Navigera till sidans huvudinnehåll

Vårdval

Här finns information till vårdgivare som har avtal eller är intresserade av avtal med Region Jönköpings län enligt lagen om valfrihetssystem. Vårdval i Jönköpings län ska stärka invånarnas inflytande, tillvarata och utveckla de professionella gruppernas kompetens och styra mot önskvärda resultat.

Övergripande mål

God och jämlik hälsa

I Jönköpings län har vårdcentralen ett stort ansvar för att alla invånare får den hälso- och sjukvård de behöver, när de behöver den och på det sätt som de behöver den.
Vårdcentralens uppdrag utgår från definitionen av god vård och Region Jönköpings läns vision och övergripande mål för hälso- och sjukvården.

Vårdval i Jönköpings län ska:

  • stärka invånarnas inflytande
  • tillvarata och utveckla de professionella gruppernas kompetens
  • styra mot önskvärda resultat

Vårdval inom primärvård

Regionen har godkänt och skrivit avtal med 40 vårdcentraler med för invånarna 18 valbara filialer. Av vårdcentralerna ägs och drivs 12 av privata vårdgivare. Vårdcentralerna Bra Liv är samlingsnamn för de 28 vårdcentraler som ägs och drivs av Region Jönköpings län. Vårdcentralen är förstahandsval när invånarna har behov av hälso- och sjukvård.

Vårdval inom specialiserad vård

Region Jönköpings län har godkänt och skrivit avtal om öppen specialiserad ögonsjukvård med åtta ögonläkarmottagningar. Fem av mottagningarna drivs av privata vårdgivare och tre av Region Jönköpings län.

Avdelningen för folkhälsa och sjukvård på Regionledningskontoret ansvarar för handläggning av ansökningar och godkännande av leverantörer samt samordning av Region Jönköpings läns arbete med uppdrag, villkor och uppföljning av vård som bedrivs inom vårdval.

Folkhälsa och sjukvård

Regionens hus
Box 1024
551 11 Jönköping
vardval@rjl.se

 

Kontaktpersoner primärvård

Medicinskt sakkunnig/Vårduppdrag

 

Vårduppdrag


 

Ekonomi

 

Ekonomiadministration/ersättning

 

Patientadministrativa system

 

Samordnare för studierektorer för ST-läkare i allmänmedicin

 

 

Kontaktpersoner ögonsjukvård

Vårduppdrag

 

Vårduppdrag

Lisa Melander
lisa.melander@rjl.se
010 24 241 05

 

Ekonomiadministration/ersättning

Susanne Pettersson
susanne.a.pettersson@rjl.se
010-24 240 86

 

Kontaktpersoner övrigt

Fysisk tillgänglighet

Maria List Slotte

maria.list.slotte@rjl.se

 

Vårdgarantin


Villkoren för primärvården inom vårdval i Jönköpings län fastställs årligen av regionfullmäktige som en del i beslutet om regionens budget och flerårsplan. Villkoren definieras i förfrågningsunderlaget ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.

Här publiceras förtydliganden och eventuella ändringar i villkoren som beslutas mellan regionfullmäktiges budgetbeslut.


Villkoren för primärvården inom Ögonsjukvård inom vårdval Region Jönköpings län fastställs årligen av regionfullmäktige som en del i beslutet om regionens budget och flerårsplan. Villkoren definieras i förfrågningsunderlaget ”Ögonsjukvård inom vårdval Region Jönköpings län”.

Här publiceras förtydliganden och eventuella ändringar i villkoren som beslutas mellan regionfullmäktiges budgetbeslut.