Navigera till sidans huvudinnehåll

Instruktioner för patientsäkerhetsrond i realtid, PiR

Verktyg för det systematiska patientsäkerhetsarbetet

En patientsäkerhetsrond i realtid ger förutsättningar att belysa patientsäkerhetsaspekter under det pågående vårdtillfället och ger möjlighet att få med och lyfta patienters och medarbetares perspektiv på vården.
 
Metoden är en vidareutveckling av tidigare patientsäkerhetsronder då den tillför ett systematiskt patientperspektiv. Resultatet av granskning och intervjuer återkopplas av granskningsteamet till medarbetarna och ledning samma dag. 
 
Arbetssättet inspireras av metoden Patientsäkerhet i realtid (PiR) som är framtagen på Östra sjukhuset i Göteborg i syfte att förhindra vårdskador och få till ett ständigt lärande. Metoden har markörbaserad journalgranskning som grund men tar även med patientens berättelse och ger direkt återkoppling till teamet på den enhet som studeras. Målet är att skapa möjlighet att förhindra vårdskador innan de inträffar och att integrera patienters och närståendes perspektiv på kvalitet och patientsäkerhet i det dagliga vårdarbetet.
 
Då även säkerhetskulturen påverkar kvaliteten i den vård som levereras intervjuas också medarbetare på enheten för att få med deras perspektiv av den rådande säkerheten.
 
Patientsäkerhetsrond i realtid hålls efter överenskommelse med sektion chefläkare och patientsäkerhet.

Syfte

  • Identifiera och belysa styrkor samt förebygga risker i den patientnära vården under pågående vård. 
  • Medarbetarna förstår hur det egna arbetssättet är en avgörande del i arbetet för hög patientsäkerhet.

Mål

  • Medarbetarna agerar med hjärta och engagemang för att utveckla och förbättra patientsäkerhetsarbetet. 
  • Ledning på olika nivåer förstår sin roll för att stödja och underlätta medarbetarnas arbete för patientsäkerheten.

Verksamhetens förberedelse

  • Ta fram beläggningslista för den enhet som ska granskas. 
  • Förbereda medarbetare på att PiR ska genomföras. 
  • Välj ut och förbered lämpliga patienter 4-8 st. 
  • Boka lokal med dator, gärna med uppkopplingsmöjligheter. 
  • Utse läkare och verksamhetsutvecklare/motsvarande som deltar vid analys ca kl 13-14. 
  • Kalla medarbetare och chefer till återkoppling under eftermiddagen, ca 30 min.

Genomförande

Journalgranskning och intervjuer görs av två granskningsteam parallellt under förmiddagen. Hela teamet deltar i analys och återkopplingen som sker under eftermiddagen. Urval av patienter kan ske till exempel genom att granska samtliga patienter som vårdas av ett och samma vårdlag eller utifrån avdelningens patientlista.

Samtal med medarbetare, 30 minuter

Ronden inleds med ett samtal med medarbetare på enheten, gärna från olika professioner. Här diskuteras det vårdnära patientsäkerhetsarbetet, se förslag på frågor att diskutera inför och på ronden; Hållbart säkerhetsengagemang (HSE) för utskrift.

​Intervju med patient 

​Patientintervjuerna syftar till att fånga patienternas upplevelse av vården. Frågorna anpassas och riktas efter vad som bedöms vara särskilt viktigt och relevant att belysa. Dokumentation sker under intervjun. 

Journalgranskning

Vid journalgranskningen används metoden Markörbaserad journalgranskning (MJG) som är väl etablerad i Sverige där man i granskningen söker markörer och riskområden, för skada. Identifierad skada värderas utifrån undvikbarhet, och om skadan bedöms vara undvikbar klassas den som vårdskada.

Analys

Sammanställning och gemensam analys av resultaten med bedömning av vilka fynd som är viktigast att återkoppla. Analysen görs tillsammans med en av klinikens läkare och verksamhetsutvecklare/motsvarande efter lunch.

Återkoppling till medarbetare och ledning, 30 minuter

Här återger granskningsteamet en kort summering av ronden med återkoppling av positiva iakttagelser och förbättringsförslag. Vid återkopplingen är det önskvärt att samtliga yrkesgrupper som arbetat under dagen deltar för att främja kunskapsutbyte och reflektion kring patientsäkerhet och förbättringsområden. Det finns en mall för dokumentation. 

Vidareutveckling av metoden

Metoden kan fortsättningsvis även användas för att genomföra lokala egna patientsäkerhetsronder i realtid. Vill ni ha hjälp med att komma igång så hör av er till kontaktpersoner.