Navigera till sidans huvudinnehåll

Anvisningar för att söka forskningsanslag

Hur görs ansökan?

Ansökan görs i förväg, inga ansökningar beviljas retroaktivt. Ansökan görs via ansökningssystemet Researchweb, där samtliga ansökningsformulär finns (öppnas i god tid före sista ansökningsdag). Verksamhetschefen ska intyga sitt godkännande genom att skriva under din ansökan på de blanketter du anmodas att skicka in under ansökningsprocessen i Researchweb:

 1. Bekräftelse av ansökan (inom 5 dagar efter sista ansökningsdag)
 2. Förbindelse för att kunna rekvirera medel (när du fått besked att ansökan beviljats)
 3. Ekonomisk slutredovisning (när disponeringstiden för beviljat anslag är slut alternativt tidigare om anslaget redan är förbrukat eller inget ytterligare kommer att förbrukas).

Ansökningsdatum

Anslag till forskningstid, forskningsprojekt, projektplaneringstid/prova på forskning, skriva om uppsats till vetenskaplig artikel, publicering eller språkgranskning
31 mars, 31 oktober

Anslag till doktorandtid och postdoktorand tid
31 mars

Anslag till konferensresa eller forskningsvistelse
31 januari, 31 mars, 31 augusti, 31 oktober

Anslag till etikprövningsavgift
Vid behov

Vem kan söka?

Forskningsanslag från Futurum kan sökas av medarbetare grundanställda inom Region Jönköpings län eller hos privat vårdgivare inom vårdval i Jönköpings län. Sökanden ska vara anställd och verksam minst 20 %. Anställda vid Hälsohögskolan i Jönköping kan söka anslag till forskningsprojekt men inte forskningstid eller konferensanslag. Varje sökanden får ha max en ansökan per kategori per ansökningsomgång.

Vad kan jag söka medel för?

 • Anslag till forskningsprojekt
 • Anslag till forskningstid
 • Doktorandtid
 • Postdoktorand tid
 • Anslag till projektplaneringstid/prova på forskning
 • Anslag till tid för omskrivning av uppsats till vetenskaplig artikel
 • Anslag till etikprövningsansökan
 • Anslag till språkgranskning/publiceringskostnad
 • Anslag till internationell vetenskaplig konferens (även digital) i samband med forskningspresentation

Uppsatser

Futurum beviljar inte forskningsmedel till uppsats på grundnivå (C-uppsats, kandidatuppsats) eller till uppsats på avancerad nivå (D-uppsats, magisteruppsats). Två veckors forskningstid kan beviljas för att omarbeta en uppsats på avancerad nivå till vetenskaplig artikel.

Ansökningar som prioriteras

 • Har god vetenskaplig kvalitet, kompetens och originalitet
 • Har kliniskt relevanta frågeställningar
 • Omfattar projekt som ger kunskap som omedelbart kan förbättra Regionens verksamhet och/eller befolkningens hälsa
 • Omfattar projekt som ingår i forskarutbildning
 • Har anknytning till Regionens verksamhet
 • Projekt inom området klinisk patientnära forskning prioriteras
 • Futurum prövar vetenskaplig kompetens/handledning för det föreslagna projektet

Om du erhåller anslag

Om ansökan blir beviljad så ska sökanden vara anställd och verksam inom Regionen (eller hos privat vårdgivare inom vårdval) respektive Hälsohögskolan det/de år då beviljade medel ska utnyttjas. Utbetalning av beviljat anslag sker retroaktivt via sökandens ekonomienhet allt eftersom kostnader uppstår (med undantag för doktorand- och post doktorandtid som registreras direkt i lönesystemet). När anslaget är förbrukat, eller det står klart att inga ytterligare medel ska förbrukas, ska ansökan kompletteras med en vetenskaplig rapport, inklusive populärvetenskaplig sammanfattning (gäller anslag till forskningsprojekt och forskningstid) senast 2 år efter beslut, och återkoppling till berörda verksamheter göras. Eventuell ansökan om förlängd rekvireringstid görs via särskilt formulär i Researchweb helst innan föregående rekvireringstid utgår men senast 2 månader efter.