Navigera till sidans huvudinnehåll

Rapporter och filmer inom försäkringsmedicin

Filmer

Läkarintyget en viktig pusselbit, film hos Försäkringskassan

Temafilmer om rehabkoordinering, SKR

Rapporter

2023

Hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering.
Kunskapsstöd publicerat på Socialstyrelsens webbplats; https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2023-11-8831.pdf

Rätt förutsättningar för sjukskrivning - Regeringen.se

Försäkringskassans lägesrapport – Psykisk ohälsa i dagens arbetsliv (forsakringskassan.se)

2022

Införande av rehabiliteringskoordinator vid Ortopedmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Skillnader i avslag för sjukpenning mellan olika grupper (forsakringskassan.se)

Koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. En nationell kartläggning 2021 och jämförelse med 2018, SKR 2022 

2021

Arbetsterapeuters erfarenheter av sin delade yrkesroll som arbetsterapeut och rehabiliteringskoordinator - en kvalitativ intervjustudie (C-uppsats). S Karlsson, F Sjöberg. Göteborgs universitet 2021  

Avslag på aktivitetsersättning, Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), 2021:2

Försäkringskassans utredningsskyldighet, Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), 2021:3

Att leda det försäkringsmedicinska arbetet - stöd till verksamhetschefer och hälso- och sjukvårdsledning, webbrapport, SKR 2021

Insatser för psykisk ohälsa och långvarig smärta (2019), rapport villkor 3 överenskommelsen inom sjukskrivning och rehabilitering, SKR 2021

2020

Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser (forsakringskassan.se),

2019

(O)jämställdhet i hälsa och vård - en genusmedicinsk kunskapsöversikt, SKL 2019

Rehabkoordinatorer vid ortopediska kliniker i Region Stockholm; läkares erfarenheter. Kristina Alexandersson m fl, Karolinska institutet 2019

2018

Socialstyrelsens föreskrift om att Utfärda intyg i hälso- och sjukvården (HSLF 2018:54)

Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvården - en nationell kartläggning, SKL 2018  

Läkares arbete med sjukskrivning i Jönköpings län. Delrapport från nationella enkätstudien år 2017. Kristina Alexandersson m fl, Karolinska institutet

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning. Huvudrapport från enkät 2017 och jämförelser med resultat från enkäterna 2012, 2008 resp 2004. Kristina Alexandersson m fl, Karolinska institutet 2018

Funktion för koordinering 2017, Landsting och Regioners redovisning av villkor 2, SKL 2018

Ökning av antalet personer som får beslut om indragen sjukpenning. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), 2018:12

Utvärdering och utveckling av koordinatorfunktion för effektiv rehabilitering inom Stockholms läns landsting, slutrapport 2018

Patientens upplevelse av rehabkoordinatorn - en kvalitativ studie (C-uppsats), E Boberg, C Hansson, Göteborgs universitet 2018 

2017

Metodstöd för koordinering av sjukskrivning och rehabilitering: En studie av ett förbättringsarbete med syfte att stärka koordinering av sjukskrivning och rehabilitering i Region Jönköpings län (masteruppsats). E-M Sundkvist, Jönköping University 2017

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning. Resultat från enkätstudie år 2017, Rapport 1. Kristina Alexandersson m fl, Karolinska institutet 2017

Lägre sjukskrivning med rehabkoordinator. Utvärdering av rehabkoordinator för patienter med långvarig smärta och/eller lätt/medelsvår psykisk ohälsa. Stockholms läns landsting, delrapport 2, september 2017

Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan. En kommentar om hur Försäkringskassan kan förbättra sjukskrivningsprocessen. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), 2017:9

Sjukskrivningsmönster - skillnader mellan län, kommuner och vårdenheter. Försäkringskassan Socialförsäkringsrapport 2017:3

Funktion för koordinering 2016. Landsting och Regioners redovisning av villkor 3, SKL 2017

2016

Metodbok för koordinering i hälso- och sjukvården, SKL 2016

Läkares sjukskrivning av kvinnor och män. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), 2016:13

Ökad arbetsförmåga genom modell med rehabiliteringskoordinator. Stockholm läns landsting, mars 2016

2015

Interventioner för återgång i arbete vid sjukskrivning. Arbete och Hälsa en vetenskaplig skriftserie, 2015:49 (2)

Hälso- och sjukvårdens funktion för koordinering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen - en litteraturstudie, SKL 2015

2014

PR-team som modell för samordnad rehabiliteringsutredning på vårdcentraler i Jönköpings län, Bulow P, Seitl C, Rolander B. Hälsohögskolan Jönköping 2014.

Läkarintygens betydelse för sjukfrånvaron. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), 2014:5

Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssymdrom, SBU-rapport nr 223, 2014

2013

Lågt psykiskt välbefinnande leder till längre sjukskrivningar, Avhandling Monica Bertilsson, Göteborgs universitet 2013

ReKoord-projektet - nationell utvärdering av koordinatorsfunktionen inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsområdet, 2013

Ledning och styrning av hälso- och sjukvårdens arbete med patienters sjukskrivning. Resultat från 2013 och jämförelse med 2007, Karolinska institutet 2013

Läkares arbete med sjukskrivning. Resultat från enkätstudien 2012 och jämförelser med 2008 och 2004. Kristina Alexandersson m fl, Karolinska Institutet, 2013

En sammanfattning av rapporten "Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning", 2013

2010

Jämställda sjukskrivningar. En arbetsbok för kvalitetssäkrad sjukskrivningsprocess, SKL 2010

Rehabilitering vid långvarig smärta. En systematisk litteraturöversikt, SBU-rapport 2010

Rehabsamordnaren som en länk i den samordnade rehabiliteringen. Pia Bülow, Michael Sjökvist, Hälsohögskolan i Jönköping, 2010

2009

En kunskapssammanställning om metoder och strategier för att underlätta återgång i arbete, Petersson E-L, Hensing G, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 2009

2003

Sjukskrivning - orsaker, konsekvenser och praxis, SBU-rapport 2003

Övrigt

Karolinska Institutets rapporter/projekt om sjukskrivning