Navigera till sidans huvudinnehåll

Hepatit A

Hepatit A är en virusinfektion som orsakar inflammation i levern. Inkubationstiden är två till sex veckor, i medeltal fyra veckor. Sjukdomen karakteriseras av feber, trötthet, illamående, eventuellt kräkningar och så småningom gulhet i huden. Mörk urin och ljus, kittfärgad avföring kan förekomma. Förskolebarn får ofta få eller inga symtom men kan ända vara smittsamma. Hepatit A-infektion blir aldrig kronisk.

Hepatit A-virus utsöndras med avföringen och sprids via förorenad mat eller vatten eller direkt från person till person vid mycket nära kontakt inom till exempel samma hushåll eller förskola. Smittan kan också spridas sexuellt.

Hepatit A är en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

 • Ge patienten information om hepatit A, inklusive hur det smittar 
 • Förhållningsregler
 • Smittskyddsanmälan
 • Smittspårning: görs i samråd med smittskydd

Förhållningsregler

Förhållningsregler ges enligt smittskyddsblad. Förhållningsreglerna syftar till att undvika smittspridning till andra och kan omfatta avstängning från arbete (t ex med livsmedel) eller förskola. Läs mer i smittskyddsbladet.

Givna förhållningsregler ska dokumenteras i journalen. Enklast görs detta genom att skriva ”förhållningsregler givna enligt smittskyddsläkarnas smittskyddsblad”.

Smittsamhetsbedömning

Smittsamhetsperioden är från ca 2 veckor före till en vecka efter symtomdebut.

Även personer utan symtom är smittsamma. Där kan man räkna med smittsamhet ca en vecka efter att transaminaserna vänt nedåt.

Smittspårning

Smittspårning görs i samråd med smittskydd. Smittskydd tar vid behov kontakt med livsmedelsinspektör i kommunen.

Efterfråga möjlig smittkälla: Utlandsresa? Kontakt med sjuk person? Misstänkt livsmedel (frysta bär, skaldjur, vatten från egen brunn)? Finns fler sjuka i omgivningen?

Kartlägg vilka som kan ha exponerats för smitta: Främst hushållskontakter, sexualpartner, förskolekontakter och personer som kan ha exponerats via mat som index hanterat.

Vid fall på t ex flyktingboende får en värdering göras om vilka som kan ha en exposition som motsvarar hushållskontakter, t ex delat toalett eller sovsal.

Personer som bedöms som exponerade ska i regel provtas och om möjligt erbjudas postexpositionsprofylax.

Postexpositionsprofylax

Erbjuds så snart som möjligt, men senast 2 veckor efter exposition. Postexpositionsprofylax ska vara kostnadsfri för patienten.

Hepatit A-vaccin

Vaccin är förstahandsval till personer 1-40 år. För personer äldre än 40 år finns begränsade data, men dessa tyder på att även äldre personer får ett bra skydd av vaccin. Vid gränsfall eller svårigheter att få tag på immunoglobulin kan därför vaccin även ges till personer >40 år.

Monovalent hepatit A-vaccin ska användas (kombinationsvaccin för hepatit A+B har lägre antigenmängd och ska inte användas). En dos räcker som postexpositionsprofylax. För långtidsskydd behövs ytterligare en dos efter 6-12 månader, men den bekostas av patienten själv.

Tidigare vaccinerade personer:    

 • 2 doser hepatit A-vaccin eller 3 doser Twinrix: ingen ny dos
 • 1 dos hepatit A-vaccin eller 2 doser Twinrix senaste 6 månaderna: ingen ny dos
 • 1 dos hepatit A-vaccin eller 2 doser Twinrix för mer än 6 månader sedan: ge boosterdos

Immunoglobulin

Immunglobulin ges istället för vaccin till:

 • barn <12 månader
 • personer med kronisk leversjukdom
 • personer med nedsatt immunförsvar
 • gravida

För personer äldre än 40 år görs en bedömning om vaccin eller immunglobulin ska ges (se resonemang under Hepatit A-vaccin).

Beriglobin har indikationen postexpositionsprofylax hepatit A, för dosering se FASS.

Smittskyddsblad

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar:

Smittskyddsanmälan

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Inloggning till Sminet:

Klinisk anmälan bör innehålla:

 • känd eller misstänkt smittväg
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • vilka förhållningsregler som givits

Kostnadsfrihet

Eftersom hepatit A är en allmänfarlig sjukdom ska vård, provtagning och eventuell postexpositionsprofylax ska vara kostnadsfri för patienten och närkontakter.

Riktlinjer och rutiner

Vårdhygieniska riktlinjer vid tarmsmitta

Kostnadsfri vaccination mot hepatit A och hepatit B

Externa länkar

Sjukdomsinformation om hepatit A (Folkhälsomyndigheten)