Navigera till sidans huvudinnehåll

Hepatit B

Hepatit B orsakas av ett virus som sprids sexuellt eller via blod. Hepatit B-virus orsakar en inflammation i levern. Infektionen läker vanligen utan att ge några bestående men, men cirka 5 procent av alla vuxna utvecklar en kronisk leverinflammation. Risken för kronisk sjukdom är större ju yngre man är vid smittotillfället. Nyfödda som smittas löper 90 procents risk, barn i ettårsåldern löper 50 procents risk och barn i två- till fyraårsåldern löper 20 procent risk att få en kronisk sjukdom. Hepatit B i kronisk fas kan förorsaka levercancer.

Hos en smittsam patient finns smittämnet i blodet och flera andra kroppsvätskor. I västvärlden sprids hepatit B-virus främst genom orena injektionsnålar eller genom samlag med en person som är smittbärare. Smittan kan också överföras om blod från en smittsam person hamnar på skadad hud eller på slemhinnor (exempelvis ögat), eller om man sticker sig på orena injektionsnålar. I andra delar av världen är det vanligare att smittan sprids från mor till barn i samband med förlossningen eller mellan barn i småbarnsåldern. Det finns ett effektivt vaccin som skyddar mot att bli smittad och som också kan ges till personer som just blivit utsatta för smitta (postexpositionsprofylax).

Hepatit B är en allmänfarlig sjukdom som är både anmälningspliktig och smittspårningspliktig. 

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om hepatit b, inklusive hur det smittar – se smittskyddsblad för läkare.
  • Förhållningsregler
  • Smittskyddsanmälan
  • Remittera alla nyupptäckta fall till infektionskliniken för uppföljning och smittspårning

Förhållningsregler

Förhållningsregler ges enligt smittskyddsblad. Förhållningsreglerna syftar till att undvika smittspridning till andra via blod eller sexuell kontakt. Informationsplikt till vård och sexualpartner gäller.

Givna förhållningsregler ska dokumenteras i journalen. Enklast görs detta genom att skriva ”förhållningsregler givna enligt smittskyddsläkarnas smittskyddsblad”.

Smittspårning

Infektionskliniken ansvarar för smittspårning. Efterfråga kontakt med person med känd hepatit B-smitta, stick-/skärskada (vårdrelaterad smitta till patient eller personal), sexualanamnes, injektion av droger, mottagande av blod eller blodprodukter, tatuering eller piercing, födelseland m.m. Se smittskyddsblad.

Familjemedlemmar och sexualpartners provtas och de som saknar immunitet erbjuds vaccination mot hepatit b. 

Smittskyddsblad

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar:

Smittskyddsanmälan

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Inloggning till Sminet:

Klinisk anmälan bör innehålla:

  • sannolikt smittland
  • känd eller misstänkt smittväg
  • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
  • vilka förhållningsregler som givits
  • om patienten remitterats till infektionskliniken

Kostnadsfrihet

Eftersom hepatit B är en allmänfarlig sjukdom ska provtagning, vård och behandling vara kostnadsfri.

Riktlinjer och rutiner

Vårdhygieniska riktlinjer vid blodburen smitta

Åtgärder vid tillbud med risk för blodburen smitta hos personal och studerande inom Region Jönköpings län

Vårdhygieniska riktlinjer och åtgärder vid tillbud - Kommunal vård och omsorg

Kostnadsfri vaccination mot hepatit A och hepatit B

Externa länkar

Sjukdomsinformation om hepatit B (Folkhälsomyndigheten)