Navigera till sidans huvudinnehåll

Lokal patientsäkerhetsrond

Arbetsmiljöfaktorer kan påverka patientsäkerheten. Det är inte ovanligt att avvikelser i hälso- och sjukvården berör just arbetsmiljö, till exempel hög arbetsbelastning.

Integrerat patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbete

Ett integrerat patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbete kan i många fall skapa mervärde som bidrar till effektivitet, helhetssyn och delaktighet.
 
Systematiskt patientsäkerhetsarbete innebär att vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador.
 
För att föra en diskussion om patientsäkerhet under sin arbetsmiljörond kan man med fördel använda nedanstående påståenden för att belysa ett hållbart säkerhetsengagemang (HSE). Eventuella åtgärder kan då  läggas in i handlingsplanen för arbetsmiljöronden.

Hållbart säkerhetsengagemang (HSE)

 1. På min arbetsplats lär vi oss av det som fungerar bra.
 2. På min arbetsplats agerar vi alltid utifrån de risker vi ser.
 3. På min arbetsplats genomförs alltid förbättringar efter negativa händelser (negativ händelse=händelse som medför något oönskat)
 4. Jag påtalar när jag tror att något är på väg att gå fel.
 5. Jag vågar prata om mina misstag.
 6. Jag blir alltid bra bemött på min arbetsplats när jag behöver hjälp.
 7. På min arbetsplats har vi ett väl fungerande samarbete med andra verksamheter.
 8. På min arbetsplats anpassar vi arbetet så att säkerheten bevaras när förutsättningarna förändras.
 9. Jag skulle känna mig trygg om en närstående vårdades på min arbetsplats.
 10. På min arbetsplats erbjuder vi patienter att vara delaktiga i vårt patientsäkerhetsarbete.
 11. Min chefs chef ger förutsättningar för att bedriva en säker vård (säker vård innebär låg förekomst av skador som kan undvikas)

Riktigheterna i ovan 11 påstående kan bemötas enligt en skala på 1-5:

 1. Stämmer mycket dåligt 
 2. Stämmer ganska dåligt
 3. Stämmer varken bra eller dåligt 
 4. Stämmer ganska bra
 5. Stämmer mycket bra