Navigera till sidans huvudinnehåll

Allmänt om utsättning av läkemedel och användbara länkar

Utsättning av läkemedel är relevant när en behandlingen inte längre är nödvändig eller om riskerna med fortsatt behandling är större än nyttan. För vissa läkemedel kan utsättning ge upphov till utsättningssymtom som kan variera i svårighetsgrad. Utsättningssymtom är inte lika väl studerat som effekter eller biverkningar eftersom de är svåra att studera. Det saknas därför ofta evidensbaserad kunskap för hur en utsättning av ett läkemedel bör hanteras på bästa sätt och rekommendationer som förekommer bygger oftast på klinisk erfarenhet.

"Deprescrbing Guidelines and Algorithms (Canada)" är ett fritt tillgängligt matierial för utsättning av flertalet läkemedel, utarbetat av en apotekare och en geriatriker från The Bruyère Research Institute i Kanada.

FAS UT-4 finns i regionen som referensexeplar. Anställda inom Region Jönköpings län kan kontakta klinisk apotekare för att få tillgång.

"Svår smärta och opioidbehandling" finns i Nationellt kunskapsstöd med lokala anpassningar till Region Jönköpings län som kort beskriver nedtrappning av opioider och ger förslag till patientinformation

"Tillfällig utsättning av läkemedel i samband med operation" är en lokal rutin för tillfälliga uppehåll av läkemedel i samband med elektiv operation.

"Utsättning av läkemedel insatta under vårdtid på intensivvårdsavdelning (IVA)"  är en lokal rutin för hantering av läkemedel som sätts in under IVA-vårdtid men sedan ska sättas ut på vårdavdelningen.

"Utsättning/nedtrappning av opioider vid akut och postoperativ smärta" är en lokal rutin för hantering av smärtläkemedel som sätts in i samband med operation och förslag till uttrappningsscheman. Sidan är under uppbyggnad och fylls på med mer information allteftersom.