Navigera till sidans huvudinnehåll

Bidrag till andlig vård

Trossamfund med sjukhusförlagd andlig vård kan ansöka om årliga bidrag från Region Jönköpings län. Trossamfunden bekostar dock alltid själva huvuddelen av sin verksamhet.

Villkor

En förutsättning för erhållande av bidrag är att såväl arbetsgivare som medarbetare är införstådda med och har godkänt gällande version av Andlig vård - riktlinjer för Region Jönköpings län.

Bidragets storlek styrs av antal årsarbetare. Storleken på beviljade bidrag kan variera mellan olika år beroende på totala antalet ansökningar och antal årsarbetare per trossamfund.

Ansökan

Ansökan om bidrag görs på särskild blankett och skickas till folkhalsa.sjukvard@rjl.se senast 30 november för kommande budgetår.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning från föregående verksamhetsår kan skickas i efterhand, efter genomförda årsmötesförhandlingar.