Navigera till sidans huvudinnehåll

Planen för att möta framtidens behov av hälso- och sjukvård

”Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård” är ett strategiskt dokument som visar den övergripande riktningen för Region Jönköpings läns hälso- och sjukvårdsarbete. Riktningen formuleras i sex strategier som konkretiseras i utvecklingsområden där aktörer inom länet samverkar för att formulera och testa nya arbetssätt som ska implementeras i det dagliga arbetet och driva omställningen. Målet är bästa möjliga hälsa hos hela befolkningen och en bättre och jämlik vård. Våra invånare ska veta att ”jag får den vård jag behöver när jag behöver den och på det sätt jag behöver”.

Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård 2020-2030

De sex olika strategierna följs upp genom nationell och lokal mättavla (länka till sida under uppföljning?) samt berättelser (länka till sida under kommunikationsstöd). Nämnd för folkhälsa och sjukvård arbetar fram konkreta mål och mätetal. Mätetalen är tänkt att visa förflyttningen och värdet som blir för invånarna allteftersom vi utvecklar Nära vård.

Bakgrund

Under de senaste decennierna har det gjorts stora framsteg inom den svenska hälso- och sjukvården. Ny teknik, nya mediciner och behandlingsmetoder gör att vi idag lever längre och mår bättre. Många sjukdomar som tidigare var dödliga kan i dag botas eller har övergått till att bli kroniska tillstånd som man kan leva med. Detta innebär att behovet av vård ökar, och att betydligt fler invånare ska dela på samma resurser som hälso- och sjukvården har idag.

Vi står även inför förändringar i samhället som innebär nya beteenden, behov och förväntningar. Vi blir allt mer digitala, och vill kunna utföra våra ärenden och få stöd på ett enkelt och smidigt sätt när det passar. Det innebär att det behöver finnas flera tjänster för samma behov så olika individers behov tillgodoses. Människor vill ha möjlighet till dialog och utifrån sina egna resurser, vilja och förmåga kunna påverka och vara delaktiga i utformandet av allt som påverkar den egna hälsan och vardagen.

För att kunna möta framtidens utmaningar behöver vi ställa om till en hälso- och sjukvård som är mer hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv. Invånarnas olika sökmönster behöver mötas av vårdens tjänster och kompetenser, och vi behöver förstå hur förväntningar på helt nya tjänster och enkla relationer mellan patient och vården utvecklas i samskapande.

Sex övergripande strategier

  1. Förstärka invånarens egna resurser och bidra till ett samhälle som stödjer hälsosamma val i vardagen
  2. Öka tryggheten genom jämlik, säker och personcentrerad vård
  3. Enklare vardag för patienter och medarbetare med stöd av anpassat tjänsteutbud och ökad digitalisering
  4. Primärvården är basen, specialiserad och högspecialiserad diagnostik och sjukhusvård finns tillgänglig när den behövs
  5. Utveckling av framtidens arbetsplats med fokus på medarbetarskap och kompetensutveckling
  6. Leda och utveckla för att förstärka goda relationer som bidrar till sömlös samverkan där värde skapas tillsammans

Nära vård

Nära vård är en viktig del i arbetet för att möta framtidens behov av hälso- och sjukvård. Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är egenvården, alltså det som individen själv, med hjälp av sina nätverk, och med stöd av kommun och region kan göra för att leva ett hälsosamt liv. Basen för länets hälso- och sjukvård är primärvården, alltså vårdcentral, privat vårdgivare, och den vård och omsorg som ges av kommuner. Specialiserad sjukhusvård finns tillgänglig när den behövs.

Den nära vården lägger ett större fokus på individens unika behov och förutsättningar. Det ska bli enklare att främja sin hälsa, både förebyggande och om man lever med sjukdom. Våra invånare ska även känna till vart de kan vända sig om de behöver rådgivning eller stöd, och vilka verktyg som finns till förfogande. Vården ska alltid utformas tillsammans med individen, och grunda sig på frågan ”Vad är viktigt för dig?”. Våra invånare ska kunna vara trygga i att den vård de behöver finns där när de behöver den och på det sätt de behöver.