Navigera till sidans huvudinnehåll

Innehåll i boken Det viktiga mötet

När patienten kommer till vården

Tillgänglighet

 • Patienten vill ändra besökstid
 • Att hålla vad man lovar
 • När vårdåtgärder skjuts upp
 • Uppföljning av patienten

Att visa patienten omtanke och respekt

 • Känsliga frågor
 • Sekretess
 • Patientens integritet

Att lämna svåra besked

 • Besked om obotlig sjukdom
 • Meddela dödsfall
 • Dödsfall i hemmet

Patienter med behov av särskilt stöd

 • Patient känner sig utsatt för övergrepp
 • Söker sjukvård utan klar sjukdomsbild

Patienter med annan kulturell bakgrund

 • Att inte känna sig delaktig
 • Att lyssna och förstå patienter med språkproblem
 • Att vara tydlig i språket

Hur informerar vi patienten?

 • Att erbjuda tid
 • Att erbjuda tid med framförhållning
 • Skriftlig information som inte stämmer
 • Behandling som upphör
 • Att vara tydlig mot patienten
 • Att ta patientens oro på allvar

När diagnos och behandling ifrågasätts

 • Respektera varandras åsikter
 • Patienten känner sig misstrodd
 • Alternativ vård efterfrågas
 • Oenighet mellan läkare och patient
 • Olika bedömning av sjukdom
 • Patienten röntgades inte efter trauma
 • När ekonomin begränsar
 • Bristande tillsyn

Ansvar, samarbete och rutiner

Vem har ansvaret?

 • Besked till patienten
 • Ingen tar ansvar

Samarbete mellan landsting och kommun

 • Oklar ansvarsfördelning
 • Samarbetet mellan sjukvård och gruppboende
 • Sjukvård – eget boende

Rutiner i vården

 • Remisser som inte kommer fram
 • Kontakt mellan primärjour och bakjour
 • Att få läsa sin journal
 • Trycksår efter att ha legat länge på en bår

Trivsel

 • Trivsel för patienten på avdelningen
 • Rent och snyggt

Närstående – en tillgång i vården?

 • Närstående till långvarigt sjuka
 • Flera närstående
 • Stöttning av närstående
 • Närstående som inte får tala med läkare

Hantering av klagomål

 • Respektera patientens upplevelse
 • Patienten som budbärare
 • Patient som klagat förr
 • Att ta klagomål på allvar
 • Förhållningssätt gentemot patienten
 • Att skapa konstruktiv dialog