Navigera till sidans huvudinnehåll

Stöd för framtagande av lokala överenskommelser i Jönköpings län

Bakgrund

Enligt Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) och Socialtjänstlag (2001:453) är Region och kommuner skyldiga att ingå överenskommelser om samverkan för personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.

Jönköpings läns 13 kommuner är olika till storlek och har olika förutsättningar och utvecklingsbehov. Lokala överenskommelser, mellan Regionala och kommunala verksamheter, ska beskriva hur samverkan mer konkret kan omsättas i praktiken.

Ansvariga för att ta fram och följa upp lokala överenskommelser är Strategigrupp psykiatri missbruks tre lokala arbetsgrupper (Region Jönköpings län, 2021).

Det är viktigt att:

 • den lokala överenskommelsen tas fram i en gemensam process av de båda huvudmännen i den enskilda kommunen/ länsdelen.
 • berörda verksamheter involveras, till exempel kan redan befintliga forum för samverkan engageras.
 • beakta målgruppens perspektiv genom att i processen försöka ha med person/personer med egen erfarenhet av insatser inom området.
 • den lokala överenskommelsen så konkret och tydligt som möjligt beskriver hur samverkan ska ske i praktiken på lokal nivå

Syfte och mål med lokal överenskommelse

Syftet är att de skriftliga lokala överenskommelserna i respektive kommun/länsdel ska komplettera den länsövergripande överenskommelsen (Region Jönköpings län, 2021) och klargöra hur, av vem och när samverkan sker för att erbjuda tidiga insatser, stöd, vård och behandling som är jämlik och av god kvalitét samt hur den lokala ansvarsfördelningen mellan kommunens och regionens verksamheter ser ut.

Målet är att den missbruks- och beroendevård som kommuner och hälso- och sjukvård erbjuder är utformad utifrån befintlig kunskap om effektiva metoder och arbetssätt i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer för att möta målgruppens behov.

Arbete inför lokal överenskommelse

Gör gärna en nulägesanalys gällande lokal kontext för målgruppen (kön, ålder, problematikens omfattning med mera) och dess behov:

 • målgrupp- vilka nås inte idag?
 • befintliga processer och flöden för målgrupperna- vilka saknas? vilka bör utvecklas och hur görs det?
 • inflytande och delaktighet för målgrupperna
 • personalens kompetens

Implementering

Beskrivning av det lokala implementeringsarbetet av den lokala överenskommelsen och Nationella vård- och insatsprogrammet (VIP), exempelvis:

 • Hur görs läns- och lokala överenskommelsen och VIP kända inom berörda verksamheter?
 • Hur säkerställs att de används av alla som berörs?
 • Hur hålls arbetet i över tid?
 • Behövs kompetensutveckling – för vem och när?

Referenser

Överenskommelse kring samverkan gällande vård och stöd för personer med riskbruk, missbruk och beroende mellan kommunerna och Regionen i Jönköpings län