Navigera till sidans huvudinnehåll

Etikrådets uppdrag

I Region Jönköpings län finns sedan 1996 ett etikråd med uppdrag att initiera, stödja och stimulera etikarbetet.

Rådets insatser riktas mot personal inom hälso- och sjukvård och tandvård samt förtroendevalda. På enhets/kliniknivå är etikarbete ett arbetsledaransvar där etikombud kan utgöra en värdefull resurs.

Etikrådet är tvärprofessionellt och representerar olika verksamheter och geografiska områden inom Region Jönköpings län. Sjukhukyrkan är också representerad. Rådet sammanträder ca tio gånger per år. Etikrådet rapporterar till regiondirektören en gång om året. Omvärldsbevakning sker bland annat genom deltagande i nationella konferenser och via ett nationellt etiknätverk.

Etikrådet har uppdraget att initiera, stödja och stimulera etikarbetet, bland annat genom att

  • höja den etiska kompetensen hos medarbetare och förtroendevalda
  • främja samtal och etisk reflektion i planering, beslut och daglig verksamhet
  • ge vägledning och stöd kring etik och förhållningssätt.

Etikrådet deltar aktivt i arbetet med jämlik vård och hälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Etikrådet har också ansvar för samordning av den andliga vården och för att främja arbetet med existentiell hälsa.

Etikrådet är rådgivande och tar inte ställning till enskilda forskningsprojekt, patientärenden och/eller frågor som har arbetsrättslig anknytning.

Etikrådet har en jourfunktion för råd och stöd i etiska frågeställningar kopplade till enskilda kliniska patientärenden. Rådgivning sker i form av ett strukturerat samtal med frågeställaren och beskrivs närmare i dokumentet "Rutin för handläggning av etiska frågeställningar i klinisk vardag".

Seminarier, föreläsningar och nätverksträffar för etikombuden arrangeras kontinuerligt. I personaltidningen Pulsen finns en etikspalt som utgör ett forum för debatt och information i etikfrågor.

Etikrådet har samlat material i form av böcker, trycksaker och film som handlar om etik och bemötande i en "etisk verktygslåda” som kan lånas på sjukhusbiblioteken eller köpas till arbetsplatsen. Delar av materialet finns även på webben.

Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund har 2018 sammanställt Tips för lokala etikarbetsgrupper i form av en punktlista som beskriver etikrådets funktion, rättsliga ställning, uppdrag, organisation, resurser, verksamhetsförankring, kompetens och erfarenhet. Etikrådet inom Region Jönköpings län uppfyller flertalet kriterier på denna lista, men saknar extern akademiska deltagare.
Tips för lokala etikarbetsgrupper, Svenska Läkaresällskapet

2008 tog etikrådet på uppdrag av landstingsfullmäktige fram en etisk värdegrund för dåvarande Landstinget i Jönköpings län. Dokumentet sammanfattar viktiga lagar och etiska principer som sammantaget bidrar till den etiska värdegrunden. I "Etisk verktygslåda" finns även andra landstings värdegrundsdokument.