb innan föregående rekvireringstid utgår.

Researchweb