Navigera till sidans huvudinnehåll

Extern kvalitetsgranskning av ordination och hantering av läkemedel

Vårdgivaren ska som ett led i egenkontrollen enligt 5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete säkerställa att hanteringen av läkemedel i verksamheten regelbundet genomgår en extern kvalitetsgranskning (HSLF-FS 2017:37, 4 kap. 3§).

Ordination och hantering av läkemedel är ett högriskområde inom hälso- och sjukvården. Läkemedelskommittén inom Region Jönköpings län rekommenderar att verksamheten genomgår en extern kvalitetsgranskning en gång per år.

Inom Region Jönköpings län erbjuds verksamheterna, sedan 2015,  en extern kvalitetsgranskning i form av ett webb-formulär (Esmaker). Webformuläret är uppdelat i en del med frågor om ordination och en med frågor om hantering av läkemedel. Länk till frågorna skickas till specialistsjukvård, primärvård samt tandvård. Enheterna erhåller därefter återkoppling från klinisk apotekare.

En regional sammanställning av den externa kvalitetsgranskningen görs en gång per år.