Navigera till sidans huvudinnehåll

Egenkontroll - Mätning av förekomst av infektioner förvärvade på särskilt boende samt förekomst av riskfaktorer - ett viktigt arbete för ökad patientsäkerhet

Vetenskaplig evidens finns för att förekomst av vissa riskfaktorer ger en ökning av vårdrelaterade infektioner (VRI). Ju fler riskfaktorer hos samma individ desto större risk för uppkomst av infektion. Det är därför viktigt att kartlägga dels förekomsten av riskfaktorer och dels antalet infektioner förvärvade i särskilda boenden. Resultaten av dessa kartläggningar bör ligga till grund för lokala förbättringsarbeten och vara en del av kommunens kvalitetsarbete inom vård och omsorg.

Varför?

  • De inhämtade resultaten från registeringarna kan användas som underlag till fortsatt systematiskt förbättringsarbete för att höja den vårdhygieniska standarden och främja patientsäkerheten.
  • Möjlighet till kvalitetskontroll av den egna verksamheten.

Hur och när?

Registrering av infektioner och riskfaktorer

Fortlöpande incidensmätning bör ske i form av registrering av infektioner förvärvade på särskilt boende, samt registrering av förekomst av riskfaktorer hos de boende varje månad. Registreringen görs i ett särskilt formulär som efter ifyllnad vidarebefordras till kommunens MAS. Sammanställning och återkoppling av kommunens resultat görs regelbundet av Smittskydd Vårdhygien.

Fördelar: Ett enkelt arbetsverktyg som ger en tydlig överblick av vilka typer av infektioner samt riskfaktorer som förekommer på särskilt boende i respektive kommun och hur dessa varierar över tid. Kan fungera som ett alarmsystem som kan ge en snabb signal när något fungerar mindre bra samt ge möjlighet till direkta åtgärder. Registreringen kan också ge en uppfattning av följsamheten till hygienrekommendationer när det gäller skötsel av redan förekommande riskfaktorer, såsom till exempel urinvägskatetrar och sår. Resultatet av registreringarna stödjer det lokala infektionsförebyggande arbetet.

Nackdel: Registeringen måste ske kontinuerligt för att uppfylla sitt syfte. Det kan vara svårt att jämföra mellan olika enheter i länet, då olika enheter kan ha olika profilering och därmed olika grundförutsättningar när det gäller förekomst av riskfaktorer och infektionskänslighet hos de boende. Ingen möjlighet till jämförelse nationellt.

Registrering i Svenska HALT

Registeringen sker en gång per år och är en nationell punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner, riskfaktorer och antibiotikaanvändning på särskilt boende.

Fördelar: Möjlighet till jämförelse med andra kommuner och andra liknande enheter nationellt, samt möjlighet till överblick och optimering av antibiotikaanvändningen. Årlig rapport ges ut av Folkhälsomyndigheten. Enkelt rapporteringssystem i kvalitetsregistret Senior Alert. Tidsbesparande då registrering endast sker en gång/år. Den särskilda utbildning som ges inför registrering i Svenska HALT innebär i sig en möjlighet till ökad kunskap om vårdrelaterade infektioner.

Nackdel: Då registreringen endast genomförs en gång per år ger den bara en ögonblicksbild av de riskfaktorer och vårdrelaterade infektioner som förekom just vid registreringstillfället. Detta gör det svårare att få en övergripande bild och överblick av hur riskfaktorer och infektioner varierar över tid.

Smittskydd Vårdhygien rekommenderar att man på varje särskilt boende i Jönköpings län utför kontinuerlig registrering av infektioner och riskfaktorer då vi anser att detta ger god möjlighet till överblick över tid och främjar det fortlöpande lokala, systematiska arbetet med kvalitetssäkring av verksamheten. Dessutom rekommenderas deltagande i Svenska HALT en gång/år för möjlighet till nationella jämförelser.