Navigera till sidans huvudinnehåll

Blodsmitta tas bort från Uppmärksamhetssignalen

1 mars 2024 kommer alla registreringar av blodsmittor (HIV, hepatit B och hepatit C) tas bort från Uppmärksamhetssignalen i Cosmic.

Bakgrunden är den uppdatering i Cosmic som gjordes redan sommaren 2023 med en ny version av Uppmärksamhetssignalen (UMS) som inte längre möjliggör registrering av blodsmittor. Uppmärksamhetssignalen blev därmed helt enhetlig hos alla som använder Cosmic i Sverige, och följer Socialstyrelsens informationsspecifikation 5.1. 

 

Varför tas märkningen för blodsmitta bort?

Blod och blodtillblandade kroppsvätskor ska alltid hanteras som om de kan vara smittsamma. Oavsett om en person har en känd blodsmitta eller inte ska alltså samma vårdhygieniska rutiner tillämpas. En märkning av journalen riskerar därför att inge en falsk trygghet eller vara vilseledande och upplevs dessutom som starkt stigmatiserande av många patienter.

Det finns heller inget lagligt stöd för eller krav på att journaler ska vara märkta med blodsmitta vare sig i patientdatalag eller i föreskrifter eller allmänna råd från Socialstyrelsen eller Arbetsmiljöverket.

Hur kan vårdpersonal utsättas för blodsmitta?

Blodsmitta kan överföras genom stick- eller skärskador eller genom att blod eller blodtillblandade kroppsvätskor kommer i kontakt med en oskyddad slemhinna (t.ex. ögon eller mun) eller skadad hud. 

Om du exponeras för blod på ett sätt som kan innebära en risk ska det hanteras på ett särskilt sätt, se Åtgärder vid tillbud med risk för blodburen smitta.

Hur kan andra patienter utsättas för blodsmitta?

Överföring av blodsmitta från en patient till en annan patient är mycket ovanligt i Sverige. Det har dock inträffat, främst när vårdpersonal inte har följt rutiner utan använt flerdosampuller av injektionsläkemedel till fler än en patient eller återfyllt sprutor avsedda för engångsbruk.

Patient med blodsmitta kan dela vårdrum och toalett med andra patienter.

Hur stor är risken att smittas som vårdpersonal?

Överföring av blodsmitta till personal är mycket ovanligt. 

Hepatit b

För hepatit b finns ingen botande behandling. Infektionen kan läka ut av sig själv, men vissa personer har en kronisk infektion som innebär att de kan vara smittsamma under lång tid. Vaccin ger dock ett effektivt skydd mot att smittas och alla som riskerar att komma i kontakt med blod i sitt arbete bör vara vaccinerade mot hepatit b.

Det är sällsynt att vårdpersonal smittas av hepatit b genom sitt yrke. Under perioden 1996-2000 rapporterades ett fall och 2001-2004 noll fall. Därefter saknas officiell statistik, men det finns inget som talar för att vårdrelaterade smitta blivit vanligare de senaste åren.

Hepatit c

Hepatit c botas numera relativt enkelt med en tablettbehandling under 8-12 veckor. Så gott som alla som diagnosticeras med hepatit c kan därför erbjudas en botande behandling som gör att infektionen läker ut och ingen smitta finns kvar. Det innebär att det främst är personer som inte känner till sin hepatit c som kan utgöra en smittrisk.

Vårdrelaterad smitta med hepatit c  är numera mycket ovanligt, nationellt rapporterades åtta fall totalt under år 2000–2012.

Hiv

Effektiv läkemedelsbehandling mot hiv har gjort att en stor majoritet (ca 95 %) av personer som lever med hiv har omätbara virusnivåer och inte är smittsamma. Det innebär att det främst är personer som inte känner till sin hiv som kan utgöra en smittrisk. Ingen vårdpersonal i Sverige har smittats av hiv genom sitt arbete.

Varför finns alternativet "Blodsmitta hos gravid"?

Vid förekomst av blodsmitta hos en gravid kvinna kan risken att smittan överförs till barnet öka om inte särskilda anpassningar av vårdrutiner görs i samband med förlossningen. Det kan t ex handla om att ge särskilda läkemedel eller vaccin till barnet. I Socialstyrelsens informationsspecifikation behålls därför möjligheten att märka journalen i just det fallet, med syfte att minska risken för att barnet smittas. 

Eftersom förlossningsvården använder journalsystemet Obstetrix kommer denna märkning att göras i Obstetrix, men inte i Cosmic. Märkningen tas bort efter graviditet.

I Cosmic ska alltså inte märkningen "Blodsmitta hos gravid" användas.

Vad händer med märkningen för resistenta bakterier?

Bärarskap av multiresistenta bakterier (MRSA, ESBL, ESBLcarba och VRE) ska märkas på samma sätt som förut, efterrsom detta kan påverka vårdhygieniska riktlinjer och antibiotikaval.