Navigera till sidans huvudinnehåll

Skolsituationen åk 4

Må bra och känn dig trygg i skolan

Att må bra och trivas i skolan är en viktig förutsättning för att elever ska utvecklas och lära sig nya saker.

 • Trivsel och trygghet
 • Drömmar, mål och framtid
 • Kamrater i skolan och på fritiden
 • Stress
 • Läxor och studieteknik
 • Kränkningar och mobbning

Fördjupning för skolsköterska

Trivsel och trygghet

För att orka och prestera i skolan är trivsel, trygghet och välmående en grundläggande förutsättning för eleven.

Tips på faktorer som ökar trivsel och tryggheten i skolan:

 • Rastvärdar
 • Rastaktiviteter
 • Ändamålsenligt utformade lokaler och skolgårdar
 • Mentorskap och fadderskap
 • Trygghetsteam
 • Likabehandlingsplan

Drömmar, mål och framtid

Skolan påverkar elevernas framtid och har stor betydelse för att skapa möjligheter för elever att nå sina mål och drömmar. Oavsett vilka drömmar eller mål en elev har så är det viktigt med ett engagemang och nyfikenhet kring elevens tankar framåt. Du som skolsköterska har en möjlighet att dela med dig av idéer, erfarenheter och tankar till eleverna.

Tips på samtalsunderlag vid dialog med eleven om framtid och drömmar:

 • Vad vill du jobba med? (Det är viktigt att börja tidigt att tala om yrken och yrkesval samt vägen dit.)
 • Vad krävs det för utbildning? Vad behöver man kunna för att klara av en sådan utbildning?
 • Tala om varför olika ämnen är viktiga – varför vi läser dessa ämnen och vad innehållet i ämnet verkligen bidrar med. Alltså förstå orsakerna till ämnet och de moment som är viktiga.
 • Bygg upp ett scenario kring elevens eventuella framtid i ord.

Kamrater i skolan och på fritiden

Hur eleven trivs i skolan och med kamrater kan till exempel fångas upp i samband med hälsosamtalet. Tips på frågor/områden att samtala om kring kramratskap och trivsel:

 • Bryr sig din lärare om hur det går för dig?
 • Behandlas du som elev med respekt?
 • Behandlar ni, elever, varandra med respekt?
 • Ges du som elev stöd när du inte förstår
 • Ges du som elev utmaningar när du tycker att du kan
 • Ges det möjlighet för dig som elev att komma med synpunkter på vad du/ni ska arbeta med
 • Får du som elev arbeta på olika sätt under lektionerna?
 • Är din lärare/mentor tydlig med vilka regler som gäller?
 • Följs reglerna?
 • Kan du koncentrera dig på lektionerna?

Stress

Stress är en naturlig reaktion i kroppen och som är bra när du behöver göra något snabbt eller har bråttom. Om en elev ofta är stressad eller inte får koppla av kan stressen däremot bli ett problem. Det finns flera olika saker som kan tyda på att en elev är stressad på ett sätt som inte är bra. Det kan till exempel vara att eleven:

 • får huvudvärk eller ont i magen
 • sover dåligt på nätterna
 • känner sig trött fast hen har sovit
 • spänner sig och får ont i nacken eller axlarna
 • blir lätt irriterad och arg över småsaker
 • får svårare att koncentrera sig, tänka klart och komma ihåg saker
 • får negativa tankar, nedstämdhet eller ångest

Tips på verktyg för att hantera stress:

Läxor och studieteknik

En bra arbetsmiljö i klassrummet är viktigt. Lugn och ro är betydelsefullt för koncentrationen. Samtala om hur och var eleven pluggar hemma.

Vart kan jag som skolsköterska vända mig?

Vid behov av extra stöd ska du som skolsköterkalämna alltid hänvisa vidare till specialpedagog.

Kränkningar och mobbning

Om du som arbetar i skolan får veta att en elev har känt sig utsatt för en kränkning måste du anmäla det till rektorn. Rektorn måste sen anmäla detta vidare till skolans huvudman, det vill säga till den som äger verksamheten. Alla former av mobbning som har koppling till skolan (korridorer, på skolgården och på internet) är skolans ansvar.

Vart kan jag som skolsköterska vända mig?

Som skolsköterska är du skyldig att anmäla kränkningar och/eller mobbning till rektorn.

Tips till elever och föräldrar: