Navigera till sidans huvudinnehåll

Särskilt arvode för privata fysioterapeuter

Ersättning kräver avtal

Ersättning enligt särskilt arvode lämnas till fysioterapeuter med avtal (enligt Lag om ersättning för fysioterapi) och som uppfyller krav på vidareutbildning och yrkeserfarenhet (Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi).

Ersättning betalas även ut till vikarie som är godkänd för särskilt arvode.

Normalarvodet är ett enhetligt arvode för den huvudsakliga delen av behandlingarna i verksamheten. Därför ska särskilt arvode utgöra en del av behandlingarna.

Beslut om rätt att få debitera särskilt arvode fattas av Folkhälsa och sjukvård.

Ansökan om avtal för särskilt arvode

Ansökan gör du på ansökningsblankett för särskilt arvode. Vi hanterar endast kompletta ansökningar med vidimerade kopior av intyg för utbildning och yrkeserfarenhet. Att vidimera en kopia innebär att en person intygar med namn, adress och telefonnummer att den kopia du skickar in stämmer överens med originalet.  

Skicka din ansökan till:

Region Jönköpings län
Folkhälsa sjukvård
Box 1024
551 11 Jönköping

Bedömningar av inkomna ansökningar sker en gång i kvartalet. Vid beviljande sätts datum för när särskilt arvode ska börja gälla med start första dagen i ny kalendermånad.

Krav för att kunna få avtal med oss

Grundkrav - Yrkeserfarenhet

Du ansöker om inom vilka åtgärder du vill ha avtal med oss.

Det krävs yrkeserfarenhet motsvarande minst två års heltidsarbete som fysioterapeut inom för åtgärden adekvat område under de senaste fem åren.

Yrkeserfarenhet inom för åtgärden adekvat område ska kunna styrkas med skriftligt intyg utfärdat av verksamhetschef eller motsvarande.

Grundkrav - Utbildning

Särskilt arvode lämnas endast till en fysioterapeut med minst 45 poängs högskolepoäng inom för åtgärden adekvat område.

Kurser understigande en vecka och som inte ingår i en längre sammanhållen utbildning är inte relevanta. Du behöver därför inte redovisa sådana kurser vid ansökan.

Adekvata utbildningar

Region Jönköpings län följer ”Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt §§ 7 och 8 i Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi”. Vägledningen är framtagen av Fysioterapeuterna, Landstingen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).