Navigera till sidans huvudinnehåll

Etikombud

På enhets/kliniknivå bedrivs etikarbete av etikombud i samarbete med respektive enhets/verksamhetschef. Målet är att det ska finnas etikombud inom alla vårdenheter i Region Jönköpings län.

Målet är att etikombuden ska utgöra en resurs som kan fördjupa den etiska diskussionen i det patientnära arbetet och fånga upp etiska problem och frågeställningar inom olika verksamheter. Ombuden bildar dessutom ett nätverk för personer med intresse för etiska frågor.

Att vara etikombud är ett frivilligt åtagande. Det är första linjens chef som utser ett eller flera ombud inom kliniken. Etikombuden erhåller en introduktionsutbildning vars syfte är att ge kunskap i etikens grundbegrepp och teorier och träning i etisk analys och argumentation. Från och med 2017 går den under beteckningen "Etikskolan". Totalt har närmare 500 etikombud utbildats sedan starten 2000.

Samarbetsrum för etikombud (begränsad behörighet)