Navigera till sidans huvudinnehåll

Fysioterapeutiska bedömningsinstrument att använda i PR-team

Funktionsbedömning/undersökning utgör grunden i den sjukgymnastiska bedömningen.

TIPPA - Test Instrument for Profile of Physical Ability

Ett fysiskt funktionstest för bedömning av fysisk aktivitetsförmåga vid långvarig muskuloskeletal smärta. Kurs krävs

Testproceduren är standardiserad och referensvärden finns. Patienten bedömer sin aktuella fysiska förmåga (1–5). Test sker sedan vid nio fysiska vardagsaktiviteter t ex gång, handstyrka, rita med framsträckt arm, resa/sätta sig, lyft och bedöms sedan mot normal-värden (1–5). Patienten skattar sedan sin upplevda ansträngning (1–5). Smärtbeteende skattas (1–5). I profilen syns resurser och begränsningar tydligt.

För smärtanalys kan smärtteckning och VAS-skattning av smärta användas.

RMDQ - Roland Morris Disability Questionnaire

Självskattning av funktion vid ryggbesvär.

Formuläret består av 24 frågor som är relevanta för människor som har ont i ryggen. Instrumentet är väl beprövat och använt internationellt. Vid uträkning summeras antalet ja-svar. Totalsumman varierar från 0-24 poäng. Roland och Morris har föreslagit 14 poäng som gräns för ”severe disability”. Medianvärdet hos en grupp patienter med subakut eller långvarig smärta i svensk primärvård var 9 poäng vid en undersökning. En artikel av Jordan föreslår att 30% förbättring av ingångsvärdet är en förbättring vilket gör att lägre ingångsvärde kräver mindre förändring i skalsteg för att vara en förbättring.

Referenser

 • Roland, M.,& Fairbank, J. (2000) The Roland-Morris Disability Questionnaire and the Oswestry Disability Questionnaire. Spina, 25, 3115-3124.
 • Jordan K, Dunn KM, Lewis M, Croft P. A minimal clinically important difference was erived for the Roland-Morris Disability Questionnaire for low back pain. J. Clin Epidemiol.2006 Jan;59(1):45-52.  

NDI - Neck Disability Index

- självskattning av funktion vid nackbesvär.

NDI är ett självskattningsformulär med 10 frågor för patienter med nackbesvär och innehåller aktivitet/delaktighets och omgivningsfaktorer. Poängen beräknas med 0-5 på varje fråga. Frågornas poäng summeras (max 50 NDI poäng). Siffran räknas sedan om till ett procenttal genom att siffran dubbleras, ex 20 poäng blir 40 %. 

Rekommenderad tolkning av scores:

 • 0-19 % Minimal funktionsbegränsning/aktivitetsnedsättning (disability)
 • 20-39% Måttlig funktionsbegränsning/aktivitetsnedsättning (disability)
 • 40-59% Svår funktionsbegränsning/aktivitetsnedsättning (disability)
 • 60-79% Mycket svår funktionsbegränsning/aktivitetsnedsättning (disability)
 • 80-100% Motsvarar en funktionsbegränsning som innebär att patienten är sängbunden eller överdriver sina symptom.

Klinisk förändring:

 • En relevant klinisk förändring är 5 poäng
 • <3 poängs förändring saknar betydelse
 • >7 poäng är en betydelsefull förändring

Referenser

 • Vernon H, Silvano M, J Manupulative Physiothol Ther 1991:14(7):409-415.
 • Stratford PW, Riddle DL et al Using the Neck Disability Index to make decisions concerning individual patients.Physiother Canada 1999;51:107-19
 • Kjellman G. Neck pain. Analysis of prognostic factors and treatment effects. Avhandling 2001. Hälsouniversitetet i Linköping.

Constant score  

En kombination av självskattning och undersökning vid axelbesvär.

Övrigt

Vid behov av fördjupad bedömning kan exempelvis användas:

 • Konditionstest
 • BAS-skattning (undersökningsinstrument inom basal kroppskännedom)
 • Annat bedömningsinstrument