Navigera till sidans huvudinnehåll

Utbildningsprogram första hjälpen och hjärt- lungräddning

Grundutbildning i första hjälpen och hjärt- och lungräddning

HLR-rådets utbildningsmål är att alla i samhället ska kunna HLR, använda en
hjärtstartare, åtgärda ett luftvägsstopp samt ge första hjälpen vid livshotande sjukdoms- och olycksfall. Utbildningsmaterialet i första hjälpen har arbetats fram av Svenska rådet för hjärt-lungräddning i samverkan med Svenska livräddningssällskapet och Civilförsvarsförbundet, kursen tar ca 4 timmar.

Om utbildningen

Det övergripande målet med detta utbildningsprogram i första hjälpen är att rädda liv, förebygga vidare skadeutveckling och möjliggöra återhämtning samt minska smärta och lidande. Första hjälpen-utbildningen är 4 timmar lång och baseras på internationella riktlinjer från det Europeiska HLR-rådet publicerade 2021, (erc.edu). Den vilar på en systematisk genomgång av vetenskap, beprövad erfarenhet, och överensstämmer med akutsjukvårdens behandlingsriktlinjer i Sverige. Svenska HLR-rådet i samverkan
med Civilförsvarsförbundet och Svenska Livräddningssällskapet, rekommenderar alla i samhället att årligen utbilda sig i vuxen-HLR och första hjälpen. Det är viktigt att så många som möjligt i samhället kan ge livräddande första hjälpen. Med denna kurs får du såväl handlingsberedskap, ökad motivation och förmåga att agera praktiskt.

Målgrupp

Alla som vill lära sig Första hjälpen och HLR till vuxna.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska du kunna:

 • identifiera vanligt förekommande livshotande skador och sjukdomar.
 • larma 112 och ge en tydlig beskrivning av händelsen och antalet personer i
  behov av hjälp
 • kunna ge HLR samt använda en hjärtstartare
 • ge första hjälpen utifrån L-ABCDE till dess att ambulans/räddningstjänst
  anländer

Förkunskaper

inläst kursbok
genomförd webbutbildning i Första hjälpen utbildningsportalen som du hittar
via via HLR-rådet - www.hlr.nu

Tidsåtgång

Tidsåtgång 4 timmar (varav ca 1 timme HLR samt ca 3 timmar Första hjälpen).

Instruktörsutbildning i första hjälpen och hjärt- och lungräddning

Om utbildningen

Att utbilda instruktörer som i sin tur håller grund- och repetitionsutbildningar i Första hjälpen och HLR.

Målgrupp

Alla personer i samhället som ska ge utbildning i Första hjälpen och HLR.

Lärandemål

När du genomfört instruktörsutbildning i Första hjälpen ska du kunna:

 • planera och genomföra grundutbildning och repetitionsutbildning i Första
  hjälpen enligt kursplanen
 • skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
 • bedöma att deltagarna kan utföra första hjälpen åtgärder samt HLR med god
  kvalitet
 • hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras


Förkunskaper och förberedelser för deltagare i instruktörsutbildning i Första hjälpen

 • instruktör i Vuxen-HLR
 • deltagit i Första hjälpen och HLR grundutbildning inom 6 månader före
  instruktörsutbildning
 • läst kursbok och instruktörsbok i Första hjälpen
 • genomfört webbutbildning på grund- och instruktörsnivå med godkänt resultat, samt tittat på filmerna
 • förberett dina träningsuppgifter

Tidsåtgång

Instruktörsutbildningen med 6 deltagare, tar ca 8 timmar inklusive tid avsatt för lunch/fika med totalt 1 timme. I kursbeskrivningen finns en ungefärlig tidsåtgång angiven för varje steg.

Huvudinstruktörsutbildning i första hjälpen och hjärt- och lungräddning

Om utbildningen

Utbildning av blivande huvudinstruktörer i Första hjälpen sker centralt inom HLRrådet, kurser utlyses löpande via hlr.nu. Under utbildningen lär du dig att som huvudinstruktör hålla instruktörsutbildningar i Första hjälpen och hjärt-lungräddning, utbildningen har både ett pedagogiskt och ett ideologiskt inriktat fokus.

Lärandemål

När du genomfört huvudinstruktörsutbildning i Första hjälpen och HLR ska du kunna:

 • planera och genomföra instruktörs- och huvudinstruktörsutbildning enligt
  kursplanen
 • skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
 • bedöma att deltagarna utför HLR och första hjälpen åtgärder med god kvalitet
 • hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.
  Förkunskaper
 • instruktör i Vuxen-HLR och Första hjälpen med erfarenhet av minst fyra
  grundutbildningar
 • läst instruktörs- och huvudinstruktörsbok
 • utfört webbutbildningen på grund- och instruktörsnivå med godkänt resultat
 • förberett två presentationer:
  • fem minuter presentation i ämnet HLR eller Första hjälpen
  • förberedd träningsuppgift
 • rekommenderad förberedelse är även att vara observatör vid en
  instruktörsutbildning

Tidsåtgång

Ca 5 timmar