Navigera till sidans huvudinnehåll

Rengöring av hjälpmedel

Det vanligaste sättet att överföra smitta är via händerna, men även otillräckligt rengjorda hjälpmedel som används till flera vårdtagare/brukare kan orsaka smittspridning. Hjälpmedel av olika slag bör därför vara synligt rena vid användning. Exempel på hjälpmedel är säng, rullstol, rollator, gåbord, vändhjälpmedel i säng, lyfthjälpmedel, madrass, sittdynor och dylikt.

Ansvar

Vanligtvis ansvarar användaren eller den som assisterar, det vill säga personal och i vissa fall närstående, för allmänt underhåll, rengöring och förvaring av individuellt förskrivna hjälpmedel.

Rengöring och desinfektion

Alla hjälpmedel ska skötas och underhållas enligt tillverkarens anvisning. Hur hjälpmedel används och graden av nedsmutsning avgör vilken nivå av rengöring och desinfektion som behövs. Hjälpmedel som förorenats med kroppsvätskor inom vård och omsorg ska torkas av med ett alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt (tensider), d.v.s. punktdesinfekteras. Då specifik smitta är känd kan det vara aktuellt att byta desinfektionsmedel. Mer information finns i vårdhygieniska riktlinjer för specifikt agens på Smittskydd Vårdhygiens hemsida. 

Hjälpmedel som används av en person

Rengöring sker efter tillverkarens anvisning (regelbundet) och då de är synligt smutsiga. De flesta hjälpmedel tål de rengöringsmedel som vanligtvis finns tillgängligt i hemmen eller inom vård- och omsorg. I bruksanvisningen finns detaljerade instruktioner för hur de olika hjälpmedlen kan göras rent.

Textila hjälpmedel tvättas enligt märkning.

Hjälpmedel som används till flera personer

Rengöring och desinfektion sker efter varje användare. Använd vanligtvis ett alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt (tensider). Om hjälpmedlet är synligt smutsigt, sker rengöring först med rengöringsmedel och vatten.

Textila hjälpmedel ska tvättas i tvättmaskin i minst 60 grader, om det ska användas av en annan person. 

Material Användning till en person Användning till flera personer
Textilier Tvätta i tvättmaskin enligt märkning Tvätta i tvättmaskin i minst 60 grader efter varje person
Hårda släta material

Rengör regelbundet med rengöringsmedel och vatten. 

Ytdesinfektionsmedel kan användas vid förorening med kroppsvätskor eller av praktiska skäl. 

Rengöring och desinfektion i spoldesinfektor eller diskdesinfektor

Om det finns intorkad smuts, rengör först med rengöringsmedel och vatten. Torka torrt före desinfektion. 

Bild från Vårdhandboken

Underhåll avdelningsbundna hjälpmedel

Avdelningsbundna hjälpmedel ska skötas och kontrolleras regelbundet. Det ska finnas skriftliga rutiner där det framgår hur ofta rengöring och desinfektion ska göras och av vem. Det är lämpligt att datum dokumenteras.

Återlämning och service

Hjälpmedel som lämnas tillbaka eller lämnas in på service till hjälpmedelscentralen ska alltid vara synligt rena och eventuell punktdesinfektion ska om möjligt vara utförd. Rester av kroppsvätskor eller exempelvis matrester godtas inte.

Användaren, eller närstående till personen, som haft hjälpmedlet, ansvarar för att det återlämnas väl rengjort. Då detta inte kan ske är det i nästa led förskrivarens ansvar.

De flesta hjälpmedel tål de rengöringsmedel som vanligtvis finns i hemmen, respektive tvätt i 60˚C. I bruksanvisningen finns detaljerade instruktioner för hur de olika hjälpmedlen kan göras rent. Dynor, selar, bälten och lösa textilier tvättas i 60˚C oavsett om produkten beräknas tåla det. HMC kasserar dem om de blivit förstörda av tvätten.