Navigera till sidans huvudinnehåll

Införandet av länsgemensamma programområden och vårdförlopp

Sjukvårdens ledningsgrupp beslutade i december 2021 att samordna etableringen av länsgemensamma programområden och införandet av vårdförlopp och andra nationella kunskapsstöd.

Hösten 2022 startade länsgemensamma programområden för:

  • Hjärt- och kärlsjukdomar
  • Nervsystemets sjukdomar
  • Psykisk hälsa

Våren 2023 startade programområdena:

  • Cancersjukdomar
  • Levnadsvanor
  • Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Ytterligare programområden på väg att starta:

  • Rörelseorganens sjukdomar
  • Äldres hälsa
  • Ögonsjukdomar

De första programområdena testar och hjälper till att förtydliga uppdraget som diskuterades vid workshopar 2021 samt utvärdera etableringsprocessen och metoderna för implementering av kunskapsstöd.

Etablering av länsgemensamma programområden påverkar arbetet i medicinska programgrupper, process- och Faktagrupper. Tidigare intervjuer och kartläggningar visar att dessa grupper ofta stämmer bra överens med de  nationella programområdena. Samverkan i och mellan grupperna varierar dock liksom omfattning på uppdragen, mandat och representation från primärvården.

Som en del i förändringsarbetet finns en ny modell för primärvårdsrepresentation i Faktagrupper. 

Etableringen av programområden samordnas av staberna för Medicinsk vård, Kirurgisk vård och Psykiatri, rehabilitering och diagnostik tillsammans med sektionerna för folkhälsa och primärvård och rehabilitering.

Då flera fastställda nationella vårdförlopp och kunskapsstöd ställer krav på omfattande samverkan mellan verksamheter och vårdnivåer kan det bli aktuellt att starta fler programområden under 2023. Sådana beslut fattas i sjukvårdens ledningsgrupp.