Navigera till sidans huvudinnehåll

Externa webbutbildningar inom läkemedelsområdet

Övergripande om läkemedel

Klinisk farmakologi för ST-läkare, webbutbildning hos Socialistyrelsen
Utbildning framtagen av Socialstyrelsen, men är för närvarande under uppdatering. Vänder sig till läkare som gör sin ST, men kan även användas till andra. Syftet är att öka kompetensen hos framtida specialistläkare inom områdena läkemedel och läkemedelsbehandling.

Rapportera misstänkt biverkning, webbutbildning hos Läkemedelsverket
Utbildning framtagen av Läkemedelsverket. Vänder sig till läkare, sjuksköterskor och farmaceuter som rapporterar misstänkta biverkningar. Syftet är att sjukvårdspersonal ska veta varför det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar, vad som ska rapporteras, hur man rapporterar och vad som sedan händer med rapporten. 

Läkemedel och äldre

Läkemedel till äldre, webbutbildning hos Socialstyrelsen
Utbildning framtagen av Socialstyrelsen, men är för närvarande inte tillgänglig (2023-11-23)
Vänder sig till AT-läkare, men kan även användas till andra. Ingår som obligatoriskt moment i AT-läkarutbildningen. Syftet är att öka kompetensen hos framtida läkare kring läkemedelsbehandling till äldre.

Läkemedelsgenomgångar för äldre, webbutbildning hos Socialstyrelsen
Utbildning framtagen av Socialstyrelsen, inloggning krävs. Vänder sig till läkare, sjuksköterskor eller övrig vård- och omsorgspersonal och som arbetar med läkemedelsgenomgångar för äldre. Syftet är att stödja och underlätta att arbeta enligt föreskrift och vägledning.

Potentiellt olämpliga läkemedel till äldre, webbutbildning hos Region Skåne
Utbildning framtagen av Region Skåne. Vänder sig till sjuksköterskor som är kommun- och regionanställda. Syftet är att sprida kunskap kring vilka läkemedel som kräver extra uppmärksamhet och som, om möjligt, bör undvikas till äldre och vilka icke-farmakologiska alternativ som finns.

Läkemedel som kan öka risken för fall, webbutbildning hos Region Skåne
Utbildning framtagen av Region Skåne. Vänder sig till sjuksköterskor som är kommun- och regionsanställda. Syftet är att öka och bredda kunskapen om hur läkemedel påverkar i fallrisksammanhang, samt vikten av att arbeta preventivt för att minska antalet fallolyckor.

Delegering

Jobba säkert med läkemedel, webbutbildning hos Demenscentrum
Utbildning framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner, tillgänglig via Svenskt Demenscentrums utbildningsportal, inloggning krävs. Vänder sig till vårdpersonal som ska få delegering. Syftet är att ge baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen.