Navigera till sidans huvudinnehåll

Instruktioner för patientsäkerhetsrond

Verktyg för det systematiska patientsäkerhetsarbetet

Ronden ger förutsättningar att diskutera relevanta patientsäkerhetsfrågor och belyser sambanden mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet. Den ger ledningen och medarbetare en gemensam bild av patientsäkerhetsläget. Ronden ska ses som ett verktyg för det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Den ska ge möjlighet till reflektion och kunskapsutbyte och bidra till en förbättrad säkerhetskultur genom att synliggöra risker i vardagen.

Syfte

 • Medarbetarna förstår hur det egna arbetssättet är en avgörande del i arbetet för hög patientsäkerhet.
 • Medarbetarna agerar med hjärta och engagemang för att utveckla och förbättra patientsäkerhetsarbetet.
 • Ledning på olika nivåer förstår sin roll för att stödja och underlätta medarbetarnas arbete för patientsäkerheten.

Upplägg

Patientsäkerhetsronder hålls vid varje klinik/vårdcentral en gång vart annat år. Rondens längd kan variera beroende på verksamhetens storlek och komplexitet men beräknas till cirka 3 timmar. Ronden kan följas upp vid årets patientsäkerhetsdialog.

Verksamhetens förberedelse

Verksamheten förbereder sig genom att tänka igenom viktiga erfarenheter från arbetsmiljöronder, vilka patientsäkerhetsrisker som finns identifierade samt erfarenheter från händelser där vårdpersonal har anpassat sitt arbete till omständigheterna för att upprätthålla patientsäkerheten.
 • Boka lokal för gruppsamtalet och slutmötet.
 • Utse 5-7 medarbetare till gruppsamtalet. Medarbetarna ska ha reflekterat över diskussionsfrågorna med andra på sin arbetsplats, se nedan.
 • Förbered verksamheten på att patientsäkerhetsrond kommer hållas och välj ut enheter som ska besökas.
 • Informera medarbetare om att det blir en rundvandring där de kommer få berätta om sitt arbete. Om möjligt bör en patient kunna medverka.

Medverkande

För att belysa ledningens och medarbetares engagemang och ansvar för patientsäkerhetsarbetet kan följande personer delta: verksamhetschef, linjechefer, verksamhetsutvecklare, berörda och intresserade medarbetare, farmaceut, representant från verksamhetsområdets ledningsstab samt representanter från sektion chefläkare och patientsäkerhet och sektion smittskydd vårdhygien. Det är bra om alla professioner på klinik/vårdcentral ges möjlighet att medverka.

Genomförande

Gruppsamtal med medarbetare, 60 minuter

Ronden inleds med ett gruppsamtal där medarbetare, chefläkare, chefsjuksköterska, ledningsstabens representant, representant från smittskydd vårdhygien och farmaceut diskuterar det vårdnära patientsäkerhetsarbetet. Se förslag på diskussionfrågor här nedanför.

Rundvandring med ledningen, 60 minuter

Här ansluter verksamhetschef och vårdenhetschef/motsvarande. Rundvandring sker i mindre grupper och samtal förs med de medarbetare som är tillgängliga för tillfället. Finns det möjlighet intervjuas även någon patient. Deltagarna kan vid behov behöva byta om enligt Region Jönköpings läns kläd- och hygienrutiner.

Slutmöte med ledningen, 60 minuter

Vid slutmötet berättar grupperna om viktiga iakttagelser från ronden. Klinikens ledning lyfter viktiga patientsäkerhetsfrågor och goda exempel i det proaktiva arbetet. Här kan de mål, strategier och utmaningar som verksamheten har skrivit om i sin patientsäkerhetsberättelse lyftas.

Representant från sektion chefläkare och patientsäkerhet gör sedan en kort summering av ronden med återkoppling av positiva iakttagelser, förbättringsförslag och eventuella överenskommelser. Summeringen kan  dokumenteras direkt i samarbetsrum för patiensäkerhetsronder alternativt i efterhand; Samarbetsrum för patientsäkerhetsronder (begränsad behörighet) 

Förslag på frågor att diskutera inför ronden samt på gruppsamtalet/rundvandringen

Påstående för att belysa Hållbart SäkerhetsEngagemang (HSE)

 1. På min arbetsplats lär vi oss av det som fungerar bra.
 2. På min arbetsplats agerar vi alltid utifrån de risker vi ser.
 3. På min arbetsplats genomförs alltid förbättringar efter negativa händelser (negativ händelse=händelse som medför något oönskat)
 4. Jag påtalar när jag tror att något är på väg att gå fel.
 5. Jag vågar prata om mina misstag.
 6. Jag blir alltid bra bemött på min arbetsplats när jag behöver hjälp.
 7. På min arbetsplats har vi ett väl fungerande samarbete med andra verksamheter.
 8. På min arbetsplats anpassar vi arbetet så att säkerheten bevaras när förutsättningarna förändras.
 9. Jag skulle känna mig trygg om en närstående vårdades på min arbetsplats.
 10. På min arbetsplats erbjuder vi patienter att vara delaktiga i vårt patientsäkerhetsarbete.
 11. Min chefs chef ger förutsättningar för att bedriva en säker vård (säker vård innebär låg förekomst av skador som kan undvikas)
Riktigheterna i dessa påståenden kan bemötas enligt en skala på 1-5:
1. Stämmer mycket dåligt
2. Stämmer ganska dåligt
3. Stämmer varken bra eller dåligt
4. Stämmer ganska bra
5. Stämmer mycket bra