Navigera till sidans huvudinnehåll

Arbetsterapeutiska bedömningsinstrument att använda i PR-team

Bedömning av aktivitetsförmåga är grunden för den arbetsterapeutiska bedömningen. Bedömning ska göras av områdena personlig vård, bostad, fritid och arbete. Datainsamling görs med hjälp av intervju, skattningsinstrument och/eller observation i aktivitet. Data sammanställs till bedömning av aktivitetsförmåga.

Använd de instrument som passar dig och din patient, men se till att du har belyst alla områden enligt ovan inför den gemensamma bedömningen i PR-team. Använd i möjligaste mån validitets- och reliabilitetstestade instrument.

Exempel på instrument som kan användas

ADL - taxonomi

Beskriver en persons aktivitetsförmåga.  Kan beställas från Sveriges Arbetsterapeuters hemsida.

Aktivitetsförmåga - personlig vård och boende  

Ett självskattningsinstrument inom personlig vård och boende där patienten graderar sina problem/besvär/smärta i förhållande till aktivitet. Självskattningsinstrumentet kan också användas som struktur i intervju (Qvist, Sörmark, Ehrenborg).

POP - Assessment of Pain and Occupational Performance

Bedömer patientens utförande av aktivitet samt subjektiva besvär/smärta. Utvecklat för

ländryggssmärta, men användbart vid besvär från rörelseapparaten. Penetrerar utförandet av aktivitet i neutrala termer och utgår från själva produktionen av aktivitet dvs ”vad patienten verkligen gör”.

COPM - Canadian Occupational Performance Measurement

Individanpassat mätinstrument utformat för att upptäcka förändringar i en patients uppfattning om sin förmåga vid utförandet av olika aktiviteter över tid. COPM resulterar i två typer av poäng; utförandepoäng och tillfredsställelsepoäng. Kan beställas från Sveriges Arbetsterapeuters hemsida.

Min Mening

Ett arbetsterapeutiskt självskattningsinstrument med fokus på aktivitetsförmåga, fysisk och social miljö, värderingar och prioriteringar.

Bedömning av förutsättning för arbetet

DOA - Dialog Om Arbetsförmåga

Patienten och arbetsterapeuten skattar var för sig aktivitetsförmågan och resonerar därefter kring resultatet. Instrumentet DOA används i utredning och arbetsrehabilitering av patienten arbetsförmåga. Målgruppen är personer i arbetsför ålder. DOA fokuserar på delaktighet genom patientens egen skattning av sin arbetsförmåga samt dialog med arbetsterapeut om resultatet av skattning­en. Vid upprepad skattning kan förändringar av klientens arbetsförmåga avläsas i relation till de mål som formulerats i handlingsplanen. Kan beställas från Sveriges Arbetsterapeuters hemsida.

Linton - frågeformulär om smärtproblem

Kan användas som ett hjälpmedel för att tidigt identifiera patienter som riskerar att utveckla långvarig funktionsnedsättning eller sjukfrånvaro relaterad till smärta. Formuläret kan också användas som ett diskussionsunderlag tillsammans med behandlare och patient.

Linton avser att identifiera personer som ligger i riskzonen för långvariga smärtproblem och finns numera också i både kortversion (10 frågor) och ursprungliga version med 25 frågorna.

Lintons frågeformulär

WRI-S - The Worker Role Interview

Semistrukturerad intervju och skattning. Ger arbetsterapeuten information om personens uppfattning om sig själv som arbetande, om tidigare arbetssituation, nuvarande arbetssituation, nuvarande livssituation och hur personen ser på sin framtida arbetssituation. Resultatet visa på hur psykosociala och miljömässiga faktorer hindrar eller möjliggör personens återgång i arbete. Två intervjuguider finns; en för dem med arbetslivserfarenhet och en för dem utan, eller med begränsad, arbetslivserfarenhet. Kräver användarlicens.

WEIS - The Work Environment Impact Scale

En semistrukturerad intervju och skattning. Ger arbetsterapeuten information om hur en person uppfattar sin psykosocial och fysiska miljö. Lämplig att använda om personen har en anställning och arbetar eller som förväntas återgå till sin tidigare arbetsplats. Kräver användarlicens. Kan beställas från Sveriges Arbetsterapeuters hemsida.

Vid behov av fördjupad bedömning på förmågenivå

DASH - Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Outcome Questionnaire

Symtom och förmåga att utföra aktiviteter vid besvär från arm/axel/hand.

Finns på många språk att hämta på: http://www.dash.iwh.on.ca/. Svenska versionen finns även på http://www.ssas.se/shoulder.php

DBF - Arbetsterapeutisk bedömning av Djupa, Bakre och Främre kognitiva funktioner

Instrumentet är framarbetat från Lurias teori och Nordin Carlehälls struktur. Ger en sammanställning av kognitiva komponenter enligt blockprincipen. Bedömningen är strukturerad och utarbetad på funktionsnivå med praktisk aktivitetsinriktning i uppgifterna. Kräver utbildning.

AMPS - The Assessment of Motor and Process Skills

Bedömning i två aktiviteter som är valda och kända av patienten. I aktiviteterna bedömer arbetsterapeuten patientens motoriska- och processfärdigheter. Kräver utbildning

AWP - Assessment of Work Performance

Bedömer via observation en klients färdigheter vid utförande av arbete. Bedömer motoriska-, process-, kommunikations- och interaktionsfärdigheter. Kräver användarlicens.

AWC - Assessment of Work Characteristics

Beskriver en arbetsuppgifts karakteristika utifrån vilka krav en arbetsuppgift ställer på olika färdigheter hos individen för att uppgiften ska kunna utföras ändamålsenligt och effektivt.

Kräver användarlicens.