Navigera till sidans huvudinnehåll

Markörbaserad journalgranskning (MJG)

Instrument för att identifiera patientskador

Metoden är ett etablerat instrument för att identifiera händelser, som är avvikande från ordinarie rutiner och arbetssätt, och som kan ha orsakat skada. Via tillbakablickande analys av patientjournaler letas systematiskt efter information som kan indikera möjligt avsteg från det normala vårdförloppet. Eventuell skada klassificeras och bedöms om den varit möjlig att undvika. För patientsäkerheten är metoden att följa oväntade avvikelser över tid också ett användbart sätt att ta reda på om förändringar som görs leder till förbättringar i vårdprocesserna.

Granskning av journaler på ett strukturerat sätt

Genomgångar görs av slumpvis utvalda patientjournaler där definierade markörer används för att identifiera möjliga avvikelser. Metoden används för att mäta hur vanligt det är med avvikelser och hur stor skada avvikelsen inneburit samt för att kunna se inom vilka områden verksamheten har förbättringsmöjligheter. Granskning görs varje månad av 30 slumpmässigt valda vårdtillfällen inom somatisk slutenvård respektive 24 inom öppen- och slutenvård inom psykiatrisk vård för patienter på sjukhus i Region Jönköpings län. Resultatet av den övergripande granskningen rapporteras till en nationell databas, vilken bildar underlag för nationella rapporter och forskning. Utvecklingen av metoden är att specifikt granska olika vårdområden på lokal kliniknivå och i realtid.

Ger en samlad bild

Metoden ska inte användas för att hitta varenda enskild avvikelse i en patientjournal. Med tanke på den tid det tar att gå igenom en journal, och det sätt som ett urval ska göras på, så är metoden endast avsedd att ge en samlad bild. Därmed kan metoden ge en vägledning för vilket angreppssätt, som är tillräcklig för hur arbetet med säkerhet kan organiseras och designas. Patientsäkerheten i sig ökar inte genom att granska journaler om inte förbättringsarbete genomförs baserat på det som framkommit vid granskningen.

En kompletterande metod

Traditionellt sett rapporteras endast de händelser som uppfattas som avvikelser vilket medför att en mindre del av alla avvikelser rapporteras. Inte sällan betraktas skador dessutom som komplikationer snarare än som undvikbara skador vilket bidrar till en underrapportering av vårdskador. Därför behövs kompletterande metoder för att identifiera händelser som skadar patienter.

Mer om markörbaserad journalgranskning i Region Jönköpings län

Mer om markörbaserad journalgranskning inom Region Jönköpings län