Navigera till sidans huvudinnehåll

Stöd i förberedelser och genomförande av samtal om etik

Förberedelser

För att materialet ska komma till nytta krävs både tid för förberedelser och genomförande. Några frågor att ställa i ett inledande skede är:

Vad vill vi åstadkomma? Och är vi överens om det? Ett utvecklingsarbete blir sällan bra om man drar åt olika håll.

Handlar det om att ta upp ett känt problem (en särskild händelse, ett klagomål från patienter och anhöriga, något vi har dåligt samvete för etc)? Eller vill vi rent generellt prata om värdet av ett gott bemötande?

Ska vi genomföra en punktinsats vid en enstaka utvecklingsdag? Starta en studiecirkel eller reflektionsgrupp som träffas vid flera tillfällen över längre tid? Ska vi ha en kortare återkommande punkt på våra arbetsplatsträffar om etik och bemötande?

Vilka ska vara med och vem eller vilka ska hålla i det hela? All personal, en viss avdelning eller någon specifik kategori av medarbetare? Om du är arbetsledare, tänk på att klinikens etikombud kan utgöra en resurs. Landstinget utbildar också ledare för reflektionsgrupper.

Svaret på ovanstående frågor styr både angreppssätt och val av material.

Vem gör vad?

Utse i arbetslaget:

 • En ledare som förbereder och håller i samlingen, ger instruktioner och ser till att inte samtalet spårar ur
 • En tidshållare som hjälper till att hålla koll på klockan
 • Någon som dokumenterar

Allmänna råd

Fundera i förväg på var tyngdpunkten ska ligga, beroende på grupp och behov.

Skapa gärna ett "boxupplägg" enligt sid 5 i handledningsmaterialet från Fritt fram.

Förbered lokalen och tekniken noga:

 • bästa möblering?
 • skrivmaterial
 • dator, projektor
 • ev DVD-spelare/ljud

Våga styra samtalet. Fördela ordet så att alla kommer till tals. Tvinga ingen att prata, men håll tillbaka "storpratarna".

Den tid man kan disponera totalt och vid varje tillfälle påverkar i hög grad arbetssätt och val av material. Tipsen nedan är sorterade utifrån om man vid varje enskilt tillfälle har bara en kvart, kanske en timma eller rentav större delen av en arbetsdag till sitt förfogande. Öppna lådan och sätt igång, den är full av kunskapskarameller!

På en kvart

Ofta tycks det inte finnas något utrymme för samtal och etisk reflektion. Med god vilja kanske det ändå går att avsätta en kvart på arbetsplatsträffen? Här följer förslag på material att använda om man bara har så lite tid till sitt förfogande varje gång. Under en längre period kan man ändå komma igenom hela materialet.

Det viktiga mötet

Det viktiga mötet är ett material baserat på fall som har anmälts till patientnämnden. Dessa har delats in i sex olika kategorier. Efter varje fall finns följdfrågor som uppmanar till samtal om vilka rutiner och arbetssätt man tillämpar på den egna arbetsplatsen. Bokens alla rubriker/fall

Utgå från ett tema som känns angeläget eller följ materialet i ordningsföljd, men hoppa över det som inte känns relevant.

Läs fallet högt och så inlevelsefullt som möjligt. Det är viktigt för att väcka intresse.

Samtala utifrån de föreslagna frågorna eller egna frågor, först i små ”bikupor” på 2-3 personer och sen i storgrupp.

Utse någon som skriver ner vad som sägs. Låt ledningsgruppen/motsvarande bearbeta materialet och prioritera bland det som framkommer och säkra att goda idéer och synpunkter följs upp. Arbeta gärna med förbättringar med hjälp av PGSA-metoden (Qulturums webbplats, nytt fönster).

Tips: Man kan också utgå från eventuella anmälningar till patientnämnden eller patientens direktkanal som rör bemötandefrågor på den egna arbetsplatsen.

Lilla bemötandeboken

Lilla bemötandeboken handlar om bemötande av patienter med funktionshinder i tandvården, men är giltig även i övrig vård. Den består av citat från patienter, samlade under ett antal rubriker och med fyndiga teckningar. Bokens rubriker

Välj ett tema i boken som känns angeläget eller följ materialet i ordningsföljd.

Läs citaten under vald rubrik och visa dem samtidigt på papper eller OH/motsvarande. Man behöver ofta kunna ta in texten mer än en gång för att reflektera runt den.

Samtala först i små ”bikupor” på 2-3 personer och sen i storgrupp. Man kan antingen låta grupperna prata fritt eller styra med frågor:

 • känner vi igen oss?
 • hur gör vi på vår enhet?
 • brister vi i bemötandet?
 • finns det saker vi kan göra bättre?

Utse någon som skriver ner vad som sägs. Låt ledningsgruppen/motsvarande bearbeta materialet och prioritera bland det som framkommer och säkra att goda idéer och synpunkter följs upp. Arbeta gärna med förbättringar med hjälp av PGSA-metoden.

Tips: Boken är humoristisk och har ett format som lockar till spontanläsning. Låt den ligga framme i personalrummet!

Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård

Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård består av tio huvudpunkter/påståenden baserade på FN:s barnkonvention. Kortversionen (en A4-sida) kan med fördel kopieras eller visas på OH/i bildspel.

Välj ut en punkt i standarden.

Samtala först i ”bikupor” med 2-3 personer och sen i storgrupp. Man kan antingen låta grupperna prata fritt eller styra med frågor:

 • hur fungerar det här för oss?
 • lever vi upp till standarden?
 • finns det saker vi kan göra annorlunda och bättre?

Utse någon som skriver ner vad som sägs. Låt ledningsgruppen/motsvarande bearbeta materialet och prioritera bland det som framkommer och säkra att goda idéer och synpunkter följs upp. Arbeta gärna med förbättringar med hjälp av PGSA-metoden.

Runt en timma

En timma är nog för att relativt utförligt hinna introducera ett problem eller en frågeställning. En grupp eller ett arbetslag som har möjlighet att träffas återkommande i studiecirkelform har mycket att välja på i verktygslådan!

Etisk värdegrund - kortfattat om etik, prioriteringar och etiska principer

Dela gärna ut dokumentet för genomläsning i förväg.

Etik i praktik vid Karlskoga lasarett; målformuleringar och värdegrund

Läs påståendena i avsnitt 2, som handlar om hur vi professionellt ska möta patienten och varandra på arbetsplatsen:

 • Att se...
 • Att mötas...
 • Att avsluta...

Samtala om i vilken grad ni håller med om eller förkastar påståendena. Omformulera, lägg till och dra ifrån. Dokumentera och skapa på så sätt en egen värdegrund.

Sprid och förankra på hela arbetsplatsen/i arbetslaget.

Följ upp efter en tid. Lever vi upp till detta och hur ska vi göra om någon agerar på ett sätt som inte stämmer överens med värdegrunden?

Spelregler för bemötande

Samtala i arbetslaget/på kliniken om hur ni ska bemöta patienterna och varandra. Följ anvisningarna i övningen Spelregler för bemötande. Resultatet blir en variant av en arbetsplatsnära värdegrund.

Etiska dilemman i vård och omvårdnad: hur skulle du ha gjort?

24 noveller från vårdens vardag. Efter varje novell följer ett avsnitt som belyser etiska dilemman.

Välj ett avsnitt i boken som känns angeläget eller följ materialet i ordningsföljd.

Läs novellen högt. Flera kan turas om att läsa.

Läs även den efterföljande reflektionen och stanna upp vid frågorna. Den som leder samtalet kan i förväg skriva av själva frågorna på ett blädderblock/motsvarande och tänka igenom var tyngdpunkten ska läggas.

Summera, välj avsnitt inför nästa tillfälle och avtala ny tid och plats.

Patientberättelser med diskussionsfrågor

Patientberättelser med diskussionsfrågor består av fem patientberättelser i jagform med efterföljande diskussionsfrågor. Dessa är framtagna inom ramen för projektet för ett förbättrat bemötande av funktionshindrade inom tandvården.

Välj ett patientfall

Läs berättelsen högt. Flera kan turas om att läsa.

Samtala utifrån de föreslagna frågorna eller egna frågor, först i små ”bikupor” på 2-3 personer och sen i storgrupp.

Om samtalet resulterar i konkreta förslag och idéer som behöver följas upp och spridas är det bra att dokumentera.

Fritt fram för en god arbetsmiljö

Finns i en del äldre verktygslådor som dvd och i andra på ett USB-minne.

Kan spelas upp i en dvd-spelare eller i datorns dvd-läsare.

I startmenyn, välj "scener". Varje scen tar några minuter och på en timma hinner man flera.

Välj diskussionsfrågor (de kan också skrivas ut på papper). Samtala utifrån först i små ”bikupor” på 2-3 personer och sen i storgrupp.

Tips! Allra bäst är att varva filmerna med korta "teoriavsnitt". Dvd:n innehåller till exempel även intervjuer och en ordlista. I handboken Fritt fram finns ett användbart "självtest" med frågor om HBT.

Möten i vården

Möten i vården är ett informations- och studiematerial om bemötande inom hälso- och sjukvården. Det innehåller sex avsnitt med efterföljande samtalsfrågor. Ämnena är:

 • respekt
 • kommunikation
 • kunskap o kompetens
 • tillgänglighet
 • helhet
 • kontinuitet

Använd materialet i en studiecirkel där alla har sitt eget exemplar och läser på i förväg eller tyst var för sig vid samlingens början. Den inledande texten till varje avsnitt är för lång för högläsning.

Samtala med hjälp av de föreslagna frågorna.

Alternativ: En ledare/föreläsare inleder med en genomgång av respektive ämne med stöd och inspiration av texten. Samtala med hjälp av de föreslagna frågorna.

Etik i Landstinget Sörmland: värdegrund, val och bemötande

En grundbok och av en färdig studiehandledning.

Boken kan användas på samma sätt som Möten i vården (se ovan). Man kan arbeta med hela boken under en serie av samlingar eller bara med enstaka kapitel.

Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård

Tio huvudpunkter/påståenden baserade på FN:s barnkonvention.

Se föreslagen användning av materialet ovan. Mer tidsutrymme ger förstås möjlighet att gå djupare och ta sig an fler punkter vid samma tillfälle.

Dialogduken

Ni behöver en dialogduk, instruktioner, post-it-lappar och pennor. Dialogduken kan användas på många olika sätt med utgångspunkt i verksamhetens behov och praktiska möjligheter. Grundidén är att man arbetar i grupper om 4–6 personer där deltagarna tar gemensamt ansvar för dialog och reflektion. Gruppen kan under arbetets gång skriva, rita och fästa post-it-lappar på Dialogduken.

Metoden, att sitta tillsammans runt duken och reflektera kring frågor skapar goda möjligheter till dialog i gruppen. Resultatet är beroende av allas aktiva deltagande. För att arbeta igenom hela Dialogduken krävs mera tid.

En halvdag eller mer

Att ha en halv eller hel dag till sitt förfogande är förstås utmärkt och allt material i lådan är användbart. "Eget" arbete med hjälp av materialet i verktygslådan kan då med fördel användas som komplement till en extern föreläsare. Variationen är viktig och olika utbildningsdelar och moment behöver kombineras. En noggrann planering och en god ledning är förutsättning för en lyckad dag!

Fritt fram för en god arbetsmiljö

Den som vill genomföra ett halvdagspass i HBT-frågor kan kombinera teori, film (medföljande dvd) och värderingsövningar. Det kräver noggrann förberedelse, men om viljan finns tillhandahåller handledningsmaterialet all tänkbar hjälp och tips om upplägg.

Dialogduken

En Dialogduk, instruktioner, samt post-it-lappar och pennor behövs. Dialogduken kan användas på många olika sätt med utgångspunkt i verksamhetens behov och praktiska möjligheter. Grundidén är att man arbetar i grupper om 4–6 personer där deltagarna tar gemensamt ansvar för dialog och reflektion. Gruppen kan under arbetets gång skriva, rita och fästa post-it-lappar på Dialogduken. Metoden, att sitta tillsammans runt duken och reflektera kring frågor skapar goda möjligheter till dialog i gruppen. Resultatet är beroende av allas aktiva deltagande.

Dialogduken kan användas för diskussioner under en temadag, då flera grupper arbetar parallellt med varsin duk, eller vid kortare sammankomster där en fråga i taget diskuteras. Om hela Dialogduken används vid ett tillfälle, exempelvis på en temadag, är det bra att sätta av ordentligt med tid, minst 3–4 timmar för att hinna arbeta igenom duken ordentligt.