Navigera till sidans huvudinnehåll

Försäkringsmedicinska utredningar åt Försäkringskassan

Om Rehabiliteringsmedicinska kliniken - Försäkringsmedicin

Vi tar emot försäkrade som ska genomgå en aktivitetsförmågeutredning (AFU) beställd av Försäkringskassan. Aktivitetsförmågeutredningens syfte är att tydligt beskriva den försäkrades aktivitetsförmåga i förhållande till vad ett arbete kan kräva.

Vi är en resurs för aktivitetsförmågeutredning i hela Jönköpings län. Verksamheten bedrivs i huvudsak i Nässjö med viss verksamhet även i Jönköping.

När är det aktuellt med en aktivitetsförmågeutredning?

Försäkringskassan beställer en AFU när det finns behov av fördjupat medicinskt underlag och uppgifterna inte kan hämtas in på annat sätt, till exempel genom komplettering med sjukskrivande läkare eller annan behandlare. Skälen till att Försäkringskassan behöver fördjupad medicinsk information kan vara flera, de vanligaste är att:

 • den medicinska informationen är oklar eller motsägelsefull
 • det är oklart i vilken omfattning sjukdomen sätter ned arbetsförmågan
 • det finns behov av ett underlag för att kunna ta ställning till behov av arbetslivsinriktad rehabilitering

Aktivitetsförmågekategorier

Aktivitetsförmågeutredningen beskriver förmågor och begränsningar samlat i åtta aktivitetsförmågekategorier.

Fyra är relaterade till fysisk funktion:

 • Fysisk styrka och rörlighet
 • Fysisk uthållighet
 • Syn, hörsel och tal
 • Balans, koordination och finmotorik

Fyra är relaterade till psykisk funktion:

 • Minne inlärning och koncentration
 • Exekutiv funktion
 • Affektiv funktion
 • Psykisk uthållighet

De åtta aktivitetsförmågekategorierna nivågraderas från 0–4 där värdet 0 representerar ingen eller obetydlig begränsning och värdet 4 representerar mycket stor/total begränsning. 

Så här går en aktivitetsförmågeutredning till

En AFU börjar alltid med ett läkarbesök. Läkaren kan sedan välja att utvidga utredningen med besök till psykolog, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut.

När aktivitetsförmågeutredningen är sammanställd sker återkoppling till den försäkrade från läkaren. Därefter skickas den in till Försäkringskassan.

Att vara uppmärksam på vid en aktivitetsförmågeutredning

 • Aktivitetsförmågeutredningar ingår inte i hälso- och sjukvård även om arbetet delvis styrs av hälso- och sjukvårdslagen.
 • Vi beviljar inga sjukresor till och från besöken, vid behov av hjälp med resor får den försäkrade vända sig till sin försäkringsutredare på Försäkringskassan.
 • Aktivitetsförmågeutredningen finns inte tillgänglig att läsa i journalen och hanteras efter avslutad utredning endast av Försäkringskassan.
 • Tolk bokas till besöken när Försäkringskassan angett behov av det.
 • Besöken är kostnadsfria.

Vad styr arbetet med aktivitetsförmågeutredning (AFU)?

Vid genomförandet av utredningar så lyder utföraren fortfarande under samma lagar som när de arbetar inom vården, bland annat hälso- och sjukvårdslagen (HSL) men även andra hälso- och sjukvårdslagar är styrande. Det finns en del andra lagar som reglerar arbetet med försäkringsmedicinska utredningar som också är bra att känna till:  

 • Lag om försäkringsmedicinska utredningar
 • Förordningen om försäkringsmedicinska utredningar
 • Föreskrifter om försäkringsmedicinska utredningar

Kontakt

På enheten arbetar läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog och vårdadministratör

Du når oss på:

Tel: 010-243 30 50
rehabiliteringsmedicinskakliniken@rjl.se

Mottagningen finns på Nässjö Vårdcentrum, hus 05 på entréplan.
På enheten arbetar läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog och vårdadministratör.