Navigera till sidans huvudinnehåll

Hantering av medicinsk service vid leverantör annan än Region Jönköpings län

I Budget med verksamhetsplan för 2015 finns ett beslut att öppna upp för vårdcentraler i alternativa driftsformer att teckna avtal med annan Swedac-ackrediterad medicinsk service är den som Region Jönköpings län själv har. Detta under förutsättning att det obligatoriska systemen Cosmic och ROS eller kompatibla system med dessa används, för att säkra tillgänglig information oavsett leverantör.

För att utreda möjligheterna att lösa detta med en teknisk integration har en förstudie genomförts. Förstudien har undersökt och analyserat vilka krav regionen ska ställa på de privata leverantörerna samt gett lösningsförslag på kort och lång sikt, utrett kostnader samt juridiska aspekter.

Resultatet av förstudien visar att det skulle krävas ett stort arbete och höga kostnader för att utveckla en IT-lösning som integrerar andra leverantörer för medicinsk service. Regionledningskontoret har utrett frågan ytterligare och kommit fram till en manuell lösning.

Hantering i Cosmic

I Cosmic hanteras redan idag remisser och svar på undersökningar som genomförs i andra landsting/regioner. Därför finns en funktion som möjliggöra att remisser skrivs i Cosmic, skrivs ut på papper och skickas till aktuell medicinsk service enhet. Svar som kommer från enheten scannas in i journalen. Sökord för dessa funktioner finns i Cosmic redan idag.

Med denna funktion kan vårdgivare i alternativ driftsformer anlita privata aktörer av medicinsk service och samtidigt säkra att remisser och svar finns tillgängliga för åtkomst av berörda. Röntgenbilder tagna av privat leverantör av medicinsk service skickas till regionens röntgenavdelning enligt överenskommelse. Kontakperson IT-planeringschef Ninna Ström.

Effekter med lösningsförlaget utifrån genomförd riskanalys i förstudien:

  • Funktionen finns redan idag i Cosmic och kan därför aktiveras omgående. Ingen konfigurering eller extra resurser krävs för att starta. Inga undanträngningseffekter på annan utveckling i ROS.
  • Ansvarsförhållandet blir tydligt genom att den vårdcentral som anlitar en extern leverantör ansvarar för att skanna in svaret i Cosmic och blir därmed informationsägare.
  • Eventuella referensintervall finns beskrivna i svaret från leverantören av medicinsk service. Ansvar ligger på vårdcentralen att ta ställning av svaret utifrån dessa referensintervall och behöver vara medvetna om att det kan finnas en skillnad mot referensintervallen i ROS.
  • Remissvaren finns tillgängliga i Cosmic för alla som behöver ha tillgång till dem. För att tydliggöra om det finns ett svar inskannat i Cosmic vid remittering till annan enhet ska det tydligt framgå i remissen var svar finns att hämta. En risk kommer dock att kvarstå att prov eller röntgensvar som finns inskannade i Cosmic missas om patienten kommer till annan vårdgivare som inte är medveten om att inte alla svar finns i ROS.